„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

„Es uzvilkšu Savu karogu tautām”

„Tā saka Dievs Tas Kungs: “Redzi, Es pacelšu Savu roku pār ciltīm un uzvilkšu Savu karogu pār tautām! Tad tie atnesīs tavus dēlus uz rokām un tavas meitas uz pleciem.” Jes.49:22

„Es māšu ar roku tautām… Es došu izklīdināja, to tagad atkal pulcina kopā signālu…” – teikts Bībeles tulkojumā angļu valodā.

Dievs māj ar roku un aicina tautas ņemt dalību Izraēla sapulcināšanā. Viņš „uzvelk Savu karogu” un „dod signālu” tautām, lai tās zinātu, ka ir pienācis kārtējais alijas (došanās uz vēsturisko dzimteni) vilnis un iesaistītos šajā pravietiskajā procesā:

Klausieties, tautas, Tā Kunga vārdu un pasludiniet tālajām jūras salām šādu vēsti: Viņš, kas Israēlu izklīdināja, to tagad atkal pulcina kopā un sargā kā gans Savu ganāmo pulku!” Jer.31:10

Kādēļ Dievs nevar sapulcināt Savu tautu bez mūsu palīdzības? Dievs var, bet Viņš grib svētīt tautas, jo ar Izraēla atjaunošanu saistīti tautu likteņi. Kalpošana Dievam, svētījot ebreju tautu, ietekmē gan mūsu, gan Izraēla tautas nākotni. Dievs ir saistījis ar Izraēlu ne vien indivīdu, bet arī katras tautas likteni pēc Sava nodoma un pestīšanas plāna – Jes.60:10-12; Joēla 4:2.

Vai Dievs ir pacēlis Savu roku arī pār Latviju?

Katru mēnesi neliels skaits Latvijas ebreju dodas mājup uz Izraēlu. Dažādu tautu kristieši atbalsta šo darbu vairāku gadu garumā. Kristīgās vēstniecības (ICEJ) sagādātais transports palīdz nokļūt Latvijas un Lietuvas ebrejiem uz Rīgas lidostu vai Minsku, kur bagāžas izmaksas ir zemākas. Krievijas ebreji, pirms pārcelšanās uz dzīvi Izraēlā, tiek vesti uz Helsinkiem, lai paviesotos somu kristīgajās ģimenēs.

Foto: Latvijā

Foto: Krievijā

„Es saukdams tos aicināšu un sapulcināšu viņus…” Cak.10:8

Trīsdesmit gadu pastāvēšanas laikā ICEJ filiāles tautās ir atbalstījušas vairāk nekā 110 000 olim – ebrejus, kuri pārceļas uz dzīvi Izraēlā. Ir sponsorētas vairāk nekā sešdesmit lidmašīnas, pilnas ar Izraēla bērniem, kas dodas mājās. Kopš 2006.gada ICEJ ir palīdzējusi ar transporta pakalpojumiem 1400. olim no bijušās PSRS.

Foto: Somijas kristieši ierodas nakts vidū, lai ar siltu tēju sagaidītu Sanktpēterburgas olim.

Ebrejiem tiek izrādīta Kristus beznosacījumu mīlestība, kādu viņi, iespējams, nekad nav piedzīvojuši no kristiešiem. Un tā ir vislielākā liecība par mūsu Glābēja sirdi un raksturu.

„… Tie visi ir sapulcējušies un nāk pie tevis, tavi dēli nāk no tālienes, un tavas meitas uz rokām atnestas. Kad tu to redzēsi, tad tu starosi priekā, un tava sirds iedrebēsies un atvērsies…” Jes.60:4-5

Arī mēs, Latvijas kristieši, varam būt Dieva līdzstrādnieki šajā darbā.

Tā ir mūsu iespēja… būt par Vārda darītājiem, īstenot praviešu teikto mūsu paaudzē, izrādīt savu mīlestību un rūpes par ebreju tautas nākotni praktiskā veidā.

Dieva princips: „Es svētīšu tos, kas tevi svētī…”, acīmredzami darbojas skandināvu tautās, kuras neatlaidīgi gadu desmitiem kalpo Dievam, svētījot ebrejus ar savu sirds attieksmi, laiku un līdzekļiem.

