„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

17.08.2011.Latvija-Rīga: LEA aicina apvienoties kopīgās lūgšanās par Latvijas jauno parlamentu un piedāvā praktisku lūgšanu vadlīnijas

atmoda_latvija

Latvijas Evaņģēliskā alianse iestājas par kristīgu politiku, principiem un vērtībām, Latvijā un ir tās veicinātāja un atbalstītāja. Dievs mūsu tautai devis jaunu iespēju izlūgt jauno Parlamentu, kas būtu par svētību mūsu zemei un, kuru pārstāvētu Dieva ielikti tautas pārstāvji, brāļi un māsas Kristū,spektrs.com ziņo LEA vice prezidente, Inga Ziņģe-Pupiņa.

Latvijas Evaņģēliskās alianses lūgšanu grupa ir izstrādājusi un izlūgusi lūgšanu vadlīnijas, gaidot 11.Saeimas vēlēšanas š.g. 17.septembrī. Vēlamies aicināt visas draudzes un lūgšanu grupas Latvijā nepalikt malā, bet iestāties lūgšanās un gavēnī līdz vēlēšanām. Šī ir mūsu iespēja izlūgt jauno Parlamentu no Dieva!

KĀ LŪGT?

MĒS ZINĀM, KA LŪGŠANĀM IR LIELS SPĒKS, BET VĒL VAIRĀK, JA:

·LŪGŠANĀ VIENOJAS VAIRĀKI;

·LŪDZ VIENĀ LAIKĀ;

Mateja 18: 19-20 Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.

·LŪDZ PAR KONKRĒTĀM, DEFINĒTĀM LIETĀM.

Lūgšanas stratēģijas plāns par 11.Saeimas vēlēšanām (sk.pielikumā nr.1).

Lūdzu atraksti apstiprinājumu, vai Tava draudze, organizācija un/vai lūgšanu grupa būs mūsu sabiedrotais šajā lūgšanas vajadzībā un pievienosies izstrādātajā lūgšanu stratēģijā, kas skar mūsu tautas un valsts likteni, jo kopā mēs esam spēks Dieva rokās? Kā arī lūdzu izplatīt šo lūgšanu plānu tālāk, ievietot mājas lapās, pārsūtit epastos u.c. veidos, lai pēc iespējas vairāk brāļiem un māsām ir iespēja pievienoties.

Lai Dievs mums visiem palīdz, vēlot bagātīgas Dievs svētības Jūsu namam un sūtot sirds lūgšanas uguni iestāties par mūsu Latviju,

Kristus mīlestībā,

Lūgšanas stratēģija – vadlīnijas par Latviju un jauno valdību, gaidot 11.Saeimas vēlēšanas š.g. 17.septembrī

LŪGSIM PAR:


1. Vienotība un vienprātība – Psalms 133,  Jāņa 17:22.
Lūgsim, lai ir vienprātība un saticība Dieva ļaužu vidū!!! Pateiksimies Dievam par to un pasludināsim to!
Psalms 133
1 Dāvida svētceļnieku dziesma. Redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi!
2 Tas ir kā dārga eļļa, kas pil no galvas bārdā, Ārona bārdā, un notek uz viņa drēbju vīlēm.
3 Tas ir kā Hermona rasa, kas nokrīt uz Ciānas kalniem, jo tur Tas Kungs ir apsolījis svētību un dzīvību mūžīgi!

Jaņa 17:22
22 Un to skaidrību, ko Tu Man esi devis, Es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā Mēs esam viens.

2. Jauns sākums Jes. 43:16-21.
Šis ir jauns sākums un jauna iespēja Latvijai!!!! Dievs darīs neticamas lietas Latvijā! Pasludināsim jaunu sākumu un pateiksimies Dievam par to, ko Viņš ir nodomājis darīt!!!!
Jesajas 43:16-21
16 Tā saka Tas Kungs, kas paver ceļu pāri jūrai un taku pāri lieliem ūdeņiem,
17 kas izsūta karā ratus un zirgus, karapulkus un karaspēkus, bet tā, ka tie visi tur guļ un necelsies vairs, tie izplēnējuši un izdzisuši kā izlietoti degļi.
18 “Nedomājiet vairs par seniem notikumiem un neievērojiet to, kas jau sen bijis!
19 Redziet, Es veikšu ko jaunu, tas jau parādās, vai jūs to neredzat? Es likšu rasties ceļam tuksnesī un upēm vientuļās kailatnēs.
20 Meža zvēri būs Man pateicīgi, šakāļi un strausi, ka Es ūdeni esmu devis tuksnesī un upes sausās vietās, lai dzirdinātu Savu tautu, Savu izredzēto tautu;
21 šī tauta, ko Es esmu Sev izredzējis, lai pauž Manu slavu!

