„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

Latvijas garīgo autoritāšu pravietojumi par 2012. Gadu

Aptaujātās garīgās autoritātes Latvijā visi kā viens ziņo, ka šis gads ir evaņģēlija pasludināšanas gads. Jāpiebilst, ka šādu atbildi ir devušas arī draudžu gani ārvalstīs.

Piemēram, draudzes „Prieka vēsts” mācītājs Vilnis Gleške, draudzes „Kristus pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis un Gulbenes draudzes „Jaunā paaudze” mācītājs Rolands Bračs tā arī ziņo, ka jaunais gads būs darba gads evaņģēlija pasludināšanai. Ozolnieku Vasarsvētku draudzes “Ticības Spēks” Lūgšanu Kalpošanas vadītājs Artūrs Rižeščonoks tic Latvijas Atmodai un, ka tā varētu nākt drīz, kad cilvēki apzināsies pamatnostādni „Un tev būs To Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka.”

Vilnis Gleške un Rolands Bračs piekodina, ka šajā gadā veidosies plaisa starp ārišķīgiem kristiešiem un patiesi Dieva meklētājiem. Vilnis Gleške teica, ka plaisa veidosies nesapratnē un domstarpībās, savstarpējas aizdomās un nepatiku, taču mācītājs vēlas, lai neviens neatrastos starp tiem, kas izliekas, ka bīstas Dieva un Noliedz Dieva dāvanas un Dieva upurus. Rolands Bračs savā ziņojumā raksta, ka „Jo tas nav labs koks, kas nes nelāga augļus, nedz tas ir nelāga koks, kas nes labus augļus.

Ikkatru koku pazīst no viņa augļiem. Jo no ērkšķiem nevar lasīt vīģes, nedz vīnogas no dadžiem.” ;„…Man ir sajūta, ka šis gads daudzas lietas saliks pa vietām…”-teica Rolads Bračs atbildot uz SPEKTRES jautājumu, par to, kā atšķirības būs redzamas.

Vilnis Gleške un Mārcis Jencītis akcentē, ka jaunā gada laikā visa uzmanība jāpievērš evaņģelizācijai. Un kā Vilnis Gleške atzīmē, ka cilvēkiem nebūs nekādu atrunu tam, kāpēc to varētu nedarīt, jo Dievs radīs visus atbilstošos apstākļus, lai to varētu darīt ar pilnu atbildības sajūtu.

Rolands Bračs brīdina, ka ir beidzies vārdu laiks. „Jāsākas ir darbu laikam. Beidzas vārdu ticības laiks. Šajā gadā kā nekad agrāk svarīga, nozīmīga un būtiska kļūs ticība darbos.

Neauglīgiem vīģes kokiem vairs neizdosies novērst uzmanību ar kuplo lapotni. Lapu čaukstoņa parāk bieži novērš uzmanību no patiesā lietu stāvokļa.”-teica Rolands.

Par izpausmēm redzamā formā Rolands pievieno „….Šajā gadā visu izšķirs augļi. Rezultāti!….”

Attiecībā par politisko situāciju valstī Mārcis Jencītis saka, ka Latvija atrodas austrumu un rietumu interešu zonā, tāpēc Latvijai nav uz ko paļauties izņemot Dievu.

Vilnis Gleške papildinot domu Latviju salīdzina ar bura laivu starp lieliem kuģiem, satrakotajā pasaules jūrā, taču Dievs pierādīs, ka Viņš svētī šo zemi. Jā būs arī aplamības, būs biznesi, kas aizvērsies un valdība darīs muļķības, bet tajā būs arī kādas pārmaiņas. Un tā mazā buru laiviņa, kas ir vismazākā un trauslākā un ievainojamākā izpeldēs cauri asām klintīm un vētru izturēs.

