„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

„Es uzvilkšu Savu karogu tautām”

„Tā saka Dievs Tas Kungs: “Redzi, Es pacelšu Savu roku pār ciltīm un uzvilkšu Savu karogu pār tautām! Tad tie atnesīs tavus dēlus uz rokām un tavas meitas uz pleciem.” Jes.49:22

„Es māšu ar roku tautām… Es došu izklīdināja, to tagad atkal pulcina kopā signālu…” – teikts Bībeles tulkojumā angļu valodā.

Dievs māj ar roku un aicina tautas ņemt dalību Izraēla sapulcināšanā. Viņš „uzvelk Savu karogu” un „dod signālu” tautām, lai tās zinātu, ka ir pienācis kārtējais alijas (došanās uz vēsturisko dzimteni) vilnis un iesaistītos šajā pravietiskajā procesā:

Klausieties, tautas, Tā Kunga vārdu un pasludiniet tālajām jūras salām šādu vēsti: Viņš, kas Israēlu izklīdināja, to tagad atkal pulcina kopā un sargā kā gans Savu ganāmo pulku!” Jer.31:10

Kādēļ Dievs nevar sapulcināt Savu tautu bez mūsu palīdzības? Dievs var, bet Viņš grib svētīt tautas, jo ar Izraēla atjaunošanu saistīti tautu likteņi. Kalpošana Dievam, svētījot ebreju tautu, ietekmē gan mūsu, gan Izraēla tautas nākotni. Dievs ir saistījis ar Izraēlu ne vien indivīdu, bet arī katras tautas likteni pēc Sava nodoma un pestīšanas plāna – Jes.60:10-12; Joēla 4:2.

Vai Dievs ir pacēlis Savu roku arī pār Latviju?

Katru mēnesi neliels skaits Latvijas ebreju dodas mājup uz Izraēlu. Dažādu tautu kristieši atbalsta šo darbu vairāku gadu garumā. Kristīgās vēstniecības (ICEJ) sagādātais transports palīdz nokļūt Latvijas un Lietuvas ebrejiem uz Rīgas lidostu vai Minsku, kur bagāžas izmaksas ir zemākas. Krievijas ebreji, pirms pārcelšanās uz dzīvi Izraēlā, tiek vesti uz Helsinkiem, lai paviesotos somu kristīgajās ģimenēs.

Foto: Latvijā

Foto: Krievijā

„Es saukdams tos aicināšu un sapulcināšu viņus…” Cak.10:8

Trīsdesmit gadu pastāvēšanas laikā ICEJ filiāles tautās ir atbalstījušas vairāk nekā 110 000 olim – ebrejus, kuri pārceļas uz dzīvi Izraēlā. Ir sponsorētas vairāk nekā sešdesmit lidmašīnas, pilnas ar Izraēla bērniem, kas dodas mājās. Kopš 2006.gada ICEJ ir palīdzējusi ar transporta pakalpojumiem 1400. olim no bijušās PSRS.

Foto: Somijas kristieši ierodas nakts vidū, lai ar siltu tēju sagaidītu Sanktpēterburgas olim.

Ebrejiem tiek izrādīta Kristus beznosacījumu mīlestība, kādu viņi, iespējams, nekad nav piedzīvojuši no kristiešiem. Un tā ir vislielākā liecība par mūsu Glābēja sirdi un raksturu.

„… Tie visi ir sapulcējušies un nāk pie tevis, tavi dēli nāk no tālienes, un tavas meitas uz rokām atnestas. Kad tu to redzēsi, tad tu starosi priekā, un tava sirds iedrebēsies un atvērsies…” Jes.60:4-5

Arī mēs, Latvijas kristieši, varam būt Dieva līdzstrādnieki šajā darbā.

Tā ir mūsu iespēja… būt par Vārda darītājiem, īstenot praviešu teikto mūsu paaudzē, izrādīt savu mīlestību un rūpes par ebreju tautas nākotni praktiskā veidā.

Dieva princips: „Es svētīšu tos, kas tevi svētī…”, acīmredzami darbojas skandināvu tautās, kuras neatlaidīgi gadu desmitiem kalpo Dievam, svētījot ebrejus ar savu sirds attieksmi, laiku un līdzekļiem.