3. Godība/Slava/Atziņa – Jesajas 11:9
Lai Dieva godība varena parādās Latvijā!!! Pateiksimies par to tā it kā tā jau ir šeit!!!! Slava un pateicība Dievam par Viņa godību!!!!!
Jesajas 11:9
Ļauna neviens vairs nedarīs un negrēkos visā Manā svētajā kalnā, jo zeme būs Tā Kunga atziņu pilna kā jūras dziļumi, kas līdz pašam dibenam ūdens strāvu pilni.

4. Latvija –  5.Mozus 28:13
Pateiksimies, ka Latvija dzīvos pēc Dieva baušļiem un būs par galvu, nevis par asti Eiropā un pasaulē!!!
5.Mozus 28:13
Un Tas Kungs tevi noliks par galvu, bet ne par asti, un tu būsi arvien augšā un nekad lejā, ja tu klausīsi Tā Kunga, sava Dieva, baušļiem, ko es tev šodien pavēlu turēt un pildīt.

5. Pasludinājums pār Latviju – Psalms 24
Pasludināsim par Latviju 24 Psalmu, ka Latvija pieder Tam Kungam un ieaicināsim godības ķēniņu Latvijā!
1 Dāvida dziesma. Tam Kungam pieder zeme un viss, kas to piepilda, zemes virsus un viss, kas uz tā dzīvo.
2 Jo Viņš zemi virs jūras nostiprinājis un to pacēlis virs ūdens straumēm.
3 Kas drīkst kāpt Tā Kunga kalnā, un kas stāvēs Viņa svētajā vietā?
4 Kam nenoziedzīgas rokas un skaidra sirds, kam prāts nenesas uz nīcīgām lietām un kas ar viltu nezvērē.
5 Tāds dabūs svētību no Tā Kunga un taisnību no Dieva, sava pestītāja.
6 Tāda ir tā cilts, kas pēc Tā Kunga vaicā, kas meklē Jēkaba Dieva vaigu.
7 Jūs vārti, paceliet savas palodas, un topiet augstākas, jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš ieiet!
8 Kas ir šis godības ķēniņš? Tas Kungs, stiprs un spēcīgs, Tas Kungs varens cīņā.
9 Jūs vārti, paceliet savas palodas, un topiet augstākas, jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš ieiet!
10 Kas ir šis godības ķēniņš? Tas Kungs Cebaots, tas ir šis godības ķēniņš! (Sela.)

6. Identitāte – Kristus dotā identitāte Mat.3: 17, Lūk.3:22
Lūgsim, lai Dievs atklāj mūsu tautas patieso identitāti!!! Lai mēs tajā dzīvotu un dotu godu Jēzum!!!
Mat.3:17 Un redzi, balss no debesīm sacīja: “Šis ir Mans mīļais Dēls, uz ko Man labs prāts.”
Lūk. 3:22 un Svētais Gars redzamā veidā uz Viņu kā balodis nolaidās, un balss atskanēja no debesīm: “Tu esi Mans mīļais Dēls, uz Tevi Man labs prāts.”
Tēvs, es Tev pateicos, ka identitāte nāk no Tevis un ka tu to esi katra savā dēlā un meitā ielicis. Tēvs, es lūdzos, lai tu atraisi atklāsmi par patieso identitāti savos dēlos un meitās. Kungs, ka viņi saprot, ka Tev jākalpo NO identitātes un nevis priekš identitātes. Es slavēju Tevi, Kungs, ka esi atraisījis Savu Garu par katru parlamenta un ministru kabineta locekli un ka tu katram esi ielicis sirdī vēlmi kalpot Tev.

7. Latviju Dievs radījis kāda īpaša iemesla pēc. Lūgsim un pateiksimies, ka Latvijas tauta  piepildīs visu, ko Dievs mums ir paredzējis.  Lai mēs paužam viņa godību!!!! Arī jaunā valdība tiks radīta īpaša iemesla pēc. Lai valdība ir pēc Dieva prāta un dara to, kas ir tīkams Dievam!!!

8. Pasludināsim ticību, cerību un mīlestību pār Latviju!!!! Pateiksimies Dievam par to!!!!!
1.Kor.13:13
Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.

