„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

Izraēla – gaisma tautām

Materiālu tulkoja un apkopoja Ilze Saulīte

„Un visi no kopējā tautu daudzuma pāri palikušie… ikgadus dosies augšup, lai tur pielūgtu Ķēniņu, to Kungu Cebaotu, un svinētu Lieveņu svētkus. Bet ja kāda cilts virs zemes nekāps augšup uz Jeruzalemi, lai pielūgtu Ķēniņu, to Kungu Cebaotu, tās zemē nelīs lietus.” (Cak.14:16-17)

Raugoties ticībā uz Cakarijas pravietojuma piepildīšanos, jau 30 gadus Starptautiskā kristiešu vēstniecība Jeruzalemē organizē Lieveņu svētkus, dodot iespēju kristiešiem no dažādām nācijām apmeklēt Varenā Ķēniņa pilsētu, slavēt tajā Dievu, kā arī paust savu atbalstu Izraēlai.
Lielās un mazākās delegācijās tautu pārstāvji katru gadu sastāda ap 5000 svētku dalībnieku. Kristiešu aktivitātes gadu garumā ir kalpojušas par uzticības un mīlestības apliecinājumu Izraēlas iedzīvotājiem un valdības pārstāvjiem, jo, neatkarīgi no politiskās situācijas, kristieši vienmēr ir bijuši blakus, atbalstot gan garīgi, gan praktiski.
Šogad svētki norisinājās no 13. – 18. oktobrim ar nosaukumu „Izraēla – gaisma tautām.” Atklāšanas pasākumā tika pārstāvētas vairāk nekā 80 tautas.
Tuksnesī pie Sāls jūras norisinājās pasākums, kurā svētku dalībnieki baudīja vakariņas, slavēja Dievu un klausījās Vārdu, ko sludināja mācītājs no Brazīlijas Rene Terra Nova. Brazīļi ik gadu ierodas uz svētkiem vislielākajā skaitā – pat līdz 1000 delegātiem.

Starp daudziem semināru vadītājiem bija arī pazīstamais Dienvidāfrikas misionārs Angus Bakans, kura nākšana pie Dieva un jaunībā piedzīvotie brīnumi iemūžināti grāmatā un mākslas filmā “Faith like Potatoes.” Viņš aicināja kristiešus pavadīt vairāk laika ar Dievu un sagaidīt Viņa klātbūtnes manifestāciju. Jauno fermeri un kartupeļu audzētāju Dievs bija izraudzījis, lai sludinātu glābšanas vēsti cilvēkiem Āfrikā.