Mīlestības parāds

Kad Dievs nolemj pulcināt mājās Savu tautu Izraēlu, Viņš aicina tautas ņemt dalību šajā pravietiskajā procesā. Arī Pāvils Jaunajā derībā apstiprina, ka tautas ir Izraēlai parādā – pateicību par Glābēju un arī finansiālu svētību:

Jesaja pravietoja, ka tautas kalpos Izraēlam un to bagātības plūdīs Apsolītajā zemē:

„…jūras bagātības virzīsies šurp pie tevis un tautu mantas (bagātības, – ang.tulk.) ieplūdīs tevī (Izraēlā).” „Kas tie tādi, kas skrien kā padebeši un lido kā baloži virzienā uz savām ligzdām? Mani gaida jūras salas, un Taršišas kuģi iet pa priekšu, lai atvestu tavus bērnus no tālienes, tāpat viņu zeltu un sudrabu, kas domāts Tā Kunga, tava Dieva, Vārdam un Israēla Svētajam, jo Viņš tevi cēlis augstā godā.

Sveši ļaudis cels tavus mūrus, un viņu ķēniņi tev kalpos, jo Savās dusmās Es tevi gan situ, bet Savā labprātībā Es par tevi apžēlojos. Tavi vārti būs vienmēr atvērti, tie dienu un nakti netiks aizslēgti, lai ielaistu tautu mantas (bagātības, – ang.tulk.) un tautu ķēniņus, ko pie tevis atvedīs. Jo visas tautas un valstis, kas tev negrib kalpot, ies bojā, un šīs tautas tiks pavisam iznīcinātas”. Jes.60:5, 8-12

Daudzi Bībeles skolotāji māca, ka lidojošie baloži, par kuriem runāja Jesaja, mūsdienās simbolizē lidmašīnas. Viens no tautu uzdevumiem ir palīdzēt Izraēla bērniem nokļūt mājās… ar kuģiem, lidmašīnām, dažādos veidos, tā iesaistoties Izraēlas fiziskajā un garīgajā atjaunošanā Bībeles pravietojumu gaismā.

Ebreju atgriešanās Izraēlas zemē ir Dieva iedvesmota kustība.

Vienmēr, kad Dievs „paceļ karogu tautām”, lai tās atvestu mājās Izraēla bērnus, Viņš gatavo zemi Savām svētībām.

Izraēlas fiziskā atjaunošana ir nesusi arī garīgās atmodas svētības pasaulē gan senlaikos, gan mūsdienās.

Pēc Daniela lūgšanām, lai Dievs atved mājās tautu no Bābeles gūsta, nāca Ezra un Nehemija, kuri turpināja lūgt, līdz tika atjaunots Jeruzālemes mūris, pilsēta un templis. Tā vienlaicīgi bija arī tautas garīgā pamošanās.

Mūsdienu alijas vilnis 1945.- 1947.gadā piepildīja pravieša Jesajas vārdus par Izraēlas valsts atjaunošanu, kas īstenojās 1948.gadā (Jes.66:7-9).

Tajā pašā laikā, 1949.gadā, Dievs svaidīja divus cilvēkus, kuru kalpošana ietekmēja visu pasauli – Billiju Grēmu un Oralu Robertsu. Sešdesmitajos gados sākās harizmātiskā kustība, kas nesa jaunas vēsmas pielūgšanā un uzsvēra Svētā Gara dāvanu nozīmi. (Prophetic Update 2010)

1967.gadā, kad ebreji atguva Jeruzālemi, aizsākās Mesiāniskā jūdaisma kustība. Daudzviet izlējās Svētā Gara spēks un notika atmoda. Gan Izraēlas valsts pasludināšana, gan Jeruzālemes atgūšana bija zīmes no debesīm, kuras daudzos sludinātājos izraisīja apjukumu. Pirms vairākiem simtiem gadu lielākā daļa mācītāju neticēja Izraēlas valsts atdzimšanai. Viņi attiecināja praviešu vārdus Izraēlai uz draudzi. Tagad, kad Dievs ir nolicis Izraēlu atpakaļ uz kartes, daudzi no jauna ir sākuši izvērtēt savu pravietisko doktrīnu.

Vairums Bībeles skolotāju mācīja, ka līdz Kristus atnākšanai Jeruzāleme vairs nenonāks ebreju rokās. 1967. gada notikumi radīja pilnīgu apjukumu teologu aprindās. Neviens nesaprata, kā izskaidrot notikušo? Par šo tēmu komentāru nebija. Visi klusēja, jo bija nepieciešams ilgāks laiks, lai izmainītu savu teoloģiju. („Should the Nations Have a Heart for Israel” J.Marcellino, Y.Ben Yehuda)

1970.gadā strauji pieauga Bībeles pravietojumu izpratne pasaulē. Tas sākās ar kādas grāmatas iznākšanu (Hal Lindsey „The Late Great Planet Earth”).

