„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

Pravietošana vai dzērums?

Jautājumi: 1. Rakstīts [spektrs.com pravietojums 2014], ka tas ir domāts 2014. gadam, bet tekstā nekur nav teikts, ka tas ir domāts 2014. gadam.”

2. Ko nozīmē pravietošana?

Spektrs.com atbilde:

„Jeb vai ir cilvēks jūsu starpā, kas savam dēlam, kad tas maizi lūdz, dotu akmeni?
Jeb, kad tas zivi lūdz, tam dotu čūsku?” (Mat. 7:9-10)

Vairākkārtēju lūgšanu laikā Dievam lūgts pravietojums jaunajam gadam. Acīm redzot Dievs zināja, ko Viņam lūdz, tāpēc arī neakcentēja atbildē vārdus: ”2014. gads!” Taču spektrs.com piedāvā vēl kādu pravietojumu, kurā nav uzrādīts gadskaitlis. Februāra mēnesī Dievs atklāja pravietiskus vārdus arī draudzē „Prieka vēsts”.

Pravietojums caur draudzes “Prieka vēsts” mācītāju Vilni Gleški 2014.gadam.

Foto: www.gdefon.com

“Tā saka tas Kungs, kas nācis miesā! Mani bērni, jūsu labākās dienas ir jums priekšā! Tās ir jums priekšā! Tuvojas laiks, kad Manu godību ieraudzīs visa pasaule. Tuvojas laiks, kad Mani bērni uzticēsies Man vairāk nekā jelkad agrāk. Tuvojas laiks, kad cilvēki visā pasaulē un sabiedrības slāņos dzirdēs vienkāršu, svētu, stipru, svaidītu evaņģēliju. Es lietošu jūs! Es lietošu jūs! Tāpēc, ka jūs esat Mana metode, jūs esat Manas rokas, Manas kājas, jūs esat Mana mēle, jūs esat Mana gaisma. Jūs esat nolikti šajā pasaulē, lai Es uzrunātu cilvēkus. Es to darīšu caur jums. Uzticaties Man! Paļaujaties uz Mani! Tā saka Tas Kungs, kas nācis miesā!

Es nepārveidojos, Es neatkāpjos, Es nepārdomāju. Es esmu tas pats no sākuma un tas pats palikšu līdz galam! Katrs, kurš uz Mani paļaujas, nepaliks kaunā! Viņš nepaliks kaunā! Viņš nepaliks kaunā! Es Jūs izvedīšu cauri šim gadam un nākamam, un aiznākamam.un jums nav jāskatās atpakaļ, domājot, ka jūsu labākās dienas ir aiz muguras. Pasaulē tā tas nebūs, bet jums – kas Man uzticas, kas uz Mani paļaujas, kas ar Mani sadarbojas – jūsu labākās dienas ir jums priekšā!

Es māku padzirdīt tautu no klints. Es māku pārvērst putnus par gaļu. Es varu no debesīm likt krist maizei. Es varu visu! Uzticies Man – saka Tas Kungs, debess un zemes Radītājs, kas nācis miesā!

Paļaujieties uz Mani, uzticieties Man un droši dodieties nākotnē. Runājiet par mani, dziediet par Mani, paļaujieties uz Mani un jūs redzēsiet Mani.

Aleluja! Slavēts Tā Kunga brīnišķīgais Vārds!”

Ko nozīmē pravietošana? Septītās dienas adventistu draudzes skaidrojums:

„…Ja es kāptu debesīs, Tu tur esi, ja es nokāptu ellē, Tu esi arī tur.” (Ps.139:8)

            Visā vēstures gaitā pravietošana ir bijusi viena no Dieva lielākajām dāvanām cilvēcei. Tomēr, kad mēs nonākam līdz izpratnei par pravietošanu, mēs ļoti bieži sapinamies mūsu pašu iedomātās tabulās, laika skalās un grafikos. Mēs esam virzīti nostādīt interešu centrā nākotnes notikumu aprakstus, un tā mēs pazaudējam pravietojumu vēsts „kopīgo attēlu”. Jēzus teica, ka Dievs dod pravietojumu, lai „kad tas būs noticis, jūs ticētu” (Jāņa 14:29). Tas nozīmē, ka pravietojums galvenokārt ir paredzēts un dots, lai uzlabotu mūsu attiecības ar Dievu. Atklājot, kā Dievs ir ļoti aktīvi iesaistījies gan mūsu pasaulē, gan mūsu personīgajās dzīvēs, pravietojums nostiprina mūsu uzticēšanos.