Malkolms Hedings uzsvēra, ka saskaņā ar praviešiem Izraēlas aicinājums ir – nest gaismu tautām. Dievs sacīja Izraēlam: „…Es padaru tevi arī par gaismu pagāniem, ka tu būtu Manas pestīšanas nesējs līdz pasaules galam.” (Jes. 49:3-6)
Šo aicinājumu – būt par svētību visām zemes tautām saņēma Ābrahāms (1.Moz. 22:6-18). Izraēla tauta svētīja pasauli, dodot tai glābšanu caur Mesijas nāvi un augšāmcelšanos. Tomēr tas nebija viss, ko Dievs atklāja Ābrahāmam. Viņš deva Ābrahāmam arī cerību par pilsētu, kuru viņš redzēja cauri laikmetiem. Ābrahāms ticībā lūkojās uz pilsētu, kurā valdīs Dieva mūžīgā gaisma un prieks, kurā tiks sapulcināti visi Dieva atpirktie, kurā vairs nebūs asaru, sāpju un nāves. Dieva bērni, kas ieies pa šīs mūžīgās pilsētas skaistajiem vārtiem, redzēs, ka tā nosaukta Izraēlas galvaspilsētas – Jeruzalemes vārdā. Uz tās varenajiem vārtiem būs rakstīti divpadsmit Izraēla cilšu vārdi un tās mūru pamatā būs divpadsmit akmeņi, uz kuriem rakstīti Jēra divpadsmit apustuļu vārdi (Atkl. 21:9-24).
Mācītājs Hedings atgādināja, ka Izraēlai vēl joprojām ir uzdevums no Dieva, un mēs esam aicināti atbalstīt Izraēlu, palīdzot tai piepildīt savu aicinājumu – būt gaismai virs zemes, no kuras izies Kunga Vārds:
„Laiku beigās notiks, ka Tā Kunga nama kalns stāvēs jo stingri savos pamatos un … pie tā saplūdīs visas tautas. Un nāks daudzas tautas un sacīs: “Iesim, kāpsim Tā Kunga kalnā, Jēkaba Dieva namā, lai Viņš mums māca Savus ceļus un mēs lai staigājam Viņa tekas!” Jo no Ciānas izies pamācība un Tā Kunga vārds no Jeruzālemes.” (Jes.2:2-3)
Dāvids Pavsons turpināja, ka tāpat, kā pagānu tautas saņēmušas gaismu un žēlastību caur ebreju tautu pirms 2000 gadiem, tagad tautām jākļūst par gaismu un žēlastības nesējiem ebrejiem.
Izraēla laipni uzņem kristiešus, kuri vēlas to atbalstīt un palīdzēt, bet nelabprāt atver durvis misionāriem, kuri vēlas to glābt. Lai Dievs palīdz būt gaismas nesējiem Izraēlā tādā veidā, ka Pats Izraēla Dievs varētu pagodināt Savu Vārdu un atklāties Savai tautai tādā veidā, kā Viņš to ir paredzējis.
Mēs vēlamies kalpot kā Jēzus, kurš noliecās un pielīdzinājās katram cilvēkam viņa situācijā. Jēzus bija un joprojām ir grēcinieku draugs (Mat. 11:9). Viņš raudāja par Jeruzalemi un iežēlojās par pazudušajiem.
Pāvils, pēc tautības ebrejs, centās izprast pagānus, lai viņi to spētu pieņemt. Viņš pielika pūles, lai kļūtu „savējais” visur, kur gāja, nezinot, vai viņa kalpošanas rezultātā cilvēki pieņems Pāvila ticību, vai nē. Pāvils kalpoja ar beznosacījumu mīlestību (1.Kor.9:19-23).
Vai mēs vēlamies pielīdzināties ebreju tautai kā Pāvils pielīdzinājās pagāniem? Vai izraēlieši mūs varētu šodien saukt par „savējiem”? Pāvila piemērs mūs izaicina izvērtēt savas cilvēku glābšanas metodes un meklēt Dieva Gara palīdzību un vadību ikvienā situācijā, lai mums būtu „daļa pie evaņģēlija.”
Svētku uzrunas sniedza arī Izraēlas valdības pārstāvji. „Šovakar Dievs devis man godu uzrunāt jūs un sūtīt mājās kā Izraēlas sargus uz mūriem,” – sacīja Izraēlas Ārlietu ministra vietnieks Daniels Ajalons. „Dievs jūs atvedis uz Izraēlu, lai mācītos un piedzīvotu Dieva mīlestību uz šo zemi un tautu. Kā izraēlietis, ebrejs un Izraēlas Valsts valdības pārstāvis es saku jums, kristiešiem no dažādām aprindām: laipni lūgti – svinēt savu ticību, slavēt Dievu un svētīt Izraēlu!