JAUNĀ VALDĪBA –
1. Lūgsim par jaunajiem deputātiem, ieceltiem no Dieva. Mums nepieciešami tādi deputāti, kuri dzird no Dieva, ir ar Ķēnišķo priesteru identitāti un Ķēniņa dotām pilnvarām un autoritāti. Lūgsim un atraisīsim pār jauno valdību, lai Dievs vada un sauc uz praviešiem, priesteriem un ķēniņiem, lai tie kalpo tam Kungam jaunajā valdībā.

2. Lūgsim, lai valdībā ir cilvēki ar vīziju un kas spēj iedvesmot citus.
3. Lūgsim pēc Dieva taisnības un taisnīguma. Ps. 122; Mat. 6:3; Jāņa 16

Ps.122:1
Dāvida svētceļnieku dziesma. Es priecājos, kad man teica: “Iesim Tā Kunga namā!”
2 Mūsu kājas te nu stāv tavos vārtos, Jeruzāleme.
3 Jeruzāleme, tu, kas atkal par pilsētu no jauna uzcelta, kas sevī cieši noslēgta un visapkārt nostiprināta,
4 kurp, kalnā virzīdamās, dodas un kur pulcējas ciltis, Tā Kunga ciltis, kā Israēla tautai noteikts, slavēt Tā Kunga Vārdu,
5 jo tur stāv novietoti tiesas krēsli, Dāvida nama krēsli.
6 Nesiet Jeruzālemei miera sveicienu! Lai tiem labi klājas, kas tevi mīl!
7 Miers lai ir tavos mūros un labklājība tavās pilīs!
8 Manu brāļu un draugu dēļ es vēlu tev mieru.
9 Tā Kunga, mūsu Dieva, nama dēļ es centīšos pēc tava labuma.

Mat.6:3
1 To Es jums esmu runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā.
2 Tie jūs izslēgs no draudzes, un nāks stunda, kad tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojis.
3 Bet to viņi darīs tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne Mani.
4 Bet to Es uz jums esmu runājis, lai jūs, kad viņu laiks nāks, atcerētos, ko Es jums esmu teicis. To Es jums no sākuma neteicu, tāpēc ka biju pie jums.
5 Bet tagad Es aizeimu pie Tā, kas Mani sūtījis, un neviens jūsu starpā Man nejautā: kurp Tu ej?
6 Bet, klausoties Manos vārdos, jūsu sirds ir pilna skumju.
7 Tomēr Es jums saku patiesību: tas jums par labu, ka Es aizeimu. Jo, ja Es neaizietu, Aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis Es to sūtīšu pie jums.
8 Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu.
9 Grēku – jo tie netic Man.
10 Taisnību – jo Es aizeimu pie Tēva, un jūs Mani vairs neredzēsit.
11 Tiesu – jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu.
12 Vēl daudz kas Man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest.
13 Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas.
14 Tas Mani cels godā, jo Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu.
15 Viss, kas Tēvam pieder, pieder Man; tāpēc Es jums sacīju, ka Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu.
16 Vēl mazu brīdi, un jūs Manis vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani atkal redzēsit.”
17 Tad daži no Viņa mācekļiem runāja savā starpā: “Ko Viņš grib teikt ar šiem vārdiem: mazu brīdi, un jūs Manis vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani redzēsit, un: Es aizeju pie Tēva?”
18 Tie sacīja: “Ko Viņš ar to grib teikt: mazu brīdi? – Mēs nesaprotam, ko Viņš runā!”
19 Jēzus noprata, ka tie gribēja Viņam jautāt, un sacīja viņiem: “Vai par to jūs spriežat savā starpā, ka Es sacīju: mazu brīdi, un jūs Manis neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani redzēsit?
20 Patiesi, patiesi Es jums saku: jūs raudāsit un sērosit, bet pasaule priecāsies; jūs skumsit, bet jūsu skumjas tiks vērstas priekā.
21 Kad sieva dzemdē, viņa ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāt; bet, kad viņa ir dzemdējusi bērnu, viņa vairs nepiemin savas bēdas aiz prieka, ka cilvēks nācis pasaulē.
22 Arī jums tagad ir skumjas. Bet Es jūs atkal redzēšu; tad jūsu sirds priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems.
23 Tanī dienā jūs Mani vairs nejautāsit. Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs Tēvam ko lūgsit, Viņš jums to dos Manā Vārdā.
24 Līdz šim jūs neko neesat lūguši Manā Vārdā; lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs pilnīgs.
25 To Es jums līdzībās esmu runājis; nāk stunda, kad Es vairs nerunāšu uz jums līdzībās, bet tieši stāstīšu par Tēvu.
26 Tanī dienā jūs lūgsit Manā Vārdā, un Es nesaku, ka Es aizlūgšu Tēva priekšā par jums.
27 Jo pats Tēvs jūs mīl, tāpēc ka jūs Mani esat mīlējuši un esat nākuši pie ticības, ka Es esmu izgājis no Tēva.
28 Es esmu izgājis no Tēva un nācis pasaulē: tagad Es atkal atstāju pasauli un aizeimu pie Tēva.”
29 Mācekļi Viņam saka: “Redzi, tagad Tu runā tieši un ne vairs līdzībā.
30 Tagad mēs saprotam, ka Tu zini visu un Tev nav vajadzīgs, lai kāds Tevi jautātu; tāpēc mēs ticam, ka Tu no Dieva esi nācis.”
31 Jēzus tiem atbildēja: “Tagad jūs ticat?
32 Redziet, nāk stunda un ir jau klāt, kad jūs izklīdīsit katrs savā vietā un Mani atstāsit vienu. Bet Es neesmu viens, jo Tēvs ir pie Manis.
33 To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!”