Pravietojumi atklāj atskaites punktus, kas ļauj mums saskatīt, kā Dievs ir darbojies pagātnē, tagad, un kā Viņš to darīs nākotnē. Tad, kad Dievs dod pravietojumu, mēs skaidri saprotam, ka Viņš darbojas un runā arī šobrīd. Kad dzirdam par notikumiem, kam jānotiek nākotnē, mēs saprotam, ka Dievs ir apņēmies darboties arī nākotnē. Dieva paradums vienmēr ir bijis arī atsaukties uz pravietojumiem, kas ir jau piepildījušies, lai tā mums atgādinātu, ka Viņš ir darbojies arī pagātnē. Tātad Dieva iesaistīšanās mūsu dzīvēs mūs ieskauj no visām pusēm.

Cauri gadsimtiem Dievs ir izmantojis praviešus, lai sniegtu mums karti ar norādēm par ceļu, kas ved mūs pie Viņa, pie Dieva, Kurš runā. Viņš vēlas, lai mēs zinātu, ka Viņš nav mūs atstājis vienus ar mūsu problēmām. Dievs ir ļoti cieši iesaistīts kā katrā šīs Zemes vēstures, tā arī katrā mūsu personīgās dzīves aspektā.

Viena no Svētā gara dāvanām ir pravieša gars. Šī dāvana ir atlikuma draudzes identifikācijas pazīme un tā parādījās Elenas G. Vaitas kalpošanā. Kā Kunga vēstnesei, viņas raksti ir paliekošs un autoritatīvs patiesības avots, kas draudzei sniedz iepriecu, mierinājumu, vadību, padomus un norādījumus, lai izlabotu kļūdas un pasargātu no nepareizu mācību postošā iespaida. Šajos rakstos arī ir skaidri norādīts, ka Bībele ir standarts, pēc kura jāpārbauda visas mācības un piedzīvotais.

Pravietošana vai dzērums?

Atbild: „Bībeles draugu līga”  

(Apustuļu darbi 2:14-2:21) „Bet Pēteris, nostājies ar tiem vienpadsmit, iesāka runāt un tiem sacīja: “Jūs, jūdi un visi, kas Jeruzālemē dzīvojat, lai tas jums ir zināms, un iegaumējiet manus vārdus; šie nav piedzēruši, kā jums šķiet, jo ir tikai dienas trešā stunda, bet te piepildās pravieša Joēla vārdi: tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs, Es izliešu no Sava Gara pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus.Un arī pār Saviem kalpiem un Savām kalponēm Es tanīs dienās izliešu no Sava Gara, un tie pravietos. Un Es došu brīnumus augšā pie debesīm un zīmes apakšā virs zemes: asinis un uguni, un dūmus, un tvaiku. Saule pārvērtīsies tumsā un mēness asinīs, pirms nāks Tā Kunga lielā un spožā diena. Un ikviens, kas Tā Kunga Vārdu piesauks, tiks izglābts.”

„Pravietis ir cilvēks, caur kuru Dievs runā uz pārējiem. Viņš runā arī šodien. Senāk es domāju, ka praviešiem Vecās Derības laikos bija viegla dzīve. Dievs visu pasaka priekšā, dod pat pārdabiskas spējas, nākotnes redzējumus. Iespējams, ka arī Jeruzalemes iedzīvotāji bija līdzīgās domās par praviešiem. Lai gan, ja viņi būtu uzmanīgi pētījuši Rakstus, viņi zinātu, ka lielākā daļa pravietojumu bija vēsts no Dieva par to, kas notiek pašreiz.

