„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

Kas patiesībā ir JĀŅU un LĪGO KULTS?

Materiālu sagatavoja: „Dievišķā straume”.

Daudzās Latvijas baznīcās simti un tūkstoši kristiešu dažādu konfesiju draudzēs gadiem ilgi lūdz par latviešu tautas atmodu. Velti lūgt, ja tu svini pagānu kulta svētkus Jāņus, tad velti tu lūdz, jo tu esi dziļi pagrimis līgo kulta okultismā.

Pirmo reizi savā dzīvē vairākums latviešu piedzeras tieši Jāņos jau pusaudžu gados. Tieši šajos līgo svētkos viņi iesāk dzert. Un māksla nu apgūta, lai varētu dzert un līgoties ne vairs tikai Jāņos , bet arī visos pārējos svētkos un svinamās dienās…

Bībele brīdina “Ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva Valstību”1.Kor. 6:10 ).

Sevišķi tagad pēc Latvijas neatkarības atgūšanas latviešu tautā atdzīvojas pagāna kulta tradīcijas. Jau skolas solā un dažādās folkloras kopās un saietos bērnus un jauniešus apmāca, lai tie pilnībā apgūtu līgo kulta pagāniskās tradīcijas. Internetā ir sastopamas mājas lapas, kurās māca tautai Jāņu tradīcijas.

Jau Vecajā derībā Dievs brīdina Savu tautu:

„Nezemojies viņu dievu priekšā, nekalpo viņiem un nedari tā, kā viņi mēdz darīt, bet nogāz tos un satriekdams satriec viņu elku stabus. Bet tev būs kalpot Tam Kungam savam Dievam, tad Viņš svētīs tavu maizi un tavu ūdeni; un Es novērsīšu visas tavas slimības” ( 2.Moz.23:24-25 ).

Arī 5. Mozus grāmatā 28. nodaļā ( izlasi šo nodaļu ) teikts, ka ja tu klausīsi tā Kunga, Sava Dieva balsij, tu būsi svētīts, dziedināts un brīvs, un tu būsi galva, nevis aste, bet ja tu neklausīsi, lāsti nāks pār tevi un tu būsi aste. Visu laiku latviešu tauta ir aste, visu laiku vispazemotākā un vispaverdzinātākā tauta Eiropā.

„Kaut jel Mana tauta klausītu Mani, kaut staigātu Manos ceļos! Acumirklī Es pazemotu viņu ienaidniekus, un pret viņu pretiniekiem Es izstieptu Savu roku!” ( Ps.81:14-15 ).

Jūnija lāsti Latvijas tautā

Tieši jūnijā Līgo svinēšanas laiks ir saistāms arī ar latviešu tautai tik traģiskiem notikumiem14. jūnijā – izvešana; 17. jūnijā – okupācija; 22. jūnijā – vācu nacistu iebrukums. Vai jūs atceraties 2000. gada asiņainos Jāņus, kas paņēma 28 dzīvības? Tas viss notiek mēnesī, kad katru gadu svin pagānu līgo kulta svētkus Jāņus ar visām tā izdarībām, kas visas saistītas ar okultismu. Tādējādi tauta ir zem grēka lāsta dēļ šiem līgo.

Kas patiesībā ir līgo kults? 

Latvieši pieder pie indoeiropiešu valodu saimes. Visām šīm valodām ir kopīga pirmtauta. Pēc Noasa plūdiem palika dzīvi astoņi cilvēki. Noasa šķirsts palika uz Ararata kalna. Tagadējās Irākas teritorijā bija Babilonija. Noa bija trīs dēli: Šems, Hams un Jafets. No Šema radās semīti, no Hama – hamīti. No semītiem izceļas Israēls, bet no hamītiem – kanaānieši, kas bija nolādēti. Viņi dzīvoja Kanaāna zemē, ko iekaroja Israēls. Semīti un hamīti pieder pie indo eiropiešu valodu saimes.

Semīti un hamīti ir mūsu tautas koptauta. Indobaltu ciltis atnāca līdz Baltijai. Igauņi pieder pie somu – urgu valodu saimes. Kanaānieši pielūdza Baalu – senebreju val. ‘Baal’ – kungs – auglības, ūdens, pērkona un kara dievs seno semītu miteoloģijā. Igauņi savukārt pielūdza Jaanu – latvieši – Jāni. Baals bija zemkopju tautu auglības dievs. Baalam bija sieva Ašēra. Tie ir indoeiropiešu tautu mitoloģijas dievi. Dieva izredzētā tauta Israels iegāja Kanaānā un sāka pielūgt Baalu, cēla tam elku tēlus kalnu pārejās, tāpēc Dievs šo tautu atmeta. Baalam kanaānieši upurēja bērnus, kā dedzināmos upurus. Pagānu tautu mitoloģijas kopējā iezīme – upurēšana auglības dievam. Kalpošana Baalam noritēja ar orģijām.

Kas ir Jānis? 

Tā ir tā pati pagānu dievība kā Baals. Jānis – tas pats Baals. Tā ir tā pati dvīņdievība. Jāņa sieva ir Līga, tāpat kā Baala sieva ir Ašēra. Ķēniņa Ahabas valdīšanas laikā kalpošana Baalam bija oficiāla valsts reliģija. Pat tika pārdota upuru gaļa. Viņš iznīcināja visus izraēliešu priesterus un praviešus, dzīvs palika vienīgi pravietis Ēlija, kas izsauca Dieva uguni, pēc tam tika nokauti 450 Baala pravieši (izlasi 1.Ķēn.18. nodaļu). “Ķēniņš Jehus iznīcināja kalpošanu Baalam Izraēla vidū” (2.Ķēn.10:28). Bet pēc viņa atkal un atkal tas turpinājās (izlasi 2.Ķēn.23.nod.).