Jāņa 16
1 To Es jums esmu runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā.
2 Tie jūs izslēgs no draudzes, un nāks stunda, kad tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojis.
3 Bet to viņi darīs tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne Mani.
4 Bet to Es uz jums esmu runājis, lai jūs, kad viņu laiks nāks, atcerētos, ko Es jums esmu teicis. To Es jums no sākuma neteicu, tāpēc ka biju pie jums.
5 Bet tagad Es aizeimu pie Tā, kas Mani sūtījis, un neviens jūsu starpā Man nejautā: kurp Tu ej?
6 Bet, klausoties Manos vārdos, jūsu sirds ir pilna skumju.
7 Tomēr Es jums saku patiesību: tas jums par labu, ka Es aizeimu. Jo, ja Es neaizietu, Aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis Es to sūtīšu pie jums.
8 Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu.
9 Grēku – jo tie netic Man.
10 Taisnību – jo Es aizeimu pie Tēva, un jūs Mani vairs neredzēsit.
11 Tiesu – jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu.
12 Vēl daudz kas Man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest.
13 Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas.
14 Tas Mani cels godā, jo Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu.
15 Viss, kas Tēvam pieder, pieder Man; tāpēc Es jums sacīju, ka Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu.
16 Vēl mazu brīdi, un jūs Manis vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani atkal redzēsit.”
17 Tad daži no Viņa mācekļiem runāja savā starpā: “Ko Viņš grib teikt ar šiem vārdiem: mazu brīdi, un jūs Manis vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani redzēsit, un: Es aizeju pie Tēva?”
18 Tie sacīja: “Ko Viņš ar to grib teikt: mazu brīdi? – Mēs nesaprotam, ko Viņš runā!”
19 Jēzus noprata, ka tie gribēja Viņam jautāt, un sacīja viņiem: “Vai par to jūs spriežat savā starpā, ka Es sacīju: mazu brīdi, un jūs Manis neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani redzēsit?
20 Patiesi, patiesi Es jums saku: jūs raudāsit un sērosit, bet pasaule priecāsies; jūs skumsit, bet jūsu skumjas tiks vērstas priekā.
21 Kad sieva dzemdē, viņa ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāt; bet, kad viņa ir dzemdējusi bērnu, viņa vairs nepiemin savas bēdas aiz prieka, ka cilvēks nācis pasaulē.
22 Arī jums tagad ir skumjas. Bet Es jūs atkal redzēšu; tad jūsu sirds priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems.
23 Tanī dienā jūs Mani vairs nejautāsit. Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs Tēvam ko lūgsit, Viņš jums to dos Manā Vārdā.
24 Līdz šim jūs neko neesat lūguši Manā Vārdā; lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs pilnīgs.
25 To Es jums līdzībās esmu runājis; nāk stunda, kad Es vairs nerunāšu uz jums līdzībās, bet tieši stāstīšu par Tēvu.
26 Tanī dienā jūs lūgsit Manā Vārdā, un Es nesaku, ka Es aizlūgšu Tēva priekšā par jums.
27 Jo pats Tēvs jūs mīl, tāpēc ka jūs Mani esat mīlējuši un esat nākuši pie ticības, ka Es esmu izgājis no Tēva.
28 Es esmu izgājis no Tēva un nācis pasaulē: tagad Es atkal atstāju pasauli un aizeimu pie Tēva.”
29 Mācekļi Viņam saka: “Redzi, tagad Tu runā tieši un ne vairs līdzībā.
30 Tagad mēs saprotam, ka Tu zini visu un Tev nav vajadzīgs, lai kāds Tevi jautātu; tāpēc mēs ticam, ka Tu no Dieva esi nācis.”
31 Jēzus tiem atbildēja: “Tagad jūs ticat?
32 Redziet, nāk stunda un ir jau klāt, kad jūs izklīdīsit katrs savā vietā un Mani atstāsit vienu. Bet Es neesmu viens, jo Tēvs ir pie Manis.
33 To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!”