Draudzes „Prieka vēsts” mācītāja Vilņa Gleškes pravietojums

Tā saka tas Kungs, caur savu Patiesības Garu, tas Kungs, kas nācis miesā, kas mīl savus dēlus un meitas, kas mīl savus mācekļus. Tā saka tas Kungs, kas par jums

uzkāpa Golgātas kalnā un nokāpa nāves valstībā un samaksāja pilnu cenu un izcieta visas sāpes un visas Dieva dusmas un visu postu uzņēmās uz sevi, lai jūs brīvi no tā varētu staigāt Dieva gaismā un varētu staigāt apskaidroti un laimīgi un pārliecināti un droši. Nāves priekšā stāvēt bez bailēm. Jo ar Jums ir tas, kam ir un nāves varas atslēgas. Kas ir pirmais un pēdējais. Kas ir uzvarētājs. Dieva Dēls.

Es mīlu Jūs, Mani bērni. Es mīlēju Jūs Es mīlu Jūs un Es mīlēšu jūs vienmēr mūžīgi mūžos, un ja jūs mani bērni zinātu cik tuvu tas mirklis, kad Jūs redzēsiet manu vaigu.

Un neviens Jums nevarēs atņemt to prieku, kas šobrīd dziļi, dziļi dus Jūsu sirdīs un ik pa laikam Jūs to sajūtat, bet tad tas plosīsies Jūsu dvēselēs ar neierobežotu un

apskaidrotu Dievišķīgu brīvību un Jūs gavilēsiet un priecāsities. Un ar katru dienu tas brīdis ir tuvāk un tuvāk un tuvāk.

Bet Jūs to nevarat apjaust ar savu cilvēciskām maņām, bet savā Garā savā Garā savā Garā kad Jūs pietuvojaties man Jūs sajūtat to, ka mani soļi jau ir dzirdami. Un tik tuvu ir tas laiks, kad mēs sastapsimies pāri ūdeņiem.

Es gaidu to mirkli. Es gribu to mirkli. Es izbaudu jau tagad to mirkli, ka Jūs skatīsiet uz mani un leposieties un gavilēsiet un lēkāsiet kā barojamie teļi, jo katra Jūsu ticības diena, katrs jūsu pateicības vārds un katara jūsu slavas dziesma tajā mirklī Jums liksies miljoniem, miljoniem vērta. Mēs apkampsimies un jūs kampsiet lielus un mazus, pazīstamus un nepazīstamus.

Jūs gavilēsiet un pēkšņi Jūs sajutīsiet cik tuvu Jūs esat viens otram un cik tuvu Jūs esat man. Bet Jūs vēl atrodaties mazu gabaliņu uz ceļa. Un, jā, bažas vēl nomāc jūsu sirdis. Bet es Jums gribu atgādināt es esmu teicis jums Nebīstieties, nešaubieties un nerūpējaties par to, ko un kā, jo liela daļa no jūsu rūpēm ir veltas. Ir veltas. Es jau esmu sagādājis risinājumu, man jau ir metode. Es jau visu esmu nokārtojis un par visu samaksājis un visu izrīkojis.

Nerūpējaties un nezūdāties. Nerūpējaties un nezūdāties, par to, ko ēdīsiet un ko ģērbsiet un ko vilksiet mugurā un kur dzīvosiet un ko elposiet. Tas viss, tā saka tas Kungs, Jums būs! Ja jūs staigāsiet pa maniem ceļiem.

Šajā gadā lidmašīnas turpinās krist un vētras turpinās plosīties, un jā, būs dabas parādības un būs zemestrīces un būs vulkānu izvirdumi un būs kara daudzināšana un jā jūs dzirdēsiet viss tas pasaulē visā tā, tendence un virzība turpināsies turp doties. Es gribu pateikt kas notiks ar Jūsu mazo zemīti.

Latvija-buru laiva

Tā ir kā maza bura laiviņa starp lieliem kuģiem, tajā satrakotajā pasaules jūrā, Es pierādīšu, ka Es svētīšu šo zemi. Un jā arī Jums te būs aplamības. Jā arī būs biznesi, kas aizvērsies un valdība taisīs muļķības, un valdībā būs kaut kādas pārmaiņas šajā gadā. Bet Es svētīšu Jūsu zemi.

Un tā mazā buru laiviņa, kas liekās ir vismazākā un trauslākā un visievainojamākā izpeldēs cauri asām klintīm un vētrām un viļņiem. Un es svētīšu jūsu zemi šajā gadā, tā, ka arī šis gads būs labs gads. Šai zemei.