Viss tas notika Kānaāniešu zemē, Dieva izredzētās tautas vidū. Dieva dotajā zemē. Uzrunājot pravieti Ēliju, Dievs saka, ka visā Izraēlā palikuši tikai 7000, „kas ceļus nav locījuši Baala priekšā, un kuru mute nav skūpstījusi Baala attēlu” (1.Ķēn.19:18). Vai visā Latvijā atradīsies 7000, kas nav līgojuši un piekopuši un piedalījušies latviešu senču auglības dieva Jāņa kulta pagāniskajās izdarībās, jeb praktizējuši tā saucamās „jaukās” un latviešu tautai tik „mīļās” un iecienītās līgo vakaru un Jāņu dienas tradīcijas?

“Skaistus Jāņus vienmēr svinējām”, saka Mirtas tante populārajā latviešu filmā  “Limuzīns Jāņu nakts krāsās”.

Viss tas, kas notika Kanaānā, Ābrahamā, Īzaka un Jēkaba Dieva izredzētās tautas zemē, notika arī Latvijas teritorijā. Tālavas pēdējais ķēniņš bija Tālvaldis. Pils tuvumā bija uzkalns, kuru apsargāja krīvs (tā sauca seno latviešu priesterus). Gan šajā, gan citos Tālavas kalnos, atrodami dažāda krāvuma akmeņi. Latvieši pielūdza mirušo garus un savus daudzos dievus. Latviešu tautas dainās minēts dieviņš un daudzi citi dieviņi. Jānis ir galvenais dieviņš no latviešu dieviem. Latviešu tauta izdzīvoja tikai tāpēc, ka šie elki viņus vienoja. Bet viņi nebūtu nonākuši svešzemnieku jūgā, ja nebūtu piekopuši Jāņa kultu un pielūguši elkus: Vēja māte, Meža māte, Laimes māte, Veļu māte, Māra, Laima, Ūsiņš, Jumis, Pēteris, Miķelis, Pērkontēvs utt. Vesels pantenons dievu. Gandrīz kā Sengrieķu Olimpa kalnā!

Jānis – latviešu auglības dievs – auglības kults. Jāņus svinēja no 21. – 22. jūnijam, tieši tad, kad vasaras saulgrieži. Katoļi sagrozīja to uz 22.-23. jūniju. Par Jāņiem varēja saukties tikai kulta kalpi – īpaši svētie. Tie bija krīvi – latviešu priesteri.

Latvieši kopā ar vācu krustnešiem 9 reizes pārstaigāja Igauniju, kur maz dzīvo palika pāri, tāpēc igauņi ir tik maza tauta. Latviešiem Melnais bruņinieks asociējas ar katoļu baznīcu un vācu varu. Melnais bruņinieks – daudzu gs. latviešu tautas ienaidnieks. Vācijā valdīja katoļi. Tam nebija nekā kopēja ar Kristu. Vācijai bija vajadzīgi tirdzniecības ceļi. Katoļi lādēja pareizticīgos. Pāvests pasteidzās un ar Vācijas roku steidzās paverdzināt latviešus.

Tā bija reliģija bez Kristus. Atnāca vācu katoļi – iekarotāji un sāka kristīt latviešu tautu. Kā?

“Indriķa hronikā” (Indriķis bija katoļu priesteris, kas pierakstīja notikumus) tas aprakstīts. Latviešus sadzina Daugavā un kristīja. Pēc tam bruņinieki iekaroja zemi. Vācu muižniecība daudzus gadsimtus apdzirdīja latviešu tautu, lai to varētu vieglāk pakļaut un turēt verdziskā paklausībā. Pie baznīcām cēla krogus. Visu zemi pārklāja krogu tīkls.

“Uz krodziņu līdzens ceļš,

Uz baznīcu grumbuļains.”

Mirušo garu pielūgšana

Senie priesteri īpašās situācijās upurēja cilvēkus. Cilvēkus iemūrēja arī kā upurus baznīcas sienās. Katoļi piedāvāja savu svēto garu pielūgšanu.

Veļu dienā Miķelis baro mirušo dvēseles. Kas kopējs Kristum ar mirušo valstību? Laimas vietā katoļi aicināja pielūgt Mariju.

Baznīca dod alu, lai apdzirdītu latviešu tautu. Pie visām baznīcām krogi. Vidzemē vien 930 krogu. Katoļu baznīca sadarbībā ar vācu muižniekiem būvēja spirta dedzinātavas un alus brūžus.

“Jāņu sestdienā darbi Straumēnos bija apdarīti. Puiši, jāja uz upi zirgus peldināt, paši kaili tiem mugurā sēdēdami. Izkāpuši malā, viņi bija brūni un melni, lai līdzinātos tiem kumeļiem, ar kuriem Jānis apbrauc Zemgales druvas. Straumēnu saimniece jau sen uz šo dienu bija sagatavojusies. Klētī stāvēja degvīns brūnās māla krūkās kopā ar ozola koka alus kannām, ko vectēvs senlaikos bija darinājis. Vēl uz galda pudelēs bija redzams sacukurots šņabis, kam bija ķimeņu vai kādu ogu garša, kas, glāzēs, tecēja biezs, kā tikko no šūnām izsviests medus. Visi ar ozola vainagiem galvās devās uz kalnu aiz mājām, kur vīri beidza uzdzīt kārts galos sveķainās malkas pilnās rumbas. Straumēns pats tam pielaida uguni, un, kad tās uzcēla augšā, sarkanas un dūmainas triju pūčku liesmas cēlās pret debesīm. Pūčkas pacēlās arī pie citām mājām un drīz vien viss klajums laistījās liesmās, kas apspīdēja rudzu, kviešu, auzu un miežu laukus. Pamale tagad bija ne tik vien uguņu, bet arī dziesmu pilna: dziesmas skanēja no visām mājām un visiem apvāršņiem., Puravelnu saimnieks izskatījās līdzīgs pašam Jāņu dievam… Saimnieks taisīja vaļā savas zāļu šņabja pudeles… Drīz vien dzērāju ( dzērāji neredzēs debesu valstību) galva apauga ar savdabīgām fantāzijām, un viņi runāja, tajā skatīdamies… Vīri, sievas un meitas, lāgā neko neredzēdami zem kuplajiem vainagiem, kas viņiem pastāvīgi muka uz acīm, griezās, kājas nepiesizdami… Rītā, tikai tad, kad tika iztukšotas pēdējās glāzes, viesi sasēdās ratos, tāpat ar visiem vainagiem galvās. Zirgi uzreiz iesāka skriet rikšiem un Straumēnu ļaudis vēl ilgi klausījās pie ilkšu galiem piesieto zvanu skanēšanā, un likās, ka tur pats Jānis, noreibis, dodas atpakaļ uz savām aizsaules mājām.”