Šajā nedēļā mēs svinam Sukkot – Lieveņu svētkus, kuros Dievs pavēlēja mums dzīvot pagaidu mājoklī – lapenēs, kādas jūs šobrīd redzat daudzviet Izraēlā.
Sukkot jeb pagaidu mājokļi katru gadu atgādina mums par ebreju tautas mainīgo dzīvi, jo mēs tikām izkaisīti līdz visiem zemes galiem. Taču Dievs ir atvedis mūs atpakaļ šajā zemē no trimdas un verdzības gūsta… Dievs apsolīja mūs atvest mājās un Viņš piepilda Savu solījumu. Lieveņu svētki simbolizē mūsu dzīves mainīgo raksturu un mūsu atkarību no Dieva. Viss, kas mēs esam un viss, kas mums pieder, ir no Viņa.
Tieši tāpat, kā mums ir pavēlēts turēt lapeni atvērtu, lai viesi mūsu mājās būtu gaidīti un laipni lūgti, mūsu valsts ir atvērta jums, jūsu ģimenēm un visiem mūsu draugiem pasaulē – ne vien Sukkot svētku laikā, bet cauru gadu.
Dievs lieto jūs, lai piepildītu Bībeles pravietojumu Jes. 49:22-23: “Tā saka Dievs Tas Kungs: “Redzi, Es pacelšu Savu roku pār ciltīm un uzvilkšu Savu karogu pār tautām! Tad tās atnesīs tavus dēlus uz rokām un tavas meitas uz pleciem… Tad tu atzīsi, ka Es esmu Kungs.”
Mēs pateicamies par jūsu palīdzību, atvedot ebreju tautu atpakaļ savā dzimtenē. Jūs un Starptautiskā kristiešu vēstniecība Jeruzalemē palīdz veidot šo tautu un nodrošināt mūsu nākotni Jeruzalemē, mūžīgajā un nedalāmajā Izraēlas galvaspilsētā.
Mēs dzīvojam izšķirošā laikā. Izraēlā un citviet pasaulē ir atnākusi liela atmoda un izpratne par nepieciešamību ebrejiem un kristiešiem nākt kopā un turēt Dieva baušļus… Dievs jūs sūtīs mājās kā Izraēlas sargus, lai Viņš varētu piepildīt Savus mērķus un nodomus,” – sacīja D. Ajalons.
Jeruzalemes mērs Nirs Barkats uzrunāja klātesošos: „Laipni lūgti Jeruzalemē, kur aizsākusies mūsu kopīgā vēsture! Šajos kalnos mums visapkārt dzīvoja mūsu sentēvi, pravieši un ķēniņi. Mans redzējums ir attīstīt Jeruzalemi, lai pasaule gūtu prieku par to. Lai nodrošinātu reliģijas brīvību visām ticībām, mums jāsaglabā Jeruzaleme kā vienota, nedalīta un suverēna Izraēlas Valsts galvaspilsēta.
Diemžēl, ne visi pasaulē vēl to labāko Jeruzalemei. Ir ļaudis, kas izaicina mūsu vēsturi. Daži no mūsu kaimiņiem vēlas redzēt mūs izmestus no Apsolītās zemes. Dažreiz mēs jūtamies vientuļi. Taču jūsu draudzība silda mūsu sirdis un mēs varam šeit stāvēt iedrošināti. Es vēlos pateikties par jūsu lūgšanām un vēl nepieredzētu aizrautību, ar kādu jūs atbalstāt mūs.”
Svētku parādē Jeruzalemes ielās izgāja ap 5000 kristiešu, lai paustu solidaritāti ar ebreju tautu un zemi. Starp lozungiem, kuros pausta kristiešu mīlestība uz Izraēlu, varēja redzēt arī siltus vārdus, sveicot ar atgriešanos mājās Giladu Šalitu. Tieši šajā dienā (18.oktobrī) pēc 5 gadu ilga gūsta teroristiskā organizācija Hamas atbrīvoja nolaupīto Izraēlas karavīru Giladu apmaiņā pret 1200 teroristiem, kuri atradās Izraēlas cietumā.

Krāšņie svētku dalībnieki Jeruzalemes gājienā 2011

Starptautiskā kristiešu vēstniecība Jeruzalemē tika dibināta 1980. gadā kā atbilde uz Dieva aicinājumu atbalstīt Izraēlu. 1980. gadā Izraēlas parlaments pasludināja Jeruzalemi par nedalāmu un mūžīgu Izraēlas valsts galvaspilsētu, kādu nodibināja ķēniņš Dāvids pirms 3000 gadiem. Starptautiskajā arēnā atskanēja protestu vētra, kā rezultātā 13 valstu vēstniecības Jeruzalemē tika slēgtas.
Izjūtot Izraēlas sāpi, kristieši saņēma pamudinājumu no Kunga atvērt kristiešu vēstniecību Varenā Ķēniņa pilsētā, ļaujot ticīgajiem pasaulē paust Dieva mīlestību un uzticību Savai tautai.
Šodien ICEJ pārstāv miljoniem kristiešu pasaulē. Tā ir Jūsu vēstniecība Jeruzalemē. Ikviens interesents ir laipni aicināts atbalstīt mūsu darbu un apmeklēt svētkus Jeruzalemē ik gadu septembrī – oktobrī (Sukkot, pēc ebreju kalendāra).
Vairāk par svētkiem un ICEJ aktivitātēm lasiet www.icej.org/.
Svētku semināru ierakstus var iegādāties ICEJ e-veikalā http://int.icej.org/icej-store