4. Lūgsim pēc dievbijīgiem vadītājiem jaunajā parlamentā, kas bīstas Dieva, kuri pārstāv Debesu valstības vērtības – godīgumu, cieņu, mīlestību vienam pret otru, un ir ar patiesu kalpa sirds!!!!
Psalms 25 : 1
Dāvida dziesma. Uz Tevi, Kungs, es paceļu savu dvēseli,
2 mans Dievs, uz Tevi es ceru, nepamet mani kaunā, lai mani ienaidnieki par mani nepriecājas.
3 Tiešām, neviens, kas uz Tevi gaida, nepaliks kaunā. Kaunā paliek tie, kas vieglprātīgi Tevi atstāj.
4 Kungs, dari man zināmus Tavus ceļus, māci man Tavas tekas!
5 Vadi mani Tavā patiesībā un māci mani, jo Tu esi mans Dievs, kas palīdz. Uz Tevi es gaidu vienumēr.
6 Piemini, Kungs, Savu laipnību, Savu žēlsirdību un žēlastību, kas ir mūžīga.
7 Nepiemini manus jaunības grēkus un pārkāpumus, bet piemini mani pēc Savas žēlastības Savā lielajā laipnībā, ak, Kungs!
8 Tas Kungs ir laipnīgs un taisns, tāpēc Viņš atgriež grēciniekus uz pareiza ceļa.
9 Pazemīgos Viņš vada Savā taisnībā, un tiem, kas pazemoti, Viņš māca Savu ceļu.
10 Visi Tā Kunga ceļi ir žēlastība un uzticība tiem, kas tur Viņa derību un Viņa liecības.
11 Tava Vārda dēļ, ak, Kungs, piedod man manu noziegumu, jo tas ir liels!
12 Kas ir tas vīrs, kas To Kungu bīstas? Tam Viņš māca ceļu, pa kuru tam jāstaigā.
13 Pats viņš baudīs labumu, un viņa dzimums iemantos zemi.
14 Tā Kunga draudzība ir ar tiem, kas Viņu bīstas, un Viņa derība ar viņiem vedīs viņus pie īstās atziņas.
15 Manas acis raugās uz To Kungu vienumēr, jo Viņš manu kāju izvelk no tīkla režģiem.
16 Pievērsies man un esi žēlīgs, jo es esmu vientulis un lielās bēdās!
17 Bailība pārņem manu sirdi, izved mani no manām bēdām!
18 Uzlūko manu postu un manas mokas un piedod visus manus grēkus!
19 Apskati manus ienaidniekus, cik viņu daudz un ar kādu nekautrīgu niknumu viņi mani ienīst!
20 Pasargi manu dvēseli un izglāb mani, nepamet mani kaunā, jo uz Tevi es paļaujos!
21 Sirds skaidrība un taisnība lai mani sargā, jo es gaidu uz Tevi, ak, Kungs!
22 Ak, Dievs, atsvabini Israēlu no visām viņa bēdām!

5. Lūgsim pēc drosmīgiem deputātiem, vadītājiem, pēc tādiem, kas nebaidās teikt “Jā”.
1. Laiku 22:13
Tad tev labi veiksies, ja tu turēsi un darīsi likumus un tiesas, ko Tas Kungs Mozum ir pavēlējis Israēla labad. Esi stiprs un drosmīgs! Nebīsties un nebaiļojies!
Ap.d. 4:13
Kad viņi redzēja Pētera un Jāņa drošsirdību un noprata, ka tie ir nemācīti un vienkārši cilvēki, viņi brīnījās; viņi arī uzzināja, ka tie bijuši kopā ar Jēzu,

6. Lūgsim pēc gudrības, Dieva dotas gudrības vadītājiem, deputātiem.
Kol. 1: 9
Tāpēc arī mēs kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūgšanās, lai jūs, bagātīgi apveltīti ar garīgu gudrību un atziņu, visā pilnībā izprastu Viņa gribu.