Lai nu kā, tagad es zinu, ka tā bija īpaša Dieva dāvana un izredzētība būt pravietim un tas nemaz nebija tik rožaini. Apkārtējās sabiedrības izsmiekls un dažkārt pat uzbrukumi, atteikšanās no personīgās dzīves un pilnīga pakļaušanās Dievam – tāda bija pravieša dzīve. Kaut kas no tā visa redzams arī šodienas Rakstu vietā. Mācekļi pēkšņi rīkojās tik brīvi, neprognozējami un nesasaistīti. Viņi bija zaudējuši kontroli pār sevi. Kaut kas, kas līdz šim bija ticis dots reti un pa drusciņai, pēkšņi tika izliets (17.p.). Bagātīgi dāvināts visiem. Nešķirojot vairs ne pēc dzimuma, ne sabiedriskā stāvokļa, ne kā citādi. Vai tiešām visiem? Par to lasīsim turpmāk (38.p.).

Mans priekšstats par to, kādiem vajadzētu būt brīnumiem, gan ir krietni savādāks. Kaut kas priecīgs un patīkams man. Visādā ziņā ne jau biedējošs (19.p.). Šeit aprakstīts, ka brīnuma mērķis ir nevis mana labsajūta, bet gan Dieva gods. Tāpat kā pravietošana, arī šīs zīmes liecinās kaut ko par Dievu. Par to dienu, kad Kristus parādīsies otrreiz pilnā godībā un mēs neviens vairs nespēsim apšaubīt Viņu (20.p.). Tiesas diena. Dieva tiesa. Briesmīga? Ne visiem. Nez kādēļ Pēteris neturpina citēt pravieti Joēlu (Joēla 3,1-5)? Varbūt tādēļ, ka šī diena var nebūt briesmīga. Arī man. Jo arī manis dēļ Kristus cieta, nomira un ir atkal dzīvs.

Kādi stereotipi ir iespaidojuši tavu izpratni par Svēto Garu? Lūdz, lai Dievs tev dot brīvību būt bez stereotipiem!”

Pravieši Bībelē

Senākie pravieši: Ēnohs: “ Redzi, Tas Kungs nāk ar daudz tūkstošiem Savu svēto tiesāt visus…” (Jūdas 14-15)

Lamehs: “ Šis mūs mierinās mūsu pūliņos un mūsu roku darbā, kas cēlies no šīs zemes, ko tas Kungs ir nolādējis.” ( 1. Mozus 5:29)

Noa: “…Dievs sacīja Noam: “Ikvienas radības gals Manā priekšā; jo zeme ir pilna varas darbu, ko tie dara; tādēļ Es viņus izdeldēšu kopā ar zemi.” ( 1. Mozus 6: 13)

Sentēvi: Ābrahāms: Pirmais, kurš nosaukts par pravieti ( 1. Moz. 20: 7) Viņš tika saukts: Dieva draugs (2. Laiku 20: 7); (Jesajas 41: 8); (Jēkaba 2: 23) Viņam tika atklāti nākotnes notikumi (1. Mozus 15: 13) Jāzeps : Viņam no Dieva tika doti pravietiski sapņi un spēja tos izskaidrot. Viņš pravietoja faraona priekšā un izskaidroja viņa sapni. (1. Mozus 37: 5-10; 41: 1-36)

Pravieši 2. Mozus grāmatā: Mirjama: Piemita pravietošanas un muzikalitātes dāvana. “Tad praviete Mirjama, Ārona māsa, paņēma bungas savā rokā, un visas sievas sekoja viņai ar bungām dejas solī.” (2. Mozus 15: 20)

Mozus: “Un tāds pravietis Israēlā vairs necēlās kā Mozus, ko Tas Kungs būtu atzinis vaigu vaigā.” (5. Moz. 34: 10) Mozus ir dižākais Vecajā derībā minētais pravietis, kurš norādīja uz praviešiem, kas nāks pēc viņa. “Pravieti, kāds es esmu, Tas Kungs, Tavs Dievs, tev cels no tava vidus, no taviem brāļiem, klausiet viņu.” (5. Moz. 18: 15)

Bileāms: Pirmais, kurš pravietoja no Dieva, bet atteicās no Viņa. Viņš pravietoja par “zvaigzni, kas celsies no Jēkaba” norādot uz Jēzu. (4. Mozus 22: 8; 24: 17)

Soģu laiks: Samuēls: “Un Tas Kungs arī vēl turpmāk atklājās Šīlo pilsētā, jo Tas Kungs tur atklājās Samuēlam caur Savu vārdu.” (1. Samuēla 3: 21)