2011. gada novembris
© ICEJ Latvija
A.k. 73, Rīga, LV-1011
+371 25464561
[email protected]
www.icej.org

0 komentāri

Citi rakstiSākumlapa

Guntis Kalme: Nezaudēt valsti informatīvajā karā

Guntis Kalme: Nezaudēt valsti informatīvajā karā(0)

Guntis Kalme, teoloģijas doktors, Lutera akadēmijas docents, mācītājs, grāmatu autors: “Durvis uz mājām”; „Pēdas” un „Latviešu karotprasme 1944-1945 desmit sarunas ar Latviešu leģionu”  Pasaulē ir vairāki tūkstoši tautu, taču ir tikai 196 valstis, tātad – tikai mazākumam ir sava valsts. Mēs, latvieši, esam starp tiem, kuriem tā ir! Mēs gan to nez kāpēc sākam uztvert

Arhibīskaps: “Dieva atziņa bija klāt pie Latvijas valsts dibināšanas”

Arhibīskaps: “Dieva atziņa bija klāt pie Latvijas valsts dibināšanas”(0)

Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča sprediķis 2018. gada 14. augustā Aglonā. Pierakstīja katolis.lv Dārgie svētceļnieki! Šogad pulcējamies Aglonā īpašā kontekstā. Šis ir gads, kad svinam Latvijas simtgadi. Šis ir gads, kad pāvests Francisks ierodas pie mums kā svētceļnieks, lai stiprinātu mūsu tautā ticību un cerību, lai būtu kopā ar mums šai svarīgajā vēstures posmā. Pirms

LKR prezidents Tālivaldis Tālbergs: Dzied mana tauta…

LKR prezidents Tālivaldis Tālbergs: Dzied mana tauta…(0)

Teici to Kungu, to godības Ķēniņu svētu, Dvēsele mīļā, kaut teikt Viņu cienīgi spētu! Pulkiem lai nāk, Kokles lai skandināt sāk, Visi lai slavē to Svētu! Teici to Kungu, kas visu ar gudrību rada, Tevi uz spārniem kā ērglis Viņš sargādams vada! Bēdas kad māc, Žēlīgs vēl Viņam ir prāts, Sargājot gadu pēc gada. Paldies

Mārcis Jencītis: Uzmanību – Krievijas antisektanti!!!

Mārcis Jencītis: Uzmanību – Krievijas antisektanti!!!(3)

Raksta autors: Evaņģēlisko Kristiešu Draudzes «Kristus Pasaulei» vecākais mācītājs Mārcis Jencītis   Tuvojas vēlēšanas, un savu darbību atkal aktivizējuši antisektanti. Jāteic gan, ka darbība ir vārga, un tomēr tā nes negatīvas sekas mūsu valstij. Jau gadu simtiem Latvijas teritorijā ir bijis ieinteresēts Latvijas austrumu kaimiņš – Krievija. Latvijas tauta ir pārdzīvojusi masveida slepkavošanas, izsūtīšanas, paverdzināšanu,

Pēteris Sproģis atsauc dalību vēlēšanās un nebūs “Saskaņas” izvirzītais Valsts prezidenta kandidāts

Pēteris Sproģis atsauc dalību vēlēšanās un nebūs “Saskaņas” izvirzītais Valsts prezidenta kandidāts(0)

Bijušais Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis sociālajos tīklos paziņojis, ka atsauc dalību 13.Saeimas vēlēšanās, kā arī nebūs “Saskaņas” izvirzītais Valsts prezidenta kandidāts. “Pateicoties par man izrādīto cieņu, es nolieku savu Valsts prezidenta kandidāta nomināciju un atsaucu savu piedalīšanos vēlēšanās. Paldies visiem par izrādīto atbalstu! Peteris Sprogis“ Šodien ir mana dzimšanas diena. Man paliek 45.

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.