Jūsu ekonomika lēnītēm attīstīsies. Un tie kas cītīgi un godīgi strādās arī pluks. Un Jā kādam nepaveiksies, bet es gribu svētīt savus bērnus.

Un Šajā ziņā Jūs varat būt droši, ka es esmu tik ļoti iesaistīts Jūsu dzīvē, tik ļoti iesaistīts Tavā dzīvē. Tu to nevari stādīties priekšā cik ļoti

un ja tu vairāk man uzticētos un paļautos un ja Tu meklētu Manu vaigu, un meklētu Manu vaigu pirms tu pieņem lēmumus, tad Tu nepieņemtu glupus lēmumus un nevajadzētu pašam jāizcieš to sekas. Es svētīšu savus bērnus šajā gadā. Un es izvedīšu Jūsu zemīti. Un par spīti tam, kas te arī notiks, dumjas un sliktas lietas. Es svētīšu zemi. Šis gads beigsies ar mieru. Šis gads beigsies tādā cilvēciskā augšupejas zīmē.

Bet neļaujiet, lai Jūs pieviļ. Jo šis gads būs konfrontācijas gads. Tikai Tā nebūs redzamā sfērā. Cilvēki, kas vēros šīs zemes redzamo skatuvi visu laiku pārdzīvos līdz un priecāsies

par tām veiksmītēm, kas tur notiek, bet tā īstā cīņa būs garīgā platformā šajā gadā  tā kļūs aizvien intensīvāka tā kļūs lielākas pretrunas šajā gadā attīstīsies, starp tiem, kas pieturās pie  dievticības un ticības tikai ārīgi un redzamu iemeslu dēļ. Tos kas to

to izmanto savu tēla spodrināšanai. Starp tādiem cilvēcīgiem virspusīgiem, sekliem kristiešiem un patiesiem Dieva meklētājiem, tas bezdibenis starp viņiem paplašināsies un pretrunas un nesapratne un savstarpējas aizdomas, savstarpēja nepatika padziļināsies. Un es negribu lai kāds atrastos starp tiem, kas tikai izliekas, ka bīstas Dieva, bet patiesībā noliedz Dieva spēku un noliedz Dieva dāvanas un noliedz upurus. Neesat tie, meklējiet mani patiesi, neļaujiet, lai velns Jūs pieviļ šajā gadā.

Garīga cīņa ar garīgiem ieročiem. Garīga cīņa ar garīgiem ieročiem. Un viens otrs kas izskatīsies fiziski tīri neko, garīgi viņš būs sakauts. Un pēkšņi Jūs redzēsiet spilgtas zvaigznes kas izdzisīs. Spilgtas zvaigznes, kas likās vakar vēl spīdēja rīt vairs nebūs.

Nebrīnāties par to, viņi vienkārši pazaudēja cīņu garīgi. Jūsu cīņa nav pret miesu un asinīm. Jūsu cīņa nav biznesā, Jūsu cīņa nav politikā, jūsu cīņa nav pret cilvēkiem. Bet jūsu cīņa ir pret ļauniem gariem šīs pasaules valdniekiem pret tumsas valdniekiem un ļaunajiem gariem šīs pasaules telpā. Jūsu cīņa ir pret to. Un tur jums ir jāuzvar.

Jā, šis gads būs aktīvs, dinamisks kara gads. Tas būs kara gads, priekš teim, kas cīnīsies un tie uzvarēs un redzēs rezultātus. Viņi paliks stiprāki.

Viņi plūdīs gara dāvanās. Un redzēs Dieva spēku savā dzīvē. Tas būs Dieva pieaugšanas spēka gads. Būs cilvēki, kas redzēs tikai redzamo un neko no tā nemanīs. Bet būs cilvēki, kas pieaugs šajā Dieva meklējumā, Dieva spēkā, svētumā un nodošanās un Dieva meklēšanā. Šīs būs īsts kristiešu gads. Tas būs tāds gads, ka velns dabūs pa spurslām un velns dabūs trūkties. Un Jūs mākat cīnīties. Jūs varat cīnīties. Jūs esat cīnītāji. Jums tikai tas ir jādara. Un jūs uzvarēsiet. Šis gads būs mans gads. Mans spēka gads Mans padomu gads. Mans uzvaras gads. Mans klātbūtnes gads. Mans Godības gads. Mans gads!