Mīlestības parāds

Kad Dievs nolemj pulcināt mājās Savu tautu Izraēlu, Viņš aicina tautas ņemt dalību šajā pravietiskajā procesā. Arī Pāvils Jaunajā derībā apstiprina, ka tautas ir Izraēlai parādā – pateicību par Glābēju un arī finansiālu svētību:

Jesaja pravietoja, ka tautas kalpos Izraēlam un to bagātības plūdīs Apsolītajā zemē:

„…jūras bagātības virzīsies šurp pie tevis un tautu mantas (bagātības, – ang.tulk.) ieplūdīs tevī (Izraēlā).” „Kas tie tādi, kas skrien kā padebeši un lido kā baloži virzienā uz savām ligzdām? Mani gaida jūras salas, un Taršišas kuģi iet pa priekšu, lai atvestu tavus bērnus no tālienes, tāpat viņu zeltu un sudrabu, kas domāts Tā Kunga, tava Dieva, Vārdam un Israēla Svētajam, jo Viņš tevi cēlis augstā godā.

Sveši ļaudis cels tavus mūrus, un viņu ķēniņi tev kalpos, jo Savās dusmās Es tevi gan situ, bet Savā labprātībā Es par tevi apžēlojos. Tavi vārti būs vienmēr atvērti, tie dienu un nakti netiks aizslēgti, lai ielaistu tautu mantas (bagātības, – ang.tulk.) un tautu ķēniņus, ko pie tevis atvedīs. Jo visas tautas un valstis, kas tev negrib kalpot, ies bojā, un šīs tautas tiks pavisam iznīcinātas”. Jes.60:5, 8-12

Daudzi Bībeles skolotāji māca, ka lidojošie baloži, par kuriem runāja Jesaja, mūsdienās simbolizē lidmašīnas. Viens no tautu uzdevumiem ir palīdzēt Izraēla bērniem nokļūt mājās… ar kuģiem, lidmašīnām, dažādos veidos, tā iesaistoties Izraēlas fiziskajā un garīgajā atjaunošanā Bībeles pravietojumu gaismā.

Ebreju atgriešanās Izraēlas zemē ir Dieva iedvesmota kustība.

Vienmēr, kad Dievs „paceļ karogu tautām”, lai tās atvestu mājās Izraēla bērnus, Viņš gatavo zemi Savām svētībām.

Izraēlas fiziskā atjaunošana ir nesusi arī garīgās atmodas svētības pasaulē gan senlaikos, gan mūsdienās.

Pēc Daniela lūgšanām, lai Dievs atved mājās tautu no Bābeles gūsta, nāca Ezra un Nehemija, kuri turpināja lūgt, līdz tika atjaunots Jeruzālemes mūris, pilsēta un templis. Tā vienlaicīgi bija arī tautas garīgā pamošanās.

Mūsdienu alijas vilnis 1945.- 1947.gadā piepildīja pravieša Jesajas vārdus par Izraēlas valsts atjaunošanu, kas īstenojās 1948.gadā (Jes.66:7-9).

Tajā pašā laikā, 1949.gadā, Dievs svaidīja divus cilvēkus, kuru kalpošana ietekmēja visu pasauli – Billiju Grēmu un Oralu Robertsu. Sešdesmitajos gados sākās harizmātiskā kustība, kas nesa jaunas vēsmas pielūgšanā un uzsvēra Svētā Gara dāvanu nozīmi. (Prophetic Update 2010)

1967.gadā, kad ebreji atguva Jeruzālemi, aizsākās Mesiāniskā jūdaisma kustība. Daudzviet izlējās Svētā Gara spēks un notika atmoda. Gan Izraēlas valsts pasludināšana, gan Jeruzālemes atgūšana bija zīmes no debesīm, kuras daudzos sludinātājos izraisīja apjukumu. Pirms vairākiem simtiem gadu lielākā daļa mācītāju neticēja Izraēlas valsts atdzimšanai. Viņi attiecināja praviešu vārdus Izraēlai uz draudzi. Tagad, kad Dievs ir nolicis Izraēlu atpakaļ uz kartes, daudzi no jauna ir sākuši izvērtēt savu pravietisko doktrīnu.