Liekas tik skaisti, vai ne? Velns visu prot uztaisīt skaisti, bet zem ārējā skaistuma paslēpta grēka sagandētā dzīve.

Ko nozīmē Jāņu nakts rituāli? 

Jānis – auglības dievība. Vārdu Jānis līdz 18.gs. varēja dot tikai krīviem, jo to uzskatīja par dieva vārdu. Latviešu tautas dainās ir ap 200.000 tautas dziesmu par Jāni un Jāņiem. No 18.gs. šo drīkstēja likt tikai vecākajam dēlam, bet no 19.gs. šie kanoni tika atcelti.

Vārds ‘Līga’ tulkojumā no lībiešu valodas nozīmē < lai top > . Auglības dievs Jānis svēta katru Līgu un līdz ar to katru iedziedāto < līgo!> . Vārds ‘līgo’ ir pagānu svētības vārds. Ar līgo dziesmu vibrāciju latvieši izskalo no savas dvēseles rūpes un bēdas.

Aplīgošana ir pagānu svētīšanas un burvestības vārdi, kas var arī materializēties kā lāsts.

Vainagu pīšana – katrai sava emocionāla, garīga un mentāla nozīme.

Vainags ir aplis – saules simbols (saules pielūgšana), maģisks elements. Vainags meitenei – auglības veicināšana.

Tā nav Radītāja Dieva svētība, jo ir teikts: „Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: „Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi” (1.Moz.1:28). Vai arī: „Un Dievs svētīja Nou un viņa dēlus un sacīja: „Augļojieties, vairojieties un piepildiet zemi” (1.Moz.9:1) .

Ozollapu vainags jauneklim – svētībai un auglībai.

Nekad neatļauj likt sev galvā pagānu kulta svētkos Jāņos vainagu – tas ir ziedojums Jānim – pagānu dievam. Dieva acīs tā ir negantība – tas ir elku pielūgsmes grēks. „Bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītājiem, slepkavām, netikliem, burvjiem, elku kalpiem un visiem melkuļiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā; tā ir otrā nāve” (Atkl. 21:8 )

Lēkāšana pāri ugunskuram- balstās uz ticību, ka Jāņuguns svētī, šķīsta, attīra un veicina auglību, jo parasti lec pāri, kas sadevušies rokās. Vēl arī tas nozīmēja, ka burvju spēks ieplūst un savienojas ar tiem, kas lec pāri ugunskuram.

Taču Jēzus teica, ka mēs tiekam šķīstīti tad, ja mēs atzīstamies savos grēkos. Arī 1.Jņ. 1:7,9 teikts: „Bet, ja mēs dzīvojam gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.”

Jāņuguns nozīmē lauku svētīšana. Kalnos krīvi, latviešu priesteri Jāņi ar garām baltām bārdām, tērpušies garās baltās sutanās, kas viduklī apjoztas ar maģisku zīmju izrakstītām jostām, iekūra Jāņu ugunskuru. Jāņuguns gaismā lauki iegūst svētību, lūk, kas ir Jāņuguns! Tieši tā arī Edvards Virza rakstīja:

„Drīz vien viss klajums laistījās liesmās, kas apspīdēja rudzu, kviešu, auzu un miežu laukus. Ja kāds bija slims, to nesa pie Jāņuguns. To izmantoja arī zīlēšanai. uguns dieva godināšana. Cilvēks izmanto uguni kā elku, lai pagodinātu dievu.”

Diemžēl Jāņuguns nedod svētību un gaismu, bet tas ir apgaismoti vārti uz tumsas un nāves valstību. Dievs ir Gaisma.

„Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: „ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.”” (Jāņa.8:12 ).

Pliko skrējieni

Ja Jāņu naktī pliks stāvēsi mājas vārtos, dabūsi redzēt velnu. Jau vairākus gadus tieši Jāņos Pedvālē pie Kuldīgas tiek organizēti pliko skrējieni pāri vēsturiskajam Ventas tiltam. Dzirdēju, ka nu jau šādi skrējieni notiek arī Rīgā pie Juglas, un droši vien tādi drīz tiks organizēti ne vienā vien Latvijas pilsētā. LTV–1 jau rādija, kā pēc pirts līgo vakarā pliki lec ezerā. Ratu riteņu ripināšana no kalna lejā saistījās ar vairākiem maģiskiem ticējumiem. Kad ķēniņš Josija lika iztīrīt Templi, tur tika atrasts un no tā izmests saules ritenis. Ritenis tāpat kā vainags ir aplis, kas simbolizē sauli. Jau izmirušo lībiešu pēdējais krīvs Dainis Stalts ar sievu katru gadu organizē ziemas Saulgriežos bluķu vilkšanu un velšanu pa Rīgu, kam ir zināma līdzība ar riteņu ripināšanu vasaras Saulgriežos.

Un ko tik neripina… Lieldienās taču olas jāripina! Grūti pateikt, vai vēl kādai tautai Eiropā ir ar tik maģiskām, pagāniskām un burvestībām piesūcinātas tradīcijas.

Papardes zieda meklēšana

Papardes zieds piedēvē brīnišķu burvestības spēku. Tā meklēšana saistās ar maģiskiem rituāliem. No tā var uzzināt nākotnes noslēpumus.