Tā saka tas Kungs, kas nācis miesā. Mani bērni nepazaudējiet mani, nepazaudējiet mani, meklējiet mani un turpiniet mani meklēt, iemīliet mani vēl vairāk. Nāksies daudz elku dievus upurēt. Nocirtīsiet daudz elku biržu. Daudz naudas noziedosiet, kad Jūs jutīsiet, ka tā nauda ir pieķērusies Jūsu dvēselei. Jūs to noziedosiet un Es jums atsviedīšu atpakaļ. Es gribu svētīt savus bērnus. Es viņus svētīšu šajā gadā. Tā saka tas Kungs, Kas nāca miesā. Kas mīl jūs, kas ir ar Jums un nekad Jūs neatstās un nepametīs. Alleluja! Jūzus Vārdā!

Draudzes ”Kristus pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis

Latvija interešu zona

Latvijas nākotni precīzi grūti paredzēt ja ņem vērā politiskos procesus valstī. Eiropas Savienība ir trausla un nav ilgdzīvojoša. Mēs atrodamies starp austrumiem un rietumiem un esam viņu interešu zonā. Latvijai nav uz ko paļauties izņemot Dievu. Nekas spīdošs nav gaidāms ja tauta nīkst tumsā neatkarīgi no politiskās un ekonomiskās situācijas.

Lai, kas notiks nākotnē, tas viss ir Dieva atļauts un mums nebūtu par to jāsatraucas. Mums – draudzei ir jāsatraucas, lai izpildītu Viņa gribu tajā vietā, kur atrodamies. Katram mācītājam, katram jaunpiedzimušam kristietim mūsu valstī ir jāsatraucas par divām lietām. Vai mīli Dievu un savu tuvāko? Vai tev ir personiskas attiecības ar Jēzu? Vai pavadi laiku ar Viņu divvientulībā, kambarī regulāri un disciplinēt, vai esi atstājis pašplūsmā šo pašu svarīgāko lietu. Vai dari Dieva gribu, vai dzīvo svētumā?  Un visbeidzot, vai kalpo cilvēkiem? Vai ved cilvēkus pie Jēzus? Kur ir tie cilvēki, kurus tu esi pievedis Dievam? Vai rūpējies par jaunatgrieztajiem cilvēkiem. Vai kalpo viņiem un veido mācekļus, kuri turpinās Dieva darbu? Vai esi ieplānojis 2012. gadā atvest konkrētus cilvēkus pie Jēzus, sagatavot konkrētus mācekļus, pavadīt konkrētu laiku ar Dievu lūgšanās, mainīt konkrētas savas rakstura īpašības, iegūt konkrētas dievišķas īpašības, atbrīvoties no konkrētām Dievam nepatīkamām lietām? Ja nav plāna, tad nav darba, ja nav darba , tad nav rezultātu, ja nav rezultātu, tad nekas nemainās, bet strauji krītas

Tātad Latvijas nākotne ieskaitot 2012. gadu ir draudzes rokās. Cik lielā mērā draudze meklēs Dievu, augs Garā, glābs pazudušos un veidos mācekļus, tik lielā mērā Dievs svētīs Latviju!!!

Dievs svētī Latviju! 

Gulbenes draudzes „Jaunā paaudze” mācītājs Rolands Brača Pravietojums 2012. gadam

Darba laika sākums

„Jo tas nav labs koks, kas nes nelāga augļus, nedz tas ir nelāga koks, kas nes labus augļus.

Ikkatru koku pazīst no viņa augļiem. Jo no ērkšķiem nevar lasīt vīģes, nedz vīnogas no dadžiem.”

….Man ir sajūta, ka šis gads daudzas lietas saliks pa vietām…

Beidzas vārdu laiks. Jāsākas ir darbu laikam. Beidzas vārdu ticības laiks. Šajā gadā kā nekad agrāk svarīga, nozīmīga un būtiska kļūs ticība darbos.