Vairums Bībeles skolotāju mācīja, ka līdz Kristus atnākšanai Jeruzāleme vairs nenonāks ebreju rokās. 1967. gada notikumi radīja pilnīgu apjukumu teologu aprindās. Neviens nesaprata, kā izskaidrot notikušo? Par šo tēmu komentāru nebija. Visi klusēja, jo bija nepieciešams ilgāks laiks, lai izmainītu savu teoloģiju. („Should the Nations Have a Heart for Israel” J.Marcellino, Y.Ben Yehuda)

1970.gadā strauji pieauga Bībeles pravietojumu izpratne pasaulē. Tas sākās ar kādas grāmatas iznākšanu (Hal Lindsey „The Late Great Planet Earth”).

Šķita, ka plašākai sabiedrības daļai ir atvērušies daudzi pravietojumi, kas bijuši aizzīmogoti līdz beidzamajiem laikiem – Dan.12:4,9. (ProphUpdate 2010) 1989.-2001.gados apmēram viens miljons ebreju emigrēja uz Izraēlu no bijušās PSRS. Vienlaicīgi sākās arī garīgā atmoda bijušās Padomju Savienības valstīs.

Svētā Gara izliešanās beidzamajos laikos, ko pravietoja Joēls, tiek pielīdzināta vēlīnajam lietum. Tas attiecināts uz laiku, kad ebreji būs atgriezušies savā zemē.

Jēzus uzņemts debesīs līdz laikam, kad viss praviešos teiktais tiks piepildīts.

Pēteris skaidroja izraēliešiem: ”… un Tas Kungs liktu nākt atspirgšanas laikiem un sūtītu jums izredzēto Kristu Jēzu, kas debesīm jāuzņem līdz tam laikam, kad viss būs panākts, par ko Dievs jau kopš seniem laikiem runājis ar svēto praviešu muti.”
Ap.d.3:20-21

Mums ir iespēja īstenot praviešu vārdus savā paaudzē, savā tautā un zemē, vienlaicīgi svētījot arī Izraēlu.

„Es gribu atmodināt viņos tautības apziņu un radīt viņos vēlēšanos griezties atpakaļ no vietām…” Joēla 4:7 (nerev.tulk.) „Es… centīšos dabūt tās atpakaļ no visām tām vietām, kur tās bija izklīdinātas apmākušās un tumšās dienās.” Ec.34:12

Arī šajos Dieva centienos modināt tautības apziņu un „dabūt atpakaļ” Savus bērnus, kristieši ir iesaistījušies, organizējot koncertus ebrejiem un runājot ar viņiem par Zemi, kuru Dievs viņu tēvu tēviem devis par mūžīgu īpašumu 1.Moz.17:7-8.

Atgriešanās Izraēlā – Dieva griba ebreju tautai.

Dievs norāda, ka atgriešanās sentēviem dotajā zemē ir Viņa griba visiem ebrejiem: gan tiem, kuri Viņu atzinuši, gan tiem, kuri vēl Dievu nav iepazinuši.

„Es viņus gan biju izklīdinājis tautu starpā, bet viņi tomēr atcerējās Mani svešās zemēs; tādēļ tie paliks dzīvi ar visiem saviem bērniem un atgriezīsies atpakaļ.” Cak.10:9

Tāpat Viņš pulcina mājās ebrejus, kuri Mesiju vēl nepazīst, lai tiem atklātos Izraēlā:

„…Es jūs pieņemšu, kad Es jūs izvedīšu no to tautu vidus un jūs sapulcināšu no tām zemēm un valstīm, kurās jūs tagad esat izklīdināti, un Es parādīšos jums kā Svētais visu tautu acu priekšā. Tad jūs atzīsit, ka Es esmu Tas Kungs, kad Es jūs ievedīšu atpakaļ Israēla zemē – tai zemē, ko Es, Savu roku paceldams zvērestam, solīju piešķirt jūsu tēviem.” Ec.20:41-42

Alijas statistika

Alija ebreju valodā nozīmē: doties uz augšu. Sākumā ar to saprata došanos uz Jeruzālemi, iešanu Tā Kunga kalnā, lai svinētu Viņa svētkus. Mūsdienās ar vārdu alija apzīmē izklīdināto ebreju atgriešanos Izraēlā.