Debora: Lielā praviete, kura tiek saukta par Izraēla māti . “Tai laikā Izraēlā soģe bija praviete Debora…” (Soģu 4: 4)

Ķēniņi – pravieši: Sauls: “… viņš tur novilka savas drēbes un pravietoja Samuēla priekšā. Viņš krita kails pie zemes un gulēja tur visu dienu un arī nakti. Tāpēc mēdz sacīt: vai tad arī Sauls ir starp praviešiem?” (1. Sam. 19: 23-24). Neskatoties uz to, ka viņu nesauca par pravieti, viņam divreiz atklājās pravieša dāvana (1. Sam. 10: 10-13)

Dāvids: “ Prasmīgākais Izraēla dziesminieks” (2. Sam. 23: 1, 2) Dieva inspirēts sacerēja lielu daudzumu psalmus; kuru vidū mēs atrodam arī mesiāniskus pravietojumus ( Ap.d. 2: 30)

Salamans: Dievs viņu inspirēja sarakstīt gudrības pilnas grāmatas: Salamana Pamācības, Salamana Mācītājs un Salamana Augsto dziesmu.

Seno laiku ķēniņu laika pravieši: Gads: Dāvida personīgais pravietis, kurš bija kopā ar Dāvidu kopš tiem laikiem, kad viņu vajāja Sauls . Viņš tiek uzskatīts kā Samuēla grāmatu līdzautors (1. Sām. 22: 5)

Nātāns: Dāvida tuvākais draugs. Viņš bija Dāvida un Salamana padomnieks, un viņš bija atbildīgs par mūziku templī (2. Sam. 12: 1-14; (1. Ķēn. 1: 22); (2. Laiku 29: 25)

Ahija: Viņš pravietoja ķēniņa galmā Jerobeāma laikā (1. Ķēn. 11: 29) un viņš bija Jerobeāma konsultants (1. Ķēn. 14: 2)

Pravieši un ziemeļu ķēniņvalsts (Izraēlā)”:

Jehu : Viņš pravietoja Baeša valdīšanas laikā (1. Ķēniņu 16: 1-4; 2 . Laiku 19: 2; 20: 34)

Elija : Viņš pravietoja Ahaba, Ahasja un Jo rāma laikā. Viņš uzsāka lielu garīgu reformu Izraēla ķēniņvalstī un viņš atjaunoja Samuēla praviešu skolas.

Miha : Viņš pravietoja Ahaba laikā . Pravietošanas dēļ viņš nonāca cietumā (1 . Ķēniņu 22)

Elīsa: Viņš pravietoja Jorāma, Jehus, Jehoahaza un Joaša laikā. Viņš bija bagāts vīrs (1 . Ķēniņu 19: 19). Viņš tika skaļi sumināts un viņš lūdza divtik vairāk praviešu gara no Elijas. Viņam bija milzīga politiska ietekme un viņa brīnumi pārspēja Eliju.

Jona : Viņš pravietoja Joasa un Jerobeāma laikā un bija ļoti sekmīgs pravietis .

Amoss : Viņš pravietoja Jerobeāma laikā. Viņš bija gans un pļāvējs no kalnu pļavām. Viņš nāca no Jūda cilts un tika aicināts par pravieti Israēla ķēniņa galmā .

Hosea : Viņš pravietoja 6 ķēniņu laikā, no Jerobeāma II līdz ķēniņvalsts gūstam. Viņš bija ļoti izglītots.

Odeds : Viņš pravietoja Pekaha laikā. Viņš atbrīvoja ķēniņu no gūsta (2 . Laiku 28: 9)

Pravieši no dienvidu ķēniņvalsts (Jūda):

Šemaja un Ido : Viņi pravietoja Salama , Rehabeāma un Abija s laikā . Ido tika aicināts par gairšreģi un pravieti. Viņš minēts ķēniņvalsts hronikā (2. Laiku 9: 29; 12: 15; 13: 22)

Jesaja: Viņš pravietoja Usijas , Jo tāma , Aha sa , Hiskija un Manasses laikā. Viņš bija ķēniņa radinieks. Viņš pieņēma aicinājumu pravietiskajai kalpošanai ar vārdiem: “ Še es esmu. Sūti mani. ” ( Jes. 6:8 )

Miha : Viņš pravietoja Jotāma , Ahasa un Hiskijas laikā . Viņš bija pazemīgs un nāca no vienkāršas lauku ģimenes .