Neauglīgiem vīģes kokiem vairs neizdosies novērst uzmanību ar kuplo lapotni. Lapu čaukstoņa pārāk bieži novērš uzmanību no patiesā lietu stāvokļa.

….Šajā gadā visu izšķirs augļi. Rezultāti!….

‘’Un Viņš redzēja vīģes koku ceļmalā, piegāja klāt un neatrada uz tā nekā kā tikai lapas vien un sacīja: “Uz tevis augļi nemūžam vairs lai neaug.” Un vīģes koks tūdaļ nokalta.’’

Lai šis gads ir auglīgs!

Atbrīvosimies no neauglīgā! Pievērsīsimies tam, kas dod rezultātu!

Mums visiem vairāk par tukšu lapu čaukstoņu nepieciešami reāli augļi!

Lai šis gads atšķiras ar īpašu auglību un rezultātiem!

Saglabāsim cilvēcību un Dievu bīsimies!

Ozolnieku Vasarsvētku draudzes “Ticības Spēks” Lūgšanu Kalpošanas vadītājs Artūrs Rižeščonoks

“Tas Kungs ir Gars. Kur Tā Kunga Gars, tur ir brīvība. 

Bet mēs visi, atsegtām sejām, Dieva godību redzēdami kā spogulī, topam pārvērsti Viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. 

To dara Tā Kunga Gars.” 2.Korintiešim 3:17 – 18.

Dieva vārds mums atgādina kaut ko būtisku, patiesu un varenu!

Tas Kungs caur apustuli Pāvilu mums patiesībā iedrošina meklēt brīvību.

Kur ir atrodama brīvība? Un iespējams kāds jautās, par kādu brīvību iet runa?!

Garīgā atmoda Latvijā būs! Kāds jautās, kā tu to zini? Tā tuvojas, tāpēc, ka mūsu zemē, un pat ārpus Latvijas robežām ir dedzīgi kristieši jeb lūdzēji, kuri iestājas par garīgo atmodu.

Kur ir lūdzēji, tur ir brīvība. Kur ir Dieva Gars tur atnāk brīvība. Tad kad neticīgi cilvēki dzird Dieva vārdu caur Svētā Gara spēku,

tad noteikti šie ļaudis tiek izmainīti un pārveidoti Kristus līdzībā.

Svētajam Garam ir spēks. Lūgšanas nes brīvību.

Ko dara Dieva Gars? Veic brīnumus. Kad tiekam atbrīvoti no vecās dzīves, Dievs mūs apģērbj ar ticības un uzvaras drēbēm.

Dievs atbrīvo no dažādām saistībām un dzīves atkarībām, kuras cilvēkus gadu gadiem verdzina.

Šodien ir daudz, daudz saistīto un nebrīvo, taču daudzi jau ir brīvi. Kas to ir paveicis? Mūsu lūgšanas. Mūsu asaras. Mūsu liecināšana. Dieva vārds tiek pagodināts cilvēku dzīvē caur Svētā Gara spēku, tad atnāk brīvība.

Ir trīs svarīgas lietas, kas mums ir jādara un jāturpina šajā žēlastības laikā.

JĀTURPINA – Meklēt Dieva vaigs, attīstot savas personīgās attiecības ar Jēzu.

JĀTURPINA - Lūgt un iestāties par sagrauztām dvēselēm.

JĀTURPINA - Lūgt par Latvijas garīgo atmodu.

JĀTURPINA - Liecināt Dieva vārdu Svētā Gara spēkā.

Šie ir svarīgi nosacījumi. Dievs vecajā derībā Izraēla tautai sacīja kādus būtiskus un nozīmīgus vārdus, citēšu ar saviem vārdiem: “Ja jūs mani meklēsiet, pielūgsiet un paklausīsiet maniem likumiem, Es būšu kopā ar jums un svētīšu jūs, ja tomēr nemeklēsiet un nepielūgsiet mani, tad Es novirzīšos no jums.”

Tā ir paklausība mūsu Debesu Tēvam! Ja mēs apstāsimies savās lūgšanas, tad arī Dievs apstāsies. Jā, Dievs mūs mīl, taču tas Kungs ļoti vēlas būt ar mums sadraudzībā. Būs brīvība, atnāks svētība, daudzi tiks atbrīvoti un dziedināti, taču pirms tam mums visiem kristiešiem ir jāturpina lūgt.