7. Lūgsim pēc valdības, kas savas cerības liek uz Dievu un ne uz cilvēkiem – Psalms 146:5-6
Svētīgs tas, kura palīgs ir Jēkaba Dievs un kura cerība balstās uz To Kungu, viņa Dievu, kas radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tanī iekšā, kas paliek mūžīgi uzticīgs

8. Lūgsim pēc Dieva vīriem un sievām, kas konsultē un raksta stratēģijas parlamentam un ministru kabinetam, kas aizdedzina cerību cilvēkos, nācijā, kas atraisa mīlestību un mieru un kas ir labi un uzticami kalpi.

9. Lūgsim pēc dievbijīgiem kalpiem valdībā – Psalmi 25.
1 Dāvida dziesma. Uz Tevi, Kungs, es paceļu savu dvēseli,
2 mans Dievs, uz Tevi es ceru, nepamet mani kaunā, lai mani ienaidnieki par mani nepriecājas.
3 Tiešām, neviens, kas uz Tevi gaida, nepaliks kaunā. Kaunā paliek tie, kas vieglprātīgi Tevi atstāj.
4 Kungs, dari man zināmus Tavus ceļus, māci man Tavas tekas!
5 Vadi mani Tavā patiesībā un māci mani, jo Tu esi mans Dievs, kas palīdz. Uz Tevi es gaidu vienumēr.
6 Piemini, Kungs, Savu laipnību, Savu žēlsirdību un žēlastību, kas ir mūžīga.
7 Nepiemini manus jaunības grēkus un pārkāpumus, bet piemini mani pēc Savas žēlastības Savā lielajā laipnībā, ak, Kungs!
8 Tas Kungs ir laipnīgs un taisns, tāpēc Viņš atgriež grēciniekus uz pareiza ceļa.
9 Pazemīgos Viņš vada Savā taisnībā, un tiem, kas pazemoti, Viņš māca Savu ceļu.
10 Visi Tā Kunga ceļi ir žēlastība un uzticība tiem, kas tur Viņa derību un Viņa liecības.
11 Tava Vārda dēļ, ak, Kungs, piedod man manu noziegumu, jo tas ir liels!
12 Kas ir tas vīrs, kas To Kungu bīstas? Tam Viņš māca ceļu, pa kuru tam jāstaigā.
13 Pats viņš baudīs labumu, un viņa dzimums iemantos zemi.
14 Tā Kunga draudzība ir ar tiem, kas Viņu bīstas, un Viņa derība ar viņiem vedīs viņus pie īstās atziņas.
15 Manas acis raugās uz To Kungu vienumēr, jo Viņš manu kāju izvelk no tīkla režģiem.
16 Pievērsies man un esi žēlīgs, jo es esmu vientulis un lielās bēdās!
17 Bailība pārņem manu sirdi, izved mani no manām bēdām!
18 Uzlūko manu postu un manas mokas un piedod visus manus grēkus!
19 Apskati manus ienaidniekus, cik viņu daudz un ar kādu nekautrīgu niknumu viņi mani ienīst!
20 Pasargi manu dvēseli un izglāb mani, nepamet mani kaunā, jo uz Tevi es paļaujos!
21 Sirds skaidrība un taisnība lai mani sargā, jo es gaidu uz Tevi, ak, Kungs!
22 Ak, Dievs, atsvabini Israēlu no visām viņa bēdām!

PASLUDINĀJUMI:
1. Pasludināsim Dieva labvēlību pār nāciju. Pasludināsim labvēlību mēdijos un biznesā Latvijā. Apliksim Dieva labvēlību kā vairogu pār Latviju.
Psalmi 30:8 Ak, Kungs, Tu Savā labvēlībā man piešķīri godu un spēku, Tu spēcīgi nostiprināji manu kalna cietoksni, bet, kad Tu apslēpi Savu vaigu, tad es iztrūkos.

2. Pasludināsim Dieva žēlastību un žēlsirdību pār nāciju/Latviju, jauno valdību, parlamentu.
Psalms 25:3-6
3 Tiešām, neviens, kas uz Tevi gaida, nepaliks kaunā. Kaunā paliek tie, kas vieglprātīgi Tevi atstāj.
4 Kungs, dari man zināmus Tavus ceļus, māci man Tavas tekas!
5 Vadi mani Tavā patiesībā un māci mani, jo Tu esi mans Dievs, kas palīdz. Uz Tevi es gaidu vienumēr.
6 Piemini, Kungs, Savu laipnību, Savu žēlsirdību un žēlastību, kas ir mūžīga.