„Jums nebūs zīlēt, nedz burt.” (3.Moz.19:26) ). Ar papardes zieda meklēšanu saistās vesela virkne ticējumu un burvestību. Pie papardes zieda jāveic dažādi maģiski un nešķīsti rituāli. Tā ir tieša nešķīstības un seksa atklāta veicināšana. Ne par velti pornogrāfiskais žurnāls saucas ”Papardes zieds”.

Jāņu naktī ar slotas kātu jāizlec astoņnieks, tad pie papardēm varēs redzēt papardes ziedu. Jāņu naktī pie papardes zieda jāskaita Tēvreize, tad redzēs kā paparde uzziedēs. Jāņu naktī ieņemtais bērns būs veselīgāks. Šādi un līdzīgi Jāņu pagānu auglības kults aicina pārkāpt Dieva likumus un dabas normas, veicinot dabas enerģijas izmantošanu nešķīstos nolūkos.

“Jāņu māte rudzus brida, līgo, līgo

Svārkus augstu pacēlusi, līgo…”

Tālāk tur seko auglības kulta piekopšana un veicināšana, lai uz viena rudzu stiebra izaugtu divas vārpas. Sevišķa vieta ierādīta brišanai ar basām kājām Jāņu dienas rīta rasā, kam piemīt dziedinošas īpašības.

Jāņu zāles – tā ir daudzu maģisku ticējumu buķete. (Ec.8:17)

Negulēšana Jāņu naktī – gulēšana šajā naktī ir grēks. Šī rituāla būtību atmasko līgo dziesmas viena pati divrinde:

“Kas gulēja Jāņu nakti, līgo, līgo,

Tas ne velnam nederēja, līgo…”

Līgo kults ir pagānu kults. Tāds pats ir Baala kults Kanaānas zemē, kā dēļ Dievs atmeta savu tautu. No tā daudz kas ir arī katolismā: Rožu kronis, lūgšanu krelles ( musulmaņiem arī lūgšanu krelles ), Marijas kults, Svēto pielūgsmes kults utt. Katoļu pašreizējā Romas pāvesta vadībā liek pamatus ekumēnismam ar musulmaņiem.  Ekumēnisms ir viltīgs velna izgudrojums, ko atbalsta un, kam šodien pievienojas kristiešu konfesijas.

Mums ir viens Dievs, kas arī ir mūsu tautas Radītājs. Mūsu Dievs ir mūsu Kungs, mūsu Pestītājs Jēzus Kristus. Āmen!

 

Jānis Vanags: Vārds maniem līdzkristiešiem par Jāņiem 

29 komentāri

#1Aivars LapšānsJune 20, 2014, 5:45 pm

Mēs savā lauku sētā svinam Jāņus. Mana ģimene ir kristīga. Esam kalpotāji dažādās nozarēs. Jaunieši, cietums , mūzikas misija utt. 19 oo ceļam karogu un dziedam ,, Svētī Kungs šo mūsu zemi,,. Pie mums sabrauc draugi. Dziedam latviešu un arī kristīgās dziesmas. Kad visi aiziet gulē, pateicamies Tam Kungam . Tas kas tur augšā sarakstīts ir tendenciozi. Reti , kur Latvijā Jāņus svin kā kultu. Mēs esam pagānu tauta, mums nav aizliegts pašiem veidot kādas svinamas dienas un pasākumus. Protams , ka nedrīkst būt ,,baalu,, pielūgsme. Bet tie kuri baidās no savas tautas labajām tradīcijām, parasti ir sektantiski cilvēki ar mūžīgu pamācību , bet , ja paskatās uz viņu darbiem , tad , atliek vien secināt , ka nekā tur laba nav.

  #2Tatjana RjabcevaJune 22, 2014, 11:12 pm

  Если мы христиане, то должны твёрдо стоять в Истине и не идти на компромис с этим миром. Никакие обряды и традиции не должны обладать нами.Рождённые свыше христиане уже больше не язычники, а народ Божий!

  #3Ilze GothardeJune 26, 2014, 10:32 am

  Aivar, garīgiem cilvēkiem jāsaprot, kas notiek garīgā pasaulē, mēs vairs nedzīvojam vecajā derībā, kur viss notika fiziskā veidā, viss mainās, jo sātans noslīpē savas viltības. Tieši tāpēc kristieši savā naivumā uz to uzķeras: "Latvijā reti kur svin Jāņus kā kultu". Vai tad tas nav kults gadsimtos līdz pat mūsdienām- oficiālas valsts brīvdienas, pastiprināta valsts policijas kontrole, īpaši ietekmīgas un dārgas reklāmas pa TV, veikali tiek gāzti uz riņķi. Un jūs vēl ar pārējiem gribat pasvinēt, padziedāt "Līgo, līgo…", kā pats iepriekš pieminējāt, ka Jāņos dziedat gan latviešu, gan kristīgās dziesmas. Interesanti, ka tie kristieši, kas ir par Jāņu svinēšanu, neko nekomentē par "Līgo" kā vārda nozīmi, kas nozīmē "lai top". Vai varbūt nemaz nav izlasījuši līdz galam. Atvainojiet, bet es jūsu rīcību ieraugu, kā Ecehiēla grāmatā, kur Dievs Ecehiēlam parādīja, kas notiek patiesībā tempļos. Skumji

#4Janis StumbrisJune 21, 2014, 9:41 pm

Bet eņģelis uz viņu sacīja: "Nebīsties, Caharija, jo tava lūgšana ir paklausīta, un tava sieva Elizabete dzemdēs dēlu, un tu viņa vārdu sauksi: Jānis.

#5stepina inetaJune 21, 2014, 10:34 pm

Pārāk daudz kļūdu(somugru tauta, nevis urgu, Dievs nav Rādītājs, utt.), tomēr pagānisms tiešām ļoti pieņemas spēkā. Tā nav, ka nesvin kā kultu, pretēji A.Lapšāna teiktajam.