Jēzus sacīja: “Un tev būs To Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka.” Marka 12:30

Šī ir pielūgsme. Paklausība un patiesa mīlestība uz to Kungu. Tam vajadzētu būt katra kristieša dzīvē. Ko tad nozīmē mīlēt Dievu no sirds, prāta, dvēseles un spēka.

Tas ir – ar visu savu būtību, ar visu sevi. Mūsu dzīvei jābūt kā pielūgsmei tam Kungam. Lūgšanās, Bībeles lasīšanā un liecināšanā.  Lūgt – tas ir upuris, taču Dievs tajā pašā laikā

redz un izzina mūsu sirdis. Tiem, kas no sirds kalpojuši tam Kungam, būs liela alga, īpaši lūgšanā!

Lūgsim un slavēsim, jo tas atnes brīvību Svētajā Garā.

Lūgsim, pastāvēsim, gaidīsim un Dievs atbildēs!

Tas Kungs, Visu varenais Dievs nekad nenokavē.

0 komentāri

Uzraksti, ko domā

Vārds:
E-pasts:
www:
Komentārs:

Citi rakstiSākumlapa

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija(0)

Kādas ir valsts nelikumīgas darbības, lai paplašinātu savu ietekmi pasaulē? Moldova, kad sabruka PSRS, Gruzijā, kur bija iekšējais konflikts, miera uzturētāji no Krievijas un ar to aizstāvēšanu pamatots iebrukums Gruzijā. Ukrainā anektēt Krimu un izveidot militāro konfliktu Doņeckas un Luganskas novados. Vai tas vismaz daļēji neatgādina to, kā attīstījās notikumi pirms II pasaules kara? Nākamais

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām(0)

Leonards Inkins: Biedrības “Latvietis” biedrs, grāmatu autors: Neizmantoto iespēju laiks: daļa. Atgriešanās, Neizmantoto iespēju laiks Smēķētāji Kāds mans draugs publicējot facebūkā dažus teikumus, par krieviem un Krieviju, ar zemtekstu – nu kā tā var, tas taču nav normāli, mani rosināja rakstīt par to, kas ir pats par sevi saprotams, kas neprasa padziļinātas izglītības un skaistus diplomus. Šeit

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE(0)

Kārlis Krēsliņš Br.gen(atv.) Dr.habil.sc.ing   IEVADS. Pasaulē notiek daudz it kā neatkarīgu notikumu. ASV prezidenta vēlēšanas un sabiedrības sašķelšanās divās diezgan radikālās daļās, mazāk vai vairāk tas notiek arī ES valstīs un ES kopumā, pirmkārt, Lielbritānijas izstāšanās no ES, Krievijā notikušas cilvēku indēšanas gadījumi, nemieri Baltkrievija. KF prezidenta V. Putina uzruna Davosas starptautiskajā ekonomiskajā forumā un ĀM

Leonards Inkins: Troļļi

Leonards Inkins: Troļļi(2)

Troļļošana tas nav tikai internets, tā ir sadzīvē sen izmantota metode kādu ietekmēt, kādu nosodīt, kādam sariebt. Tas notiek skolās, darba vietās un citos kolektīvos. Baumošana un nepatiesību izplatīšana par kādu vai kādiem ir troļļošanas pirmsākums.       Reiz britu zemē iznāca kāds nedēļas laikraksts. Katru nedēļu tas priecēja lasītājus ar interesantiem rakstiem, diskusijām un

Leonards Inkins: Maģija

Leonards Inkins: Maģija(0)

Tad atnāca Jēzus no Galilejas uz Jordānu pie Jāņa, lai tas Viņu kristītu. Bet Jānis atturēja Viņu, sacīdams: Man jāsaņem kristību no Tevis, bet Tu nāc pie manis? Bet Jēzus atbildēdams sacīja viņam: Lai tas tā notiek! Tā taču mums pienākas izpildīt visu taisnību! Tad viņš to pieļāva. Pēc kristības Jēzus tūliņ izkāpa no ūdens,

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.