Saskaņā ar Izraēlas ebreju aģentūras datiem 5770.gadā (šis gads pēc ebreju kalendāra) uz dzīvi Izraēlā pārcēlušies 17 880 ebreju. Tas ir par 2700 cilvēkiem vairāk nekā iepriekšējā gadā. 7340 no jaunajiem imigrantiem ieradās no bijušās PSRS. Emigrantu skaits no šī reģiona pieaug. Pagājušā gadā no bijušās Padomju Savienības pārbrauca 6340 ebreju. Angliski runājošo zemēs izceļotāju skaits palicis nemainīgs. Pagājušo 12 mēnešu laikā 5130 cilvēku ieradās no Ziemeļamerikas, Lielbritānijas, Dienvidāfrikas un Austrālijas. Alija no Francijas palielinājusies par 400 cilvēkiem, – šajā gadā uz dzīvi Izraēlā pārcēlās 2420 Francijas ebreju. Iedzīvotāju skaitu Izraēlā negaidīti papildināja arī ebreju imigranti no Japānas, Jaunkaledonijas, Angolas un Ugandas. (Jewish Agency, by Gil Shefler 05/09/2010)

Burtiski piepildās pravieša Jesajas vārdi: „Un Viņš pacels karogu tautām un salasīs izklīdinātos israēliešus un izkaisītos jūdus no visiem četriem zemes stūriem”. Jes.11:12

Izraēla – visdrošākā dzīves vieta ebreju tautai.

Diemžēl antisemītisms pasaulē pieaug un visdrošākā dzīves vieta ebreju tautai, kas arī norādīta Bībelē, ir Izraēla. Kaut arī Dieva solītā drošība saistīta ar iedzīvotāju paļaušanos uz Viņu, nevis armijas spēku, tomēr neviena cita valsts tā nerūpējas par ebreju drošību un aizsardzību kā Izraēla. Dievs solīja iedēstīt Savu tautu viņu zemē:

„Es viņus iedēstīšu stipri viņu pašu zemē, ka tos vairs nekad neizrautu no viņu zemes, ko Es viņiem esmu devis!” saka Tas Kungs, tavs Dievs.” Amosa 9:15

Dievs ir apsolījis piešķirt Savai tautai gribu Viņu atzīt Jer.24:7, lai varētu to uz derības pamata svētīt un pacelt viņas liktenīgajā aicinājumā – būt par gaismu pasaulei, atklājot tai Dieva godību – Jes.42:6. Šeit netiek runāts tikai par pagātni, kad Jēzus piedzima. Izraēlas aicinājums vēl nav piepildīts- Cak.8:20-23. Pravietis Miha runā par Izraēlas lomu beigu laikos:

„Bet visu dienu galā kalns, uz kura atrodas Tā Kunga nams, stāvēs jo stipri, būdams augstāks nekā visi citi kalni… un visas tautas steigsies pie tā…”. „…tās ies un sacīs: “Nāciet, lai steidzamies augšup Tā Kunga kalnā un ejam Jēkaba Dieva namā, lai Viņš mums māca Savus ceļus, ka lai mēs staigājam Viņa tekas!” - Jo no Ciānas izies bauslība un Tā Kunga vārds no Jeruzālemes.” Mihas 4:1-2 Ec.28:26

Cauri gadsimtiem daudzi baznīcas tēvi ir mācījuši savtīgi tulkot Rakstus, adresējot svētību vārdus kristiešiem, bet lāstus – Izraēla tautai un zemei. Lasot Dieva Vārdu plašākā kontekstā, redzams, ka visi Dieva tiesas un soda procesi beidzas ar solījumu apžēloties, piedot, nomazgāt, sapulcināt atpakaļ un atjaunot gan zemi, gan tautu:

„…tiešām, Es tos savākšu kopā no visām zemēm, kur Es tos biju izklīdinājis Savās dusmās, Savā bardzībā un Savā lielajā nežēlastībā, un tos atvedīšu atpakaļ šinī vietā, ka tie te var droši dzīvot”. Jer.32:37 „Manas acis raudzīsies uz tiem ar žēlastību, Es tos atvedīšu atpakaļ šinī zemē, lai viņi celtu no jauna savu dzīvi un ēkas un tās vairāk neplēstu nost un lai iedēstītu no jauna paši sevi un vēlāk sevi vairs nerautu ārā”. Jer.24:6

Pirmie soļi Izraēlā 

 

 

 

 

 

 

Pašreiz no Latvijas uz dzīvi Izraēlā pārceļas apmēram trīs ģimenes mēnesī.