#6Tatjana RjabcevaJune 22, 2014, 11:14 pm

Не случайно некоторые празднования Лиго вошли в историю, как "Кровавый Иванов день". В мирное время, в течение всего нескольких дней гибнут более 20 человек, десятки становятся за одну ночь инвалидами. Ответственность за такие трагические последствия должны были бы взять на себя те, кто пропагандируют грех и оккультизм. Во время застолья Янова дня льется не только пиво, но и кровь, и слезы.

  #7Tatjana RjabcevaJune 25, 2014, 9:04 pm

  "daudziem krievvalodīgajiem kristiešiem, kuriem nevajadzētu būt saistības ar PSRS sistēmu".
  Истинные христиане никогда не будут связаны с советской системой, потому что -это зло!
  "Jums ir jāiemācās vismaz elementāri cienīt latviešus, bet ja Jūs gribat kalpot latviešu tautai ar evaņģēlija vēsti, tad sākt ar to, kā iemācīties valsts valodu, it īpaši, ja Jums tēvs ir latvietis!"
  Этот коментарий вообще не по делу. Вы сами провоцируете межнациональную рознь… Среди моих друзей много – латышей. Это прекрасные люди!!!Нам и в голову даже не приходило делить нас по национальности.

  #8Irina LasenbergaJune 25, 2014, 9:37 pm

  Spektram…
  Esmu krieviete,esmu piedzimusi Latvijā..Mīlu šo zemi,jo mana dzimtene ir Latvija…
  Pat tas,ka mana pasē ir rakstīts-krieviete..Neko nemaina..Esmu latviete un vienmēr tāda palikšu…
  Diemžēl masu mēdiji dara visu,lai kultivētu naidu starp krieviem un latviešiem,kādiem tas ir izdevīgi,jo esam sašķeltI un nevaram cīnīties par vienotiem mērķiem,kuri būtu mūsu zemei par svētību…

#9Jānis RožkalnsJune 23, 2014, 6:14 pm

Kaut ko tik ārprātīgu un stulbu sen nebiju lasījis, kas gan tādam "latvietim", kas šos murgus sarakstīja, vēl ir palicis no latviskās mentalitātes? Nekas. Kāds mums šodien, 2014. gadā ir sakars ar notikušo viduslaikos? Tā var noķengāt jebkuru tautu un visus svētkus. Skaidrs, ka šie „Dievišķā straumes” cilvēki nekad nevienā līgošanā klāt nav bijuši un tagad harismāti viens otru uzkurina un sacenšas, kurš sacerēs lielākas šausmas par Jāņu svinēšanu. Es arī esmu kristīgs Jānis(iznāk: Bāls…), desmitiem reižu esmu bijis klāt dažādās Jāņu svinībās, nekur nav bijis nekāda sakara ur kaut ko okultu. Ja arī kādas senās tradicījas tiek atveidotas, tad tikai kā spēle, nekas nevairāk. Jā ir dievturi, kuri izsauc garus, pielūdz sauli, pērkonu utml, bet viņu visā Latvijā ir vien pāris simtu… No otras puses, kristiešiem tieši vajadzētu ienest savu devumu pēc iespējas interesantāku Jāņu tradīcijas svinēšanu. Esmu daudzus gadus piedalījies kristīgajās Jāņu nometnēs, parasti ap 200-300 cilvēku, ļoti jauki, seminārti, koncerti, spēles, ugunskurs, zaļumi utt.
Protams, šādi latviešus ķengājoši raksti ir kā medusmaize krieviem, diemžēl, arī ticīgajiem, jo viņi labprāt redzētu, ka latviešu valstī latviskuma vietā ērti iekārtojas krieviskums. Tādēļ jau arī latviešu valodu viņi nemācās.

  #10Vilnis CīrulisJune 23, 2014, 8:10 pm

  Kaut ko tik ārprātīgu un stulbu sen nebiju lasījis – pilnīgi pievienojos Jānim Rožkalnam. Vienīgais labais šajā tekstā – citāts no "Straumēniem." Bet arī to nevarēja atstāt "neizlabotu" ar piezīmes par dzērāju un Debesu valstības attiecībām.

  #11Tatjana RjabcevaJune 23, 2014, 10:59 pm

  Простите,Янис, что отвечаю на русском. Мой родной отец – латыш, растила нас бабушка – украинка. Но это не значит, что я не люблю свою страну и народ. Бог смотрит на сердце человека, а не национальность. Заповеди Божьи даны для пользы человеку, чтобы уберечь многих от проблем.

  #12Anna DavidovičaJune 25, 2014, 11:16 pm

  Jāni, bet atveriet acis un paskatieties kas notiek šajos ”svētkos”! Legāla tautas nodzeršanās senu tradīciju aizsegā!
  Un kāds te vispār sakars ar krieviskumu!? Latvietis lai sakārto pats sevi, savu sirds nostāju pret valsti un tautiešiem un tad lai skatās uz citiem, tāpat kā mēs katrs otra kritizēšanas vietā varētu vispirms būt kritiski pret sevi, savādāk sanāk,ka baļki savā acī neredzam, bet skabargu brāļa acī ieraugot brēcam!

#13spektrs.comJune 23, 2014, 8:08 pm

Vai Jāņi ir nevainīgi mūsdienās svinami latviešu svētki? http://spektrs.com/video/vai-jani-ir-nevainigi-musdienas-svinami-latviesu-svetki/

#14Rita SechkoJune 23, 2014, 10:28 pm

Varbūt, raksts ir ļoti emocionāls, tādēļ šķiet nesakarīgs, bet ļoti patiess. Īstenībā, mūsu tauta līdzinās kādām āfrikāņu tautām pēc burvestību un okulto tradīciju daudzuma, ar vienīgo atšķirību – tur, pieņemot Kristu, atmet pagāniskās tradīcijas pavisam, un neiejauc tās savā kristietībā. Tādēļ, pie mums, neskatoties uz tik lielu baznīcu un konfesiju skaitu, nav vēl reālas atmodas, bet cilvēki guļ baznīcās dievkalpojumu laikā.