Šķita, ka plašākai sabiedrības daļai ir atvērušies daudzi pravietojumi, kas bijuši aizzīmogoti līdz beidzamajiem laikiem – Dan.12:4,9. (ProphUpdate 2010) 1989.-2001.gados apmēram viens miljons ebreju emigrēja uz Izraēlu no bijušās PSRS. Vienlaicīgi sākās arī garīgā atmoda bijušās Padomju Savienības valstīs.

Svētā Gara izliešanās beidzamajos laikos, ko pravietoja Joēls, tiek pielīdzināta vēlīnajam lietum. Tas attiecināts uz laiku, kad ebreji būs atgriezušies savā zemē.

Jēzus uzņemts debesīs līdz laikam, kad viss praviešos teiktais tiks piepildīts.

Pēteris skaidroja izraēliešiem: ”… un Tas Kungs liktu nākt atspirgšanas laikiem un sūtītu jums izredzēto Kristu Jēzu, kas debesīm jāuzņem līdz tam laikam, kad viss būs panākts, par ko Dievs jau kopš seniem laikiem runājis ar svēto praviešu muti.”
Ap.d.3:20-21

Mums ir iespēja īstenot praviešu vārdus savā paaudzē, savā tautā un zemē, vienlaicīgi svētījot arī Izraēlu.

„Es gribu atmodināt viņos tautības apziņu un radīt viņos vēlēšanos griezties atpakaļ no vietām…” Joēla 4:7 (nerev.tulk.) „Es… centīšos dabūt tās atpakaļ no visām tām vietām, kur tās bija izklīdinātas apmākušās un tumšās dienās.” Ec.34:12

Arī šajos Dieva centienos modināt tautības apziņu un „dabūt atpakaļ” Savus bērnus, kristieši ir iesaistījušies, organizējot koncertus ebrejiem un runājot ar viņiem par Zemi, kuru Dievs viņu tēvu tēviem devis par mūžīgu īpašumu 1.Moz.17:7-8.

Atgriešanās Izraēlā – Dieva griba ebreju tautai.

Dievs norāda, ka atgriešanās sentēviem dotajā zemē ir Viņa griba visiem ebrejiem: gan tiem, kuri Viņu atzinuši, gan tiem, kuri vēl Dievu nav iepazinuši.

„Es viņus gan biju izklīdinājis tautu starpā, bet viņi tomēr atcerējās Mani svešās zemēs; tādēļ tie paliks dzīvi ar visiem saviem bērniem un atgriezīsies atpakaļ.” Cak.10:9

Tāpat Viņš pulcina mājās ebrejus, kuri Mesiju vēl nepazīst, lai tiem atklātos Izraēlā:

„…Es jūs pieņemšu, kad Es jūs izvedīšu no to tautu vidus un jūs sapulcināšu no tām zemēm un valstīm, kurās jūs tagad esat izklīdināti, un Es parādīšos jums kā Svētais visu tautu acu priekšā. Tad jūs atzīsit, ka Es esmu Tas Kungs, kad Es jūs ievedīšu atpakaļ Israēla zemē – tai zemē, ko Es, Savu roku paceldams zvērestam, solīju piešķirt jūsu tēviem.” Ec.20:41-42

Alijas statistika

Alija ebreju valodā nozīmē: doties uz augšu. Sākumā ar to saprata došanos uz Jeruzālemi, iešanu Tā Kunga kalnā, lai svinētu Viņa svētkus. Mūsdienās ar vārdu alija apzīmē izklīdināto ebreju atgriešanos Izraēlā.