Lidmašīnu biļetes sponsorē Izraēlas Ebreju aģentūra, bet ceļu līdz Rīgas lidostai apmaksā Starptautiskā kristiešu vēstniecība Jeruzālemē (ICEJ – www.icej.org).

Ja arī Jūs vēlaties atbalstīt šo projektu Latvijā, lūdzu, sazinieties pa e-pastu ar ICEJ pārstāvi Latvijā Ilzi Saulīti – [email protected] vai
Biedrības „Ebreju draugi” vadītāju Daigu Zvaigznīti – [email protected]

2010.gada oktobris
Fotogrāfijas no ICEJ Alijas departamenta vadītāja Hovarda Flauera arhīva:

http://www.flickr.com/photos/ahf_foundation/

0 komentāri

Uzraksti, ko domā

Vārds:
E-pasts:
www:
Komentārs:

Citi rakstiSākumlapa

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija(0)

Kādas ir valsts nelikumīgas darbības, lai paplašinātu savu ietekmi pasaulē? Moldova, kad sabruka PSRS, Gruzijā, kur bija iekšējais konflikts, miera uzturētāji no Krievijas un ar to aizstāvēšanu pamatots iebrukums Gruzijā. Ukrainā anektēt Krimu un izveidot militāro konfliktu Doņeckas un Luganskas novados. Vai tas vismaz daļēji neatgādina to, kā attīstījās notikumi pirms II pasaules kara? Nākamais

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām(0)

Leonards Inkins: Biedrības “Latvietis” biedrs, grāmatu autors: Neizmantoto iespēju laiks: daļa. Atgriešanās, Neizmantoto iespēju laiks Smēķētāji Kāds mans draugs publicējot facebūkā dažus teikumus, par krieviem un Krieviju, ar zemtekstu – nu kā tā var, tas taču nav normāli, mani rosināja rakstīt par to, kas ir pats par sevi saprotams, kas neprasa padziļinātas izglītības un skaistus diplomus. Šeit

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE(0)

Kārlis Krēsliņš Br.gen(atv.) Dr.habil.sc.ing   IEVADS. Pasaulē notiek daudz it kā neatkarīgu notikumu. ASV prezidenta vēlēšanas un sabiedrības sašķelšanās divās diezgan radikālās daļās, mazāk vai vairāk tas notiek arī ES valstīs un ES kopumā, pirmkārt, Lielbritānijas izstāšanās no ES, Krievijā notikušas cilvēku indēšanas gadījumi, nemieri Baltkrievija. KF prezidenta V. Putina uzruna Davosas starptautiskajā ekonomiskajā forumā un ĀM

Leonards Inkins: Troļļi

Leonards Inkins: Troļļi(2)

Troļļošana tas nav tikai internets, tā ir sadzīvē sen izmantota metode kādu ietekmēt, kādu nosodīt, kādam sariebt. Tas notiek skolās, darba vietās un citos kolektīvos. Baumošana un nepatiesību izplatīšana par kādu vai kādiem ir troļļošanas pirmsākums.       Reiz britu zemē iznāca kāds nedēļas laikraksts. Katru nedēļu tas priecēja lasītājus ar interesantiem rakstiem, diskusijām un

Leonards Inkins: Maģija

Leonards Inkins: Maģija(0)

Tad atnāca Jēzus no Galilejas uz Jordānu pie Jāņa, lai tas Viņu kristītu. Bet Jānis atturēja Viņu, sacīdams: Man jāsaņem kristību no Tevis, bet Tu nāc pie manis? Bet Jēzus atbildēdams sacīja viņam: Lai tas tā notiek! Tā taču mums pienākas izpildīt visu taisnību! Tad viņš to pieļāva. Pēc kristības Jēzus tūliņ izkāpa no ūdens,

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.