#15spektrs.comJune 24, 2014, 12:25 pm

Tatjanai: Atļaušos nepiekrist, Jūsu teiktajam „Бог смотрит на сердце человека, а не национальность”
Nav pareizs pretnostatījums, ir teikts skaidri, ka Dievs pārbauda mūsu sirdis. Mūsu ārējā uzvedība var apmānīt, taču ieskatoties mūsu sirdīs ir redzama patiesība. Piem: „Tas Kungs ir, kas pārbauda visas sirdis un kas izzina visas sirdsprāta tieksmes.” (1.Laiku 28:9) ; „Kā uguns sudrabu un kausējamā krāsns zeltu, tā Tas Kungs pārbauda sirdis.” (Sal. pam. 17:3)
Runājot par nacionālismu: Dievs pats ir izveidojis nacionalitātes! Jau Vecās Derības sākumposmā. (Stāsts par Bābeles torni.) Un katrai nācijai Viņš ir iedalījis savu zemes teritoriju. (Moz. grāmata) Latviešiem ir Latvija! Saprotams, ka krievvalodīgajiem Latvijā var nepatikt, ka latvieši Latvijā ir pamattauta, bet tas ir jāpieņem, tāds ir Dieva likums, un Jums būs daudz vieglāk pašiem dzīvot šeit, Jums ir jāiemācās vismaz elementāri cienīt latviešus, bet ja Jūs gribat kalpot latviešu tautai ar evaņģēlija vēsti, tad sākt ar to, kā iemācīties valsts valodu, it īpaši, ja Jums tēvs ir latvietis! PSRS laiki ir beigušies, kad krievvalodīgie asimilēja latviešus.
Protams, mēs varam teikt, ka tā bija sistēma. Jā, bet tāpēc tā sistēma nav jāturpina piekopt. Jūs precīzi pateicāt, ka kristiešiem nav jābūt saistībai ar pagānismu, taču tas pats arī attiecās uz daudziem krievvalodīgajiem kristiešiem, kuriem nevajadzētu būt saistības ar PSRS sistēmu. Šie laiki Jums ir beidzot jāaizmirst. Un tad nacionālisma būtības kropļošana arī beigsies.

#16Jarets LodeJune 24, 2014, 1:13 pm

Pilnigi piekrītu raksta autoram,bet protams, katram ir tiesības uz savu viedokli

#17Jānis RožkalnsJune 24, 2014, 1:43 pm

Lūk, mācītāja Ivo Pavloviča raksts "Vai Jāņi ir pagānu svētki?", manuprāt, izsmeļošs skaidrojums no visiem viedokļiem un ar cieņu pret savu tautu.

http://www.svetdienasrits.lv/2012/06/22/vai-jani-ir-paganu-svetki/

  #18Anna DavidovičaJune 25, 2014, 11:10 pm

  protams, mēs varam peldēt kaut kur pa vidu starp pasaules tradīcijām un Dieva gribu. Mēs varam arī izvēlēties vai būt karstiem kristiešiem vai remdeniem, tikai neaizmirsīsim, ko Dievs dara ar remdenajiem…

#19Ilze GothardeJune 25, 2014, 11:49 am

Sāksim jau ar to, ka nevajag to tik sāpīgi un personiski uztvert, tas nav ķengājošs raksts, bet gan informatīvs. Par krieviem tas bija nevietā, saujiņa kristiešu nav vainīga pie nesaskaņām tautu starpā. Drīzāk sātans trin priecīgi rociņas noskatoties, kā kristieši dzīvo kompromisā un aprij tos, kas tā nedzīvo. Varu pateikt vienu, ka pret straumi brist ir ļoti grūti, tāpēc lielākā kristiešu masa izvēlas iet pa straumi kopā ar pasauli, turklāt vēl nosaukā par sektantiem tos, kas ir radikālāki savās izvēlēs. Kristīgo Līgo svinēšanu var salīdzināt ar vienkāršu pasēdēšanu zīlēšanas salonā:"Es jau nezīlēju, es tik pasēžu maliņā un paskatos, kā tas notiek." Ar to jau tu esi dalību ņēmis. Vārds "līgo" taču nozīmē "lai top", tad kas tur var tapt pagānu svētkos? Diemžēl tie nav harizmāti, kas viens otru uzkurina, daudzi harizmāti uz urrā svin Jāņus un tik pat daudz ir ielaiduši draudzēs pasaules garu, kā citur. Tā ir maza saujiņa kristiešu, kas nostājušies pret Līgo burvestībām, māņticību, pagānismu. Tā ir saujiņa kristieši no dažādām draudzēm un konfesijām, kas cīnās par to, lai mūsu valsts vēl neizbeigtos.

  #20Anna DavidovičaJune 25, 2014, 11:07 pm

  Ilze, lai Dievs jūs svētī!

#21Irina LasenbergaJune 25, 2014, 9:17 pm

Par Ziemassvētkiem un Lieldienām-vai tās atbilst Bībeles patiesībai!!!Kas ir kopīgs tumsai un gaismai…Lieldienas nav savienojamas ar Kristus augšāmcelsanos!!!Olu krāsošana ir paņemta no rituāla,kur upurēja zīdaini un viņa asinīs tika mērktas olas-auglībai…un daudzas citas patiesības no pagānisma,kur tiek pielūgts tumsas valdnieks-sātans kā salika kopā ar kristietību..Izsekosim secībai,lai saprastu patiesību un atdalītu visu nešķīsto no mūsu dzīvēm,ko Dievs nekad nesvētīs un kas Viņa acīs ir negantība…Tas pats attiecās arī uz Jāņiem…
http://youtu.be/-ew8kwteOuY

#22Anna DavidovičaJune 25, 2014, 11:04 pm

Spektram…..
Jūs nepiekrītat,ka
”Бог смотрит на сердце человека, а не национальность”, bet tajā pašā laikā citējat Bībeles pantus – „Tas Kungs ir, kas pārbauda visas sirdis un kas izzina visas sirdsprāta tieksmes.” (1.Laiku 28:9) ; „Kā uguns sudrabu un kausējamā krāsns zeltu, tā Tas Kungs pārbauda sirdis.” (Sal. pam. 17:3).
Šajos pantos taču arī teikts, ka Dievs skatās uz cilvēku sirdīm. Jā, Dievs radīja nacionalitātes,bet es nudien nekur evaņģēlijā neredzu, ka Dievs aicina uz starpnacionālo naidu. Jūsu komentārs ir naidu kurinošs, aizskaroš un ceru, ka Tatjanai adresēto komentāru nerakstīja cilvēks, kas sevi sauc par kristieti, jo tad ir jautājums, kas ir šī kristieša sirdī??? Un kam viņš kalpo?