Saskaņā ar Izraēlas ebreju aģentūras datiem 5770.gadā (šis gads pēc ebreju kalendāra) uz dzīvi Izraēlā pārcēlušies 17 880 ebreju. Tas ir par 2700 cilvēkiem vairāk nekā iepriekšējā gadā. 7340 no jaunajiem imigrantiem ieradās no bijušās PSRS. Emigrantu skaits no šī reģiona pieaug. Pagājušā gadā no bijušās Padomju Savienības pārbrauca 6340 ebreju. Angliski runājošo zemēs izceļotāju skaits palicis nemainīgs. Pagājušo 12 mēnešu laikā 5130 cilvēku ieradās no Ziemeļamerikas, Lielbritānijas, Dienvidāfrikas un Austrālijas. Alija no Francijas palielinājusies par 400 cilvēkiem, – šajā gadā uz dzīvi Izraēlā pārcēlās 2420 Francijas ebreju. Iedzīvotāju skaitu Izraēlā negaidīti papildināja arī ebreju imigranti no Japānas, Jaunkaledonijas, Angolas un Ugandas. (Jewish Agency, by Gil Shefler 05/09/2010)

Burtiski piepildās pravieša Jesajas vārdi: „Un Viņš pacels karogu tautām un salasīs izklīdinātos israēliešus un izkaisītos jūdus no visiem četriem zemes stūriem”. Jes.11:12

Izraēla – visdrošākā dzīves vieta ebreju tautai.

Diemžēl antisemītisms pasaulē pieaug un visdrošākā dzīves vieta ebreju tautai, kas arī norādīta Bībelē, ir Izraēla. Kaut arī Dieva solītā drošība saistīta ar iedzīvotāju paļaušanos uz Viņu, nevis armijas spēku, tomēr neviena cita valsts tā nerūpējas par ebreju drošību un aizsardzību kā Izraēla. Dievs solīja iedēstīt Savu tautu viņu zemē:

„Es viņus iedēstīšu stipri viņu pašu zemē, ka tos vairs nekad neizrautu no viņu zemes, ko Es viņiem esmu devis!” saka Tas Kungs, tavs Dievs.” Amosa 9:15

Dievs ir apsolījis piešķirt Savai tautai gribu Viņu atzīt Jer.24:7, lai varētu to uz derības pamata svētīt un pacelt viņas liktenīgajā aicinājumā – būt par gaismu pasaulei, atklājot tai Dieva godību – Jes.42:6. Šeit netiek runāts tikai par pagātni, kad Jēzus piedzima. Izraēlas aicinājums vēl nav piepildīts- Cak.8:20-23. Pravietis Miha runā par Izraēlas lomu beigu laikos:

„Bet visu dienu galā kalns, uz kura atrodas Tā Kunga nams, stāvēs jo stipri, būdams augstāks nekā visi citi kalni… un visas tautas steigsies pie tā…”. „…tās ies un sacīs: “Nāciet, lai steidzamies augšup Tā Kunga kalnā un ejam Jēkaba Dieva namā, lai Viņš mums māca Savus ceļus, ka lai mēs staigājam Viņa tekas!” - Jo no Ciānas izies bauslība un Tā Kunga vārds no Jeruzālemes.” Mihas 4:1-2 Ec.28:26

Cauri gadsimtiem daudzi baznīcas tēvi ir mācījuši savtīgi tulkot Rakstus, adresējot svētību vārdus kristiešiem, bet lāstus – Izraēla tautai un zemei. Lasot Dieva Vārdu plašākā kontekstā, redzams, ka visi Dieva tiesas un soda procesi beidzas ar solījumu apžēloties, piedot, nomazgāt, sapulcināt atpakaļ un atjaunot gan zemi, gan tautu:

„…tiešām, Es tos savākšu kopā no visām zemēm, kur Es tos biju izklīdinājis Savās dusmās, Savā bardzībā un Savā lielajā nežēlastībā, un tos atvedīšu atpakaļ šinī vietā, ka tie te var droši dzīvot”. Jer.32:37 „Manas acis raudzīsies uz tiem ar žēlastību, Es tos atvedīšu atpakaļ šinī zemē, lai viņi celtu no jauna savu dzīvi un ēkas un tās vairāk neplēstu nost un lai iedēstītu no jauna paši sevi un vēlāk sevi vairs nerautu ārā”. Jer.24:6

Pirmie soļi Izraēlā 

 

 

 

 

 

 

Pašreiz no Latvijas uz dzīvi Izraēlā pārceļas apmēram trīs ģimenes mēnesī.

Lidmašīnu biļetes sponsorē Izraēlas Ebreju aģentūra, bet ceļu līdz Rīgas lidostai apmaksā Starptautiskā kristiešu vēstniecība Jeruzālemē (ICEJ – www.icej.org).