3. Pasludināsim Jesajas 60 pār Latviju.
1 Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi.
2 Tik tiešām, tumsība apklāj zemi un dziļa krēsla tautas, bet pār tevi uzlec kā saule Tas Kungs, un Viņa godība parādās pār tevi.
3 Tautas staigās tavā gaismā un ķēniņi tai spožumā, kas uzlēcis pār tevi.
4 Pacel savas acis un skaties visapkārt! Tie visi ir sapulcējušies un nāk pie tevis, tavi dēli nāk no tālienes, un tavas meitas uz rokām atnestas.
5 Kad tu to redzēsi, tad tu starosi priekā, un tava sirds iedrebēsies un atvērsies, jo jūras bagātības virzīsies šurp pie tevis un tautu mantas ieplūdīs tevī.
6 Kamieļu jūklis apklās tevi, jaunie kamieļi no Midiānas un Ēfas, visi tie nāks no Sabas, tie atnesīs zeltu un vīraku un teiks Tā Kunga slavu.
7 Visi Kedaras ganāmie pulki pulcēsies tevī, Nebajota auni būs tavā rīcībā, Man par patiku tos nesīs uz Mana altāra, un Es padarīšu Savu spožuma pilno namu vēl vairāk mirdzošu.
8 Kas tie tādi, kas skrien kā padebeši un lido kā baloži virzienā uz savām ligzdām?
9 Mani gaida jūras salas, un Taršišas kuģi iet pa priekšu, lai atvestu tavus bērnus no tālienes, tāpat viņu zeltu un sudrabu, kas domāts Tā Kunga, tava Dieva, Vārdam un Israēla Svētajam, jo Viņš tevi cēlis augstā godā.
10 Sveši ļaudis cels tavus mūrus, un viņu ķēniņi tev kalpos, jo Savās dusmās Es tevi gan situ, bet Savā labprātībā Es par tevi apžēlojos.
11 Tavi vārti būs vienmēr atvērti, tie dienu un nakti netiks aizslēgti, lai ielaistu tautu mantas un tautu ķēniņus, ko pie tevis atvedīs.
12 Jo visas tautas un valstis, kas tev negrib kalpot, ies bojā, un šīs tautas tiks pavisam iznīcinātas.
13 Libānas godība nāks pie tevis – ciprese, goba un pīnija visas kopā, lai pušķotu Mana svētuma vietu: Es pagodināšu to vietu, kur dus Manas kājas.
14 Tavu agrāko spaidītāju dēli nāks pazemīgi pie tevis, un visi tavi nopēlēji zemosies tev pie kājām un sauks tevi par Tā Kunga pilsētu, par Israēla Svētā Ciānu.
15 Tādēļ, kur tu biji atstāta un ienīsta un neviens tevi neapmeklēja, Es tevi izveidošu par mūžīgu greznumu, par prieku nākošām paaudzēm.
16 Un tu zīdīsi tautu pienu, tu mielosies pie ķēniņu krūtīm un atzīsi, ka Es, Tas Kungs, esmu tavs Glābējs un Pestītājs, Jēkaba Varenais.
17 Vara vietā Es pagādāšu zeltu, dzelzs vietā sudrabu, koku vietā varu un akmeņu vietā dzelzi. Es darīšu mieru par tavu valdītāju un taisnību par tavu uzraugu.
18 Turpmāk nedzirdēs vairs tavā zemē par varmācību, par sagraušanu un postīšanu tavās robežās, bet tu sauksi savus mūrus par savu pestīšanu un savus vārtus par savu slavu.
19 Saule tev vairs nebūs par gaismu dienā un mēness par spīdekli naktī. Tas Kungs būs tava mūžīgā gaisma un tavs Dievs tavs brīnišķīgais greznums.
20 Tava saule vairs nenoies, un tavs mēness nezaudēs savu spožumu, jo Tas Kungs būs tava mūžīgā gaisma, un tavām skumju dienām būs gals.
21 Tad tava tauta sastāvēs tikai no taisnajiem; viņiem zeme mūžīgi piederēs kā Manam dēstījumam, kā Manu roku darbam Man par pagodinājumu.
22 Mazākais kļūs par tūkstoti, un sīkākais par varenu tautu. Es, Tas Kungs, to esmu solījis un savā laikā to steidzīgi izpildīšu.