  #23spektrs.comJune 26, 2014, 1:22 am

  Annai, Latvijas likums:
  „Latvijas Republikā valsts valoda ir latviešu valoda.” (V.V.Likuma 3.pants)

  Dieva likums:
  „Dievs raugās cilvēku sirdīs!” Āmen! Taču Bībelē nav teikts, ka runājot par cilvēka sirdi ir tieša saistība ar nacionalitāti. Tatjana ir nekorekti iztikusies. Tā nav patiesība! Tādā gadījumā jājautā, kāds bija Tatjanas patiesais nodoms, pretstatīt cilvēka sirdi ar nacionalitāti?.. Proti, kāds tur vispār ir īsti sakars ar vārdu „nacionalitāte”…
  Ja Tatjana ir izmantojusi tādu pretnostatījumu, tad acīm redzot cilvēkam šis jautājums ir jūtīgs, tādēļ Spektrs ir centies palīdzēt saprast problēmas sakni. Tā taču ir labi redzama! Kāpēc Jums, Anna, tā būtu jāattaisno? Kāds Spektam sakars ar „naida kurināšanu” un „starpnacionālo naidu”? Turklāt, lai piešķirtu Tatjanas aizstāvēšanai dramatisma dzirksti, vēl iepīt jautājumu, kas ir tā (Spektrs) kristieša sirdī un kam viņš kalpo, ja reiz precizē nacionālo jautājumu, par kuru, starp citu, ir uzsākusi runāt Tatjana.

#24Anna DavidovičaJune 26, 2014, 1:10 pm

Spektram!

Latvijas likums:
„Latvijas Republikā valsts valoda ir latviešu valoda.” (V.V.Likuma 3.pants)
Un? tas nozīmē, ka evaņgelija vēsti drīkst pasniegt tikai latviski? Dievs mīl visus cilvēkus! Arī tos, kas dzīvo latvijā un runā citā valodā! Un Dieva griba ir , ka evaņģēlija vēsti saņem katrs – arī latvijā dzīvojošais krievs! Pat Nathan Morris dievkalpojums 12. jūnijā bija ar tulkojumu krievu valodā. Kā tad tā? Uz Latviju atbrauca angliski runājošais un viņa sludināšanu tulkoja krieviski!

#25Irina LasenbergaJuly 13, 2014, 12:45 am

vēl ir žēlastības laiks un būs vēl kāds,kas sadzirdēs un tas būs šim cilvēkam par svētību..Un eņģeļi debesīs priecāsies par šo vienu..Tāpēc,kamēr vēl varam mums ir jāstrādā Dieva tīrumā…Un patiešām neatkarīgi no nacionalitātes,jo mūžībā tam nebūs nozīmes-galvenais,lai esam kopā ar Jēzu…

#26Aivars StradsJune 23, 2015, 6:53 pm

Pie visa teiktā gribu pievienot arī savu viedokli.
Atceraties vēsturi: kas bija tie, kas gadsimtiem ilgi visā pasaulē ar uguni un zobenu iznīcinot veselas tautas un viņu kultūru. Vai tā nebija katoļu baznīca un citas no viņas atdalījušās konfesijas?
Loģiski padomājiet par to.

#27Aivars StradsJune 23, 2015, 7:35 pm

Ļoti atvainojos, pārtrūka internets un es nepabeidzu savu domu.
Kas bija tie, kas ar zobenu un uguni uzspieda savu ticību(lai gan vairāk par ticību viņus interesēja zelts un valstu teritorijas).Un tas viss tika darīts piesedzoties ar Kristus vārdu. Un vēl līdz šim brīdim tas notiek, lūdzot dievu metam bumbas uz galvas un šaujam cilvēkus, lūdzot dievu iznīcinām valstis un kultūras.Tiem, kas to dara galīgi neinteresē, kādas tautas pārstāvji iet bojā, toties sēt naidu starp tautām viņi māk ļoti labi.
Katrai tautai ir savas kultūrvēsturiskās vērtības un nevajag nonievāt to, kas gadsimtiem ilgi ir bijis tuvs katras tautas sirdij.
Es nenoliedzu bībeles postulātus, bet arī bībeli lasīt vajag ar prātu.
Vēlreiz atvainojos, ja kādu aizvainoju, bet galīgi apnicis jebkurā polemikā pīt iekšā nacionālo jautājumu. Visām tautām uz zemes ir vienādas tiesības, visi mēs esam Zemes iedzīvotāji un nevajag celt vienu tautu augstāk par citām, visiem ir vienādas tiesības runāt, mācīties, lasīt un rakstīt, un galvenais domāt tādā valodā, kādai tautai viņš pieder, lai kur uz zemes viņš atrastos.
Padomājiet par to!

#28SkolnieciņšFebruary 5, 2018, 6:28 pm

Baznīca melo! Latvju Dievi ir kristanizācijas piekauti un nokautēti. Baznīca no šejienes negrib aizvākties, pat dižā LPSR valdība nespēja patriek baznīcu. Okupācija šeit ļoti ilga. Tāda sajūta, ka Latvju Dievu vietu ir aiznēmusi Coca Colas kapitālisma un popkultūras Dievība Santa Klauss. Ko darīt, ja es piederu pie vecajiem Dieviem nevis pie kristanizācijas laikmeta panteona vai popkultūras-kapitālisma Dieviem? Mana izcelsme ir stipri senāka. Kāpēc citi par cilvēka paša naudu var no viņa ticību vilkt ārā, cilvēkam dodot neko? Cieņā, Skolnieciņš

Eh, jaunās kapitālisma Dievības, tās rodas modes dēļ. Es esmu Skolnieciņš, Latvju Dievu dēls. Es piederu pie vecajiem Dieviem, es neesmu modes kliedziens un modes iegriba, es esmu mūžība. Esmu Latvju Skaudības Dievs Skolnieciņš, esmu Latvju Dievu jaunā paaudze! Cieņā, Skolnieciņš

Kristietība ir garīgais aids. Kristietība piekopj medusrauša un rīkstes taktiku jeb apbalvošanas un iebaidīšanas taktiku. Tā cilvēku padara par vergu, tā nonivilē cilvēku kā pasaules centu. Kristietība caur jēdzienu "grēks" pazemo cilvēku. Pasaule nav duāla. Duālisms nav dabā. Es baznīcu nīstu, jo kristietība kā visas abramiskās reliģijas ir absurda. Tā mēģina parazitēt uz sabiedrības rēķina un kultivē mākslīgo morāli. Latviešus kristietība garīgi kastrēja. Esmu Baltu Dievu dēls, man ir pretīgi lasīt par kristietības uzvaru šeit! #ateisms #BaltuDievi

Reformācija neko labu nenesa, jo zemnieks kā vergs bija tā arī palika vācu mācītāju jūgā. Krustnešu pēcnācēji (jezuītu ordenis no katoļu puses un citi no protestantu puses) tikai pēc 300 gadu okupācijas sāka skaidrot savu ideoloģisko mācību. Šeit baznīca uzrīkoja tumšos laikus…

#29SkolnieciņšFebruary 5, 2018, 6:29 pm

Baznīca melo!

lv.m.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Latviešu_dievi

lv.m.wikipedia.org/wiki/Livonijas_krusta_kari

lv.m.wikipedia.org/wiki/Dzimtbūšana

lv.m.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Grieķu_dievi

lv.m.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Romiešu_mitoloģija

lv.m.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Skandināvu_dievi

ru.m.wikipedia.org/wiki/Список_славянских_богов

ru.m.wikipedia.org/wiki/Вуду

lv.m.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Ēģiptiešu_dievi

lv.m.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Hinduisma_dievi

ru.m.wikipedia.org/wiki/Австралийская_мифология

Uzraksti, ko domā

Vārds:
E-pasts:
www:
Komentārs:

Citi rakstiSākumlapa

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija(0)

Kādas ir valsts nelikumīgas darbības, lai paplašinātu savu ietekmi pasaulē? Moldova, kad sabruka PSRS, Gruzijā, kur bija iekšējais konflikts, miera uzturētāji no Krievijas un ar to aizstāvēšanu pamatots iebrukums Gruzijā. Ukrainā anektēt Krimu un izveidot militāro konfliktu Doņeckas un Luganskas novados. Vai tas vismaz daļēji neatgādina to, kā attīstījās notikumi pirms II pasaules kara? Nākamais

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām(0)

Leonards Inkins: Biedrības “Latvietis” biedrs, grāmatu autors: Neizmantoto iespēju laiks: daļa. Atgriešanās, Neizmantoto iespēju laiks Smēķētāji Kāds mans draugs publicējot facebūkā dažus teikumus, par krieviem un Krieviju, ar zemtekstu – nu kā tā var, tas taču nav normāli, mani rosināja rakstīt par to, kas ir pats par sevi saprotams, kas neprasa padziļinātas izglītības un skaistus diplomus. Šeit

“Brīvības konvojs” 2022, Perona un Filmiha prognozes, kā arī Krievijas uzmākšanās nenovērtēšana

“Brīvības konvojs” 2022, Perona un Filmiha prognozes, kā arī Krievijas uzmākšanās nenovērtēšana(0)

  Sarunu “Nacionālā drošība” vada Ģenerālis Kārlis Krēsliņš, Ģenerālmajors Juris Maklakovs, Pulkvedis Raimonds Rublovskis, Marlēna Pirvica un Ekonomiste, lektore, pētniece un uzņēmēja Līga Leitāne.   YouTube/biedrība Latvietis YouTube/spektrs.com Facebook/ Demokrātijas aizsardzības biedrība, DAB   Luksemburgas Deputātu palātā 12.janvārī notika diskusija par petīciju pret vakcīnas mandātiem. Franču imunoloģijas speciālista Prof. Kristians Perons  Christiane Perronne viedoklis. Profesors Kristians Perons bija Eiropas

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE(0)

Kārlis Krēsliņš Br.gen(atv.) Dr.habil.sc.ing   IEVADS. Pasaulē notiek daudz it kā neatkarīgu notikumu. ASV prezidenta vēlēšanas un sabiedrības sašķelšanās divās diezgan radikālās daļās, mazāk vai vairāk tas notiek arī ES valstīs un ES kopumā, pirmkārt, Lielbritānijas izstāšanās no ES, Krievijā notikušas cilvēku indēšanas gadījumi, nemieri Baltkrievija. KF prezidenta V. Putina uzruna Davosas starptautiskajā ekonomiskajā forumā un ĀM

Leonards Inkins: Troļļi

Leonards Inkins: Troļļi(2)

Troļļošana tas nav tikai internets, tā ir sadzīvē sen izmantota metode kādu ietekmēt, kādu nosodīt, kādam sariebt. Tas notiek skolās, darba vietās un citos kolektīvos. Baumošana un nepatiesību izplatīšana par kādu vai kādiem ir troļļošanas pirmsākums.       Reiz britu zemē iznāca kāds nedēļas laikraksts. Katru nedēļu tas priecēja lasītājus ar interesantiem rakstiem, diskusijām un

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.