Nahums : Viņš pravietoja Amona laikā.

Habakuks, Cefanija un Joēlis: Viņi pravietoja Josijas laikā. Cefanija nāca no karaliskās ģimenes. Jeremija: Viņš pravietoja Josija, Jehoāza, Jojakima, Cedeķija laikā. Viņš bija priesteris. Viņš tika aicināts par priesteri, kad bija vēl jauns un veltīja šai kalpošanai 40 gadus. Viņš tika apsūdzēts par nodevību un ieslodzīts cietumā. Viņš dažkārt vēlējās pārtraukt pravietisko darbu, bet viņš juta it kā viņa sirdī būtu iedegta uguns, kas to iedrošināja turpināt darbu. (Jeremija 20: 9)

Hulda : Viņa pravietoja Josijas laikā. Viņa palīdzēja ķēniņam saprast Likumu grāmatu, ko tas atrada templī (2. Ķēniņu 22: 14-20; 2. Laiku 34: 22-28)

Obadia: Viņš pravietoja Cedeķija laikā.

Pravieši Bābelē:

Ceķiēls: Viņš bija priesteris. Viņš nāca no Jeruzalemes un tika izsūtīts uz Bābeli Jojakīma laikā, kur viņš nodzīvoja visas atlikušā mūža dienas. Viņš uzņēmās pravietisko kalpošanu 30 gadu vecumā, neilgi pēc stāšanās priestera amatā. Viņa sieva mira, kad Nebukadnecars iekaroja Jeruzālemi , bet Dievs neļāva viņam palikt sērās.
Daniels: Viņš bija no ķēniņa cilts. Viņš tika izsūtīts agrā jaunībā nesa lielu atmodu un gaismu Babilonā un Medo-Persijā, kur tam bija politisks amats. Viņš iedrošināja Kīru pavēlēt atgriezties no gūsta.

Pēdējie vecās derības pravieši:

Hagajs un Caharija: Viņi ierosināja tautu atjaunot templi Zerubābela laikā .
Maleahija : Viņš pravietoja laikā starp Nehemiju un Artakserksu . Viņš ir pēdējais Vecās derības pravietis .

Jaunās derības pravieši:

Caharija (Lūk. 1: 67) un viņa dēls Jānis Kristītājs (Jāņa 1: 6-7). Simeāns un Anna. Viņi bija gados veci pravieši un viņi bija priviliģēti skatīt Jēzu, kad to ienesa svētnīcā 8. dienā pēc dzimšanas (Lūk. 2: 25-38) Agabs: Viņš pravietoja par lielu badu, kas nāks Klaudija laikā (Ap.d. 11: 27-28). Barnaba, Simeons, Lūkijs no Kirenas, Manaēns un Sauls. Pravieši un skolotāji Antioķijā (Ap.d. 13: 1) Filipa meitas (Ap.d. 21: 8-9). Jānis: Apustulis un pravietis, kurš bija pēdējais kanoniskais pravietis ( Atkl. 1: 1)

Pravieši – šodien

„Kad Jūs Viņa balsi dzirdiet, neapcietinājiet savas sirdis.” (Ēbr. 4: 7)

Deivids Vilkersons.

(Joēla 3:1–2) “Un tad notiks, ka Es izliešu Savu Garu pār visu miesu un jūsu dēli un jūsu meitas pasludinās nākamas lietas, jūsu vecaji redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādības. Arī pār kalpiem un kalponēm Es izliešu tais pašās dienās Savu Garu.”

(Ebr 1:1–3) “Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem, šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu, ko Viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko Viņš arī pasauli radījis. Tas, būdams Viņa godības atspulgs un būtības attēls, nesdams visas lietas ar Savu spēcīgo vārdu un izpildījis šķīstīšanu no grēkiem, ir sēdies pie Majestātes labās rokas augstībā;”

Nākotnes pravietojumi:

(Atkl 12:17) “Tad pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem, kas turēja Dieva baušļus un apliecināja Jēzu.”
(Atkl 19:10) “Tad es kritu pie viņa kājām, gribēdams viņu pielūgt. Bet viņš man saka: “Nedari to! Es esmu tāds pats kalps kā tu un tavi brāļi, kam ir Jēzus liecība. Pielūdz Dievu!” Proti, Jēzus liecība ir praviešu gars.”