Lūgsim PRET, sasaistīsim un lūgsim PAR:

1. Lūgsim pret un sasaistīsim politikas un izpatikšanas garu, Jēzus vārdā. Lūgsim par cilvēkiem ar vīziju, kuriem Dievs devis vīziju.
2. Pavēlēsim rūgtumam tapt saldumā, Jēzus vārdā. Lai rūgtums pārtop PRIEKĀ!!!!!
3. Sasaistīsim Jezebeles garu, manipulācijas garu, Jēzus vārdā, un lūgsim pēc BRĪVĪBAS SVĒTAJĀ GARĀ.
4. Lūgsim pret pagānismu un elkdievību, un elkiem, Jēzus vārdā,  pretī sludinot TICĪBU Jēzum.
5. Lūgsim pret apspiestību un bezcerību, Jēzus vārdā, pretī sludinot MĪLESTĪBU un CERĪBU.

0 komentāri

Citi rakstiSākumlapa

Guntis Kalme: Uzvarētāju ticība

Guntis Kalme: Uzvarētāju ticība(0)

„Viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli – mūsu ticība.” (1 Jņ 5, 4). „Tamdēļ Dieva Dēls atnācis, lai Viņš iznīcinātu velna darbus.” (1 Jn 3, 8b) Lectio: „Viņš gāja pēc Sava ieraduma uz Eļļas kalnu, un Viņa mācekļi Viņam gāja līdzi. Un, tai vietā nonācis, Viņš

Leonards Inkins: „Dvēseli atdod Dievam, sevi dzimtenei, bet godu nedod nevienam.”

Leonards Inkins: „Dvēseli atdod Dievam, sevi dzimtenei, bet godu nedod nevienam.”(0)

Ir teikts: “Ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši” (Mt. 25:40). Ar šo būtu skaidrs, un domstarpību nav. Vienkāršā valodā tas nozīmē, ka ikviens, kurš ir palīdzējis, tam, kurš ir trūkumā, ir palīdzējis Man, teica Jēzus. No tā izriet, ka ikviens, kurš ir palīdzējis kaut vienam latvietim,

Iznācis tulkojums “Pāvila darbi”

Iznācis tulkojums “Pāvila darbi”(0)

Ar prezentāciju Latvijas Universitātes (LU) un Microsoft Inovāciju centrā nācis klajā LU Teoloģijas fakultātes zinātniskā asistenta Ņikitas Andrejeva tulkojums “Pāvila darbi”. Darbs tulkots no sengrieķu (koinē) valodas, un tas tapis Latvijas Bībeles biedrības un LU Teoloģijas fakultātes sadarbības rezultātā,-spektrs.com ziņo LU Teoloģijas fakultātes sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Stikāne Ņikita Andrejevs prezentācijas laikā uzsvēra, ka “pirmo gadsimtu

Kaņepes Kultūras centrā apgaismotajos lasījumos uzstāsies Jānis Rokpelnis

Kaņepes Kultūras centrā apgaismotajos lasījumos uzstāsies Jānis Rokpelnis(0)

Latvijas Universitātes Teoloģijas mēneša ietvaros 25. februārī, plkst. 19.00, Kaņepes Kultūras centrā (Skolas ielā 15) norisināsies apgaismotie lasījumi “Reliģija ārpus robežām”. Lasījumos piedalīsies Jānis Rokpelnis, Ruta Štelmahere, Pēteris Draguns, Toms Treibergs un Marija Luīze Meļķe,-spektrs.com ziņo Ilze Stikāne Viens no Teoloģijas fakultātes 99. gadu jubilejas mēneša mērķiem ir izvest reliģiju un teoloģiju “pastaigāties” ārpus akadēmiskās vides,

Leonards Inkins: Nazis pret kodolieročiem (Nelieši)

Leonards Inkins: Nazis pret kodolieročiem (Nelieši)(0)

Pamācības Laikam nav neviena vīriešu kārtu un bieži vien arī sieviešu kārtu dzimuma cilvēku, kuri jaunībā nebūtu, kaut dienu nodarbojušies ar kādu no cīņas veidiem. Nav neviena, kurš nebūtu kaut pagalma līmenī mācījies atvairīt sitienu, sist tā lai krīt un, dažādus paņēmienus pret uzbrucēju ar nazi. Divdesmit pirmajā gadsimtā ir gana daudz tīmeklī dažādu video

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.