Ja arī Jūs vēlaties atbalstīt šo projektu Latvijā, lūdzu, sazinieties pa e-pastu ar ICEJ pārstāvi Latvijā Ilzi Saulīti – [email protected] vai
Biedrības „Ebreju draugi” vadītāju Daigu Zvaigznīti – [email protected]

2010.gada oktobris
Fotogrāfijas no ICEJ Alijas departamenta vadītāja Hovarda Flauera arhīva:

http://www.flickr.com/photos/ahf_foundation/

0 komentāri

Citi rakstiSākumlapa

Saruna ar Dr.h.hist Leo Dribinu: Redziet, un citas tautas arī atzina, ka viendievība ir vislabākā ticība

Saruna ar Dr.h.hist Leo Dribinu: Redziet, un citas tautas arī atzina, ka viendievība ir vislabākā ticība(0)

Pieminot 1941.gada ebreju masu slepkavības, 30. novembrī Latvijā, Rīgā, kino “K Suns” norisinājās Izraēlas un Latvijas pārstāvja Borisa Mafcira aizkustinošās dokumentālās filmas “Atmiņu lādes” 6.daļa prezentācija. Pēc filmas demonstrācijas Izraēlas vēstniecības organizatori aicināja klātesošos nolikt sveces pie Brīvības pieminekļa, pieminot Rumbulā noslepkavotos Latvijas ebrejus. Uzvelkot virsdrēbes īpaši steidzīgie aši devās ceļā pie Brīvības pieminekļa, taču

Kāpēc kristietība nav savienojama ar citām reliģijām un garīgām praksēm

Kāpēc kristietība nav savienojama ar citām reliģijām un garīgām praksēm(1)

Ilze Eris: Mīlestības Skolas lektore. Četru bērnu mamma. Aizlūdzēja, kalpotāja. Ilze ir ieguvusi augstāko izglītību valodniecības jomā, kas palīdz viņai labāk izprast Dieva vārdu. Viņa ir arī studējusi teoloģiskās zinības. Precoties, ar ko mēs rēķināmies? Ar mīlestību. Ar uzticību. Ar to, ka dzīvosim visu atlikušo dzīvi ar šo cilvēku un viņš/viņa ar mums. Mēs rēķināmies,

Jānis Vanags valsts svētkos: Kā es stāvēšu Dieva priekšā, kurš dzird nevien “Rīdzenes sarunas”, bet visas sarunas?

Jānis Vanags valsts svētkos: Kā es stāvēšu Dieva priekšā, kurš dzird nevien “Rīdzenes sarunas”, bet visas sarunas?(0)

“Kā es stāvēšu Dieva priekšā, kurš dzird nevien “Rīdzenes sarunas”, bet visas sarunas?” (LELB Arhibīskaps Jānis Vanags)  “Raksti Efesas draudzes eņģelim: tā saka tas, kas tur septiņas zvaigznes savā labajā rokā un kas staigā starp septiņiem zelta gaismekļiem: es zinu tavus darbus un tavus pūliņus, un tavu izturību, un to, ka tu nespēj paciest ļaunos

Latvijas valsts svētkos/ Mārcis Jencītis: Kāpēc LATVIESU tauta ir pazaudējusi privilēģiju valdīt pār savu zemi?

Latvijas valsts svētkos/ Mārcis Jencītis: Kāpēc LATVIESU tauta ir pazaudējusi privilēģiju valdīt pār savu zemi?(0)

„Visai Bībelei vijas cauri fakts, ka tad, kad tauta paklausa Dievam, tad valsts ir svētīta. Kad tauta atkāpjas no Dieva, tad tauta bauda okupāciju, lāstus, nabadzību un zaudē neatkarību.” Mārcis Jencītis Es jūs, apsveicu 18. novembra svētkos, mūsu mīļās Latvijas valsts dibināšanas dienā. Tā ir mūsu valsts proklamēšanas diena. Proklamēšana ir svinīgs paziņojums, ka mēs

Mēbeļu Bode starp mēbeļu tirdzniecības centru gigantiem

Mēbeļu Bode starp mēbeļu tirdzniecības centru gigantiem(0)

Mūsdienu pasaulē cenšoties viens otru pārsteigt un cīnoties par labāku sniegumu, labāku rezultātu, augstākiem reitingiem un lielāku ietekmi, mēs varam arī paskriet garām kaut kam, kas var būt dažkārt svarīgāks, nekā – augstāk, tālāk un ātrāk. Dzenoties izgudrot, kaut ko jaunu, sasniedzot ātrāku progresu, ne reti par upuri liekot godpilnu konkurenci, cilvēcīgumu un cēlsirdību darbā

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.