„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6)                                               

„Moral Revolution” iesniedz atklātu vēstuli valdībai par homoseksualitātes atbalstīšanu

3.maijā, fonds „Moral Revolution” ar Latvijas baznīcu vadību un citu organizāciju atbalstu, paužot nostāju par Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātās pamatskolas mācību grāmatas saturu attiecībā uz „homoseksualitāti kā normālu seksualitātes aspektu”, iesniedza atklātu vēstuli Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim un Izglītības un zinātnes ministram Rolandam Brokam.

Atklāta vēstule valdībai par homoseksualitātes atbalstīšanu pamatskolas mācību literatūrā
Informāciju sagatavoja Natālija Lazukina, fonda “Moral Revolution” valdes locekle.

Oficiāli savu atbalstu ir snieguši:

- Latvijas Evanģēliski luteriskās baznīcas (LELB) arhibīskaps Jānis Vanags (pārstāv 40 000 konfesijai piederīgos locekļus)
- Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs
- Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis (pārstāv 7 000 konfesijai piederīgos locekļus)
- Latvijas Septītās dienas Adventistu draudžu bīskaps Viesturs Reķis (pārstāv 4 000 konfesijai piederīgos locekļus)
- Draudzes „Prieka Vēsts” mācītājs Vilnis Gleške (pārstāv 1200 draudzei piederīgos locekļus)
- Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps Jānis Ozolinkēvičs (pārstāv 1000 konfesijai piederīgos locekļus)
- Biedrības „Asociācija Ģimene” valdes priekšsēdētāja Ilona Bremze (apvieno 40 NVO)
- Biedrības „Teen Challenge Latvia” valdes priekšsēdētājs Modris Ozolinkēvičs
- „Latvijas Evanģēliskās Alianses” vadītājs Vadims Kovaļevs
- Jelgavas Vasarsvētku draudzes mācītājs Agris Ozolinkēvičs
- Draudzes „Labā Vēsts” mācītājs Andrejs Čebotarjovs
- Siguldas draudzes „Jaunā paaudze” mācītāja Ingūna Millere
- „Latvijas Kristīgā radio” prezidents Tālivaldis Tālbergs
- „Rīgas domes Labklājības departamenta Veselības pārvaldes” priekšniece Irēna Kondrāte
- „Bērnu un Jauniešu Fonda” valdes loceklis Indars Lieģis
- Nodibinājuma „Kraukļa fonds” vadītājs Vilnis Onzuls
- „3nity” (3nity.lv) valdes loceklis Kristaps Āboltiņš
- „Rīgas Kristīgo draudžu kolēģijas” priekšsēdētājs Jānis Šmits
- „LPP/LC Jauniešu organizācija” vadītājs Agris Ameriks
- Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK deputāts Imants Parādnieks
- „Krīzes grūtniecības centra” pārstāve Judīte Briede-Jureviča
- Laikraksta „DDD” galvenā redaktore Līga Muzikante
Latvijas Republikas Ministru Prezidentam
A.god. Valdim Dombrovskim
Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV – 1520

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministram
A.god. Rolandam Brokam
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Natālija Lazukina
Fonda „Moral Revolution” Valdes locekle
Korespondences adrese: Zemaišu iela 1 k.4 – 19,
LV-1002, Rīga
Kontakttālrunis: +371 271 59 442
ATKLĀTA VĒSTULE
2011. gada 2. maijā, Rīgā

Pateicamies par Jūsu darbu Latvijas sabiedrības labā, tajā skaitā, rūpējoties par Latvijas bērnu, jauniešu un pieaugušo sociālo un ekonomisko labklājību. Šodien, sastopoties ar lieliem valstiskiem izaicinājumiem, mums jo īpaši jāņem vērā stabilas un nemainīgas vērtības, kurām būtu jābūt jebkuru lēmumu un rīcības pamatā.