Ieteicamā literatūra:

„Pravietošana„ autors Alekss Bahanans

„Tēmas – Kas ir pravietošana? Īsti pravietojumi pastāv arī mūsdienās. Pravietošanas nosacījumi. Pravietošana ir vajadzīga. Kā, kad un kur mums ir jāpravieto? Kā mēs varam pārbaudīt savu pravietojumu? Dāvana un kalpošana.”

„Pravieši un pravietošana” autors Bils Hemens

„Pravieši un pravietošana nesatur abstraktus teoloģiskus apgalvojumus, bet ir praktisks ceļvedis, kas parāda, kas īstenībā ir pravietiskā kalpošana un kas jums ar to jādara”

0 komentāri

Uzraksti, ko domā

Vārds:
E-pasts:
www:
Komentārs:

Citi rakstiSākumlapa

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija(0)

Kādas ir valsts nelikumīgas darbības, lai paplašinātu savu ietekmi pasaulē? Moldova, kad sabruka PSRS, Gruzijā, kur bija iekšējais konflikts, miera uzturētāji no Krievijas un ar to aizstāvēšanu pamatots iebrukums Gruzijā. Ukrainā anektēt Krimu un izveidot militāro konfliktu Doņeckas un Luganskas novados. Vai tas vismaz daļēji neatgādina to, kā attīstījās notikumi pirms II pasaules kara? Nākamais

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām(0)

Leonards Inkins: Biedrības “Latvietis” biedrs, grāmatu autors: Neizmantoto iespēju laiks: daļa. Atgriešanās, Neizmantoto iespēju laiks Smēķētāji Kāds mans draugs publicējot facebūkā dažus teikumus, par krieviem un Krieviju, ar zemtekstu – nu kā tā var, tas taču nav normāli, mani rosināja rakstīt par to, kas ir pats par sevi saprotams, kas neprasa padziļinātas izglītības un skaistus diplomus. Šeit

“Brīvības konvojs” 2022, Perona un Filmiha prognozes, kā arī Krievijas uzmākšanās nenovērtēšana

“Brīvības konvojs” 2022, Perona un Filmiha prognozes, kā arī Krievijas uzmākšanās nenovērtēšana(0)

  Sarunu “Nacionālā drošība” vada Ģenerālis Kārlis Krēsliņš, Ģenerālmajors Juris Maklakovs, Pulkvedis Raimonds Rublovskis, Marlēna Pirvica un Ekonomiste, lektore, pētniece un uzņēmēja Līga Leitāne.   YouTube/biedrība Latvietis YouTube/spektrs.com Facebook/ Demokrātijas aizsardzības biedrība, DAB   Luksemburgas Deputātu palātā 12.janvārī notika diskusija par petīciju pret vakcīnas mandātiem. Franču imunoloģijas speciālista Prof. Kristians Perons  Christiane Perronne viedoklis. Profesors Kristians Perons bija Eiropas

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE(0)

Kārlis Krēsliņš Br.gen(atv.) Dr.habil.sc.ing   IEVADS. Pasaulē notiek daudz it kā neatkarīgu notikumu. ASV prezidenta vēlēšanas un sabiedrības sašķelšanās divās diezgan radikālās daļās, mazāk vai vairāk tas notiek arī ES valstīs un ES kopumā, pirmkārt, Lielbritānijas izstāšanās no ES, Krievijā notikušas cilvēku indēšanas gadījumi, nemieri Baltkrievija. KF prezidenta V. Putina uzruna Davosas starptautiskajā ekonomiskajā forumā un ĀM

Leonards Inkins: Troļļi

Leonards Inkins: Troļļi(2)

Troļļošana tas nav tikai internets, tā ir sadzīvē sen izmantota metode kādu ietekmēt, kādu nosodīt, kādam sariebt. Tas notiek skolās, darba vietās un citos kolektīvos. Baumošana un nepatiesību izplatīšana par kādu vai kādiem ir troļļošanas pirmsākums.       Reiz britu zemē iznāca kāds nedēļas laikraksts. Katru nedēļu tas priecēja lasītājus ar interesantiem rakstiem, diskusijām un

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.