Vēršamies pie Jums sakarā ar satraucošu ziņu par informāciju, kas iekļauta Sociālo zinību 9.klasei grāmatā (“Zvaigzne ABC”, 2010, mācību grāmata, apstiprinājusi Izglītības un Zinātnes ministrija 2010. gadā). Grāmatas 187. lapā atrodama intervija ar psiholoģi J.Cihanoviču, kur tiek atbildēts uz jautājumiem par homoseksualitāti. Nav pamatojuma psiholoģes apgalvojumiem, ka “tagad ārsti uzskata homoseksualitāti par normālu seksualitātes aspektu”; “homoseksualitāte nav slimība”, “sabiedrībā ir 8-10 % homoseksuāli orientētu cilvēku”. Intervijā kopumā tiek vēstīts, ka homoseksualitāte ir tikpat normāla kā tradicionālas attiecības starp vīrieti un sievieti. Zināms, ka homoseksualitāte ir plašu diskusiju objekts sabiedrībā – gan ārstu, gan politiķu, gan citu profesionāļu vidū. Nepastāv vienots viedoklis par homoseksualitātes cēloņiem un medicīnisko dabu, kā arī pastāv virkne juridisku jautājumu. Minētajā mācību grāmatā tiek publicēts viennozīmīgs apgalvojums, ka homoseksualitāte ir normāla, tādējādi bērniem tiek pasniegts vienpusējs ģimenes vērtību iznīcinošs viedoklis. Līdz ar to atklāti tiek grauts ģimenes un laulības institūts, kas ir nācijas pastāvēšanas pamats. Ņemot vērā Latvijā šobrīd esošo kritisko demogrāfisko situāciju, lūdzam šim jautājumam pievērst pastiprinātu uzmanību.

Satversmes 110. pants nosaka, ka valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 4. pantā minēts, ka bērna tiesības tiek aizsargātas, lai sasniegtu šādus mērķus:
• sabiedrības interesēm atbilstošas vērtību orientācijas veidošanos un nostiprināšanos bērnā;
• bērna orientāciju uz ģimeni kā sabiedrības organizācijas pamatvērtību un vienu no sabiedrības un indivīda galvenajām vērtībām;
• bērna orientāciju uz veselīgu dzīvesveidu kā tautas izdzīvošanas objektīvu priekšnosacījumu.

Viens no Izglītības likuma mērķiem ir nodrošināt katram Latvijas iedzīvotājam iespēju attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu un attīstītu personību, demokrātiskas Latvijas valsts un sabiedrības locekli. Atbilstoši izglītojamā vecumam un vajadzībām tiek nodrošināta iespēja tikumiskai, estētiskai, intelektuālai un fiziskai attīstībai, sekmējot zinīgas, prasmīgas un audzinātas personības veidošanos.

Satversmē ir nostiprināta fundamentāla sabiedrībā atzīta vērtība – ģimene kā savienība starp vīrieti un sievieti. Tādēļ jebkurai valsts iestādei, amatpersonai un jebkuram sabiedrības loceklim, iztulkojot un piemērojot Satversmei pakārtotos tiesību aktus, šī konstitucionālā ranga norma ir saistoša.

Publicējot šādu psiholoģes viedokli bērnu mācību grāmatā, tiek pārkāptas gan Satversmē aizsargātās ģimenes un bērnu tiesības, gan arī Bērnu tiesību aizsardzības likumā nostiprinātais princips par morālo vērtību veidošanu un nostiprināšanu bērnos. Pie tam tiek pārkāptas arī Izglītības likumā noteiktās tiesības uz tikumisku, estētisku un intelektuālu attīstību, kā arī Latvijai saistošās starptautiskās tiesības (tiks analizēts turpmāk). Saskaņā ar oficiālajiem SKDS datiem lielākā daļa Latvijas sabiedrības (74 % – dati uz 2010. gada oktobri) neatbalsta homoseksuālismu, atbalstot tradicionālo ģimenes modeli. Līdz ar to Latvijas sabiedrība nepiekrīt netradicionāla ģimenes modeļa pielīdzināšanai tradicionālajam, respektīvi, tā morālai legalizēšanai, un vēl jo vairāk – popularizēšanai bērnu un jauniešu vidū.

Latvijai saistošais Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz savu privāto un ģimenes dzīvi. Valsts institūcijas nedrīkst traucēt nevienam baudīt šīs tiesības, izņemot gadījumos, kas paredzēti likumā un ir nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizstāvētu valsts un sabiedriskās drošības vai valsts ekonomiskās labklājības intereses, lai nepieļautu nekārtības vai noziegumus, lai aizsargātu veselību vai tikumību, vai lai aizstāvētu citu tiesības un brīvības. Tātad ikvienam ir jāievēro sabiedrībā akceptētās tradicionālās ģimenes vērtības un šo ģimeņu intereses un tiesības netikt traucētām, tajā skaitā, neizplatīt viņu bērniem netikumīgu informāciju, iespaidojot bērnu psihi.

 

Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir noradījusi, ka homoseksuālas attiecības, kaut gan noturīgas un ilgstošas, netiek uzskatītas par ģimenes attiecībām Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvenciju izpratnē (X. V. United Kingdom, European Commission, Application 9369/81, (1983) 32 Decisions & Reports 220 ). Līdz ar to par ģimenes attiecībām, vienalga vai oficiāli laulātas vai nē, var uzskatīt tikai tādu savienību, kas ir starp vīrieti un sievieti. Un tikai šādu dabisku attiecību modeli nepieciešams popularizēt bērnu un jauniešu vidū.

Spriedumā Rees v. The United Kingodom, application no.9532/81, judgement delivered on 17th of October, 1986 tiesa ir norādījusi, ka ģimenes dibināšanas mērķis ir pēcnācēju radīšana. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijā 12. pantā ir noteikts, ka likumā noteikto vecumu sasniegušiem vīriešiem un sievietēm ir tiesības stāties laulībā un dibināt ģimeni saskaņā ar valsts iekšējiem tiesību aktiem. Tiesa norādīja, ka ģimenes dibināšanas mērķis ir pēcnācēju radīšana [kas šobrīd Latvijai ir īpaši aktuāli]. Tāpēc ir secināms, ka 21. gadsimta tiesību izpratnē ģimenes mērķis ir pēcnācēju radīšana, taču pēcnācēju esamībai vai neesamībai nav izšķirošas nozīmes, jo par ģimeni tiek uzskatītas gan attiecības, kas radušās sievietei un vīrietim stājoties likumīgā laulībā, gan attiecības, kas ir starp vīrieti un sievieti ar nolūku radīt ģimeni (faktiskā ģimene jeb de facto ģimene).

Eiropas Savienības tiesību aktos ietvertās normas nedefinē ģimenes jēdzienu no civiltiesiskā aspekta. Hāgas programma brīvības, drošības un tiesiskuma stiprināšanai Eiropas Savienībā paredz, ka Eiropas Savienības tiesību aktos nedrīkst iekļaut harmonizētu “ģimenes” un “laulības” jēdzienu definīciju. Latvijas oficiālā valsts nostāja attiecībā uz šo faktu ir pozitīva, jo tādējādi katra dalībvalsts (tai skaitā, Latvija) var saglabāt „savu vēsturiski izveidojušos regulējumu šajās jomās” .

Psiholoģe Mg. psych. Daina Žurilo atzīst, ka „ar lielu atbildību jāattiecas pret to informāciju, ko bērni saņem un viņiem piedāvā pieaugušie. Neskatoties uz to, kādā vecumā ir bērns, viņam vissvarīgākais informācijas nesējs ir vecāki un skola – arī pusaudžu vecumā. Šī informācija, kas tiek piedāvāta no bērnam tik nozīmīgo pieaugušo un skolas puses, veido bērna attieksmi, domu un uzvedības modeli. Homoseksuālisms kā attiecību modelis var ļoti viegli izveidoties bērnu priekšstatos kā norma, ja to paudīs skola. Te būtu lieki aizbildināties ar cilvēktiesībām uz izvēles brīvību, jo katras kultūras izvēles brīvība realizējās tās vērtību rāmjos, kuras pamatā pauž izglītības iestādes un ģimene. Tagad ir mūsu – pieaugušo izvēle – kādi būs tie rāmji, kurus piedāvāsim saviem bērniem.”

Mēs iestājamies par starptautisko un konstitucionālo tiesību ievērošanu, tradicionālu ģimenes vērtību popularizēšanu un neatbalstām morāli degradētu ideju, tajā skaitā, dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā , paušanu un popularizēšanu sabiedrībā, īpaši bērnu vidū. Bērnu psihe un vērtību sistēma vēl nav nostabilizējusies, tāpēc vēl jo vairāk viņi ir īpaši aizsargājami. Vēlamies sadarboties ar Jums ģimenes institūta un laulības – savienības starp vīrieti un sievieti – stiprināšanā, veicināt fiziski un garīgi veselīgas nācijas veidošanos, rūpēties par bērnu un jauniešu interešu ievērošanu.

Pamatojoties uz Satversmes 110. pantu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 4. pantu, Izglītības likuma 2.pantu, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. pantu un 12. pantu, Hāgas programmas brīvības, drošības un tiesiskuma stiprināšanai Eiropas Savienībā 3.4.2. punktu, Iesniegumu likuma 5. panta trešo daļu,

lūdzam Jūs:

1) izteikt savu viedokli par minēto interviju Sociālo zinību 9. klasei mācību grāmatā (“Zvaigzne ABC”, 2010, mācību grāmata, apstiprinājusi Izglītības un Zinātnes ministrija 2010. gadā);
2) nekavējoties atcelt Izglītības un zinātnes ministrijas atļauju publicēt psiholoģes J.Cihanovičas interviju Sociālo zinību 9. klasei mācību grāmatā (“Zvaigzne ABC”, 2010, mācību grāmata, apstiprinājusi Izglītības un Zinātnes ministrija 2010. gadā);
3) sakarā ar šo pārkāpumu nekavējoties aizliegt Sociālo zinību 9. klasei mācību grāmatas (“Zvaigzne ABC”, 2010, mācību grāmata, apstiprinājusi Izglītības un Zinātnes ministrija 2010. gadā) lietošanu un izņemt to no apgrozības;
4) pārskatīt visu sociālo zinību mācību grāmatu saturu, izvērtējot to atbilstību konstitucionālajām tiesībām un bērnu un jauniešu tiesību normām;
5) informēt Natāliju Lazukinu par šo lūgumu izpildi.
Pielikumā:
1. Sociālo zinību 9.klasei mācību grāmatas 187. lapas kopija (“Zvaigzne ABC”, 2010, mācību grāmata, apstiprinājusi Izglītības un Zinātnes ministrija 2010. gadā);
2. Atklātās vēstules atbalstītāju saraksts.

 

Patiesā cieņā un cerībā uz sadarbību,

 

Natālija Lazukina
Fonda „Moral Revolution” Valdes locekle

SITUĀCIJAS tālākā attīstība:

Kristiešu protesta rezultātā mācību grāmatā iekļaus arī baznīcas viedokli par homoseksualitāti

Broks atbild PLL pārmetumiem par homoseksuālisma pieminēšanu mācību grāmatā

 

0 komentāri

Uzraksti, ko domā

Vārds:
E-pasts:
www:
Komentārs:

Citi rakstiSākumlapa

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija

Kārlis Krēsliņš : Mūsdienu valsts militārā stratēģija(0)

Kādas ir valsts nelikumīgas darbības, lai paplašinātu savu ietekmi pasaulē? Moldova, kad sabruka PSRS, Gruzijā, kur bija iekšējais konflikts, miera uzturētāji no Krievijas un ar to aizstāvēšanu pamatots iebrukums Gruzijā. Ukrainā anektēt Krimu un izveidot militāro konfliktu Doņeckas un Luganskas novados. Vai tas vismaz daļēji neatgādina to, kā attīstījās notikumi pirms II pasaules kara? Nākamais

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām

Leonards Inkins: Par “Krievu pasaules” smaku un pašsaprotamām lietām(0)

Leonards Inkins: Biedrības “Latvietis” biedrs, grāmatu autors: Neizmantoto iespēju laiks: daļa. Atgriešanās, Neizmantoto iespēju laiks Smēķētāji Kāds mans draugs publicējot facebūkā dažus teikumus, par krieviem un Krieviju, ar zemtekstu – nu kā tā var, tas taču nav normāli, mani rosināja rakstīt par to, kas ir pats par sevi saprotams, kas neprasa padziļinātas izglītības un skaistus diplomus. Šeit

“Brīvības konvojs” 2022, Perona un Filmiha prognozes, kā arī Krievijas uzmākšanās nenovērtēšana

“Brīvības konvojs” 2022, Perona un Filmiha prognozes, kā arī Krievijas uzmākšanās nenovērtēšana(0)

  Sarunu “Nacionālā drošība” vada Ģenerālis Kārlis Krēsliņš, Ģenerālmajors Juris Maklakovs, Pulkvedis Raimonds Rublovskis, Marlēna Pirvica un Ekonomiste, lektore, pētniece un uzņēmēja Līga Leitāne.   YouTube/biedrība Latvietis YouTube/spektrs.com Facebook/ Demokrātijas aizsardzības biedrība, DAB   Luksemburgas Deputātu palātā 12.janvārī notika diskusija par petīciju pret vakcīnas mandātiem. Franču imunoloģijas speciālista Prof. Kristians Perons  Christiane Perronne viedoklis. Profesors Kristians Perons bija Eiropas

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE

Kārlis Krēsliņš: NĀKOTNES PASAULE(0)

Kārlis Krēsliņš Br.gen(atv.) Dr.habil.sc.ing   IEVADS. Pasaulē notiek daudz it kā neatkarīgu notikumu. ASV prezidenta vēlēšanas un sabiedrības sašķelšanās divās diezgan radikālās daļās, mazāk vai vairāk tas notiek arī ES valstīs un ES kopumā, pirmkārt, Lielbritānijas izstāšanās no ES, Krievijā notikušas cilvēku indēšanas gadījumi, nemieri Baltkrievija. KF prezidenta V. Putina uzruna Davosas starptautiskajā ekonomiskajā forumā un ĀM

Leonards Inkins: Troļļi

Leonards Inkins: Troļļi(2)

Troļļošana tas nav tikai internets, tā ir sadzīvē sen izmantota metode kādu ietekmēt, kādu nosodīt, kādam sariebt. Tas notiek skolās, darba vietās un citos kolektīvos. Baumošana un nepatiesību izplatīšana par kādu vai kādiem ir troļļošanas pirmsākums.       Reiz britu zemē iznāca kāds nedēļas laikraksts. Katru nedēļu tas priecēja lasītājus ar interesantiem rakstiem, diskusijām un

lasīt vairāk

Kontakti un Reklāmas izvietošana

SPEKTRS mērķis - informēt sabiedrību par kristīgām aktualitātēm.

Materiālu (ziņas, raksti, vēstules, ierosinājumi, jautājumi) nosūtīšana - [email protected]

Sociālie tīkli un saziņa

Lasītākās tēmas

© 2006 - 2012 Spektrs.com

Citējot atsauce uz žurnālu SPEKTRS.COM ar SAITI obligāta! Pārpublicējot materiālus drīkst ar SIA „SPEKTRS ANNO